Ktl-icon-tai-lieu

DỊCH TỄ HỌC Thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ
Môn: DỊCH TỄ HỌC Thú y
Câu 1: Sinh viên giải thích ngắn gọn các thuật ngữ sau: Thời gian ủ bệnh (2 điểm), Yếu tố nguy cơ
(2 điểm), Quần thể có nguy cơ (2 điểm), Bệnh tiềm ẩn (2 điểm), Dịch nội vùng (2 điểm):
Cho biết thuật ngữ tiếng Việt tương ứng





Reservoir (1 điểm)
Quarantine (1 điểm)
Specific immunity (1 điểm)
Vertical transmission (1 điểm)

Câu 2. Trong một tỉnh có 400 hộ nuôi gà đẻ qui mô công nghiệp. Cơ quan quản lý có danh
sách cụ thể 400 hộ đó. Để đánh giá tình hình bệnh Marek’s, người ta chọn ngẫu nhiên 50 hộ.
Cách chọn như sau: Từ danh sách 400 hộ sau khi đã sắp xếp theo thứ tự abc, chọn hộ số 1
sau đó chọn hộ thứ 9 (cách nhau 8 hộ trong danh sách), cho đến hộ thứ 393 để được tổng
cộng 50 hộ/hộ như mong muốn.
a/ Hãy cho biết đây là phương pháp lấy mẫu kiểu gì (2 điểm): …………
b/ Giả sử dùng 2 phương pháp để đánh giá bệnh này: Phương pháp kiểm tra lâm sàng
(đánh giá bằng mổ khám), và phương pháp PCR. Trong đó PCR được xem như là phương
pháp chuẩn. Trong 50 hộ được lấy mẫu kiểm tra bằng phương pháp PCR thì có 15 hộ được
xác định là có bệnh và 35 hộ xác định là không bệnh. Tính tỉ lệ hộ bệnh trung bình và 95%
độ tin cậy của tỉ lệ trung bình này (4 điểm): …………
c/ Giả sử độ nhạy và độ chuyên biệt của phương pháp kiểm tra lâm sàng lần lược là 80% và
85%. Dùng các dữ kiện bên trên để thiết lập bảng 2x2 về kết quả xét nghiệm từ 2 phương
pháp trên và từ đó tính tỉ lệ tiên đoán dương và tỉ lệ tiên đoán âm cho phương pháp kiểm
tra lâm sàng. Diễn giải ý nghĩa 2 giá trị này theo thực tế. (8 điểm) : …………
d/ Đối với 50 hộ khảo sát này, bên cạnh việc đến từng hộ lấy mẫu gà xét nghiệm, nghiên
cứu viên còn thu thập nhiều thông tin khác liên quan đến cách nuôi và tình trạng chuồng
nuôi. Theo ghi nhận thì trong 15 hộ có bệnh thì 10 hộ không sử dụng vaccine, còn các hộ
không bệnh thì cũng ghi nhận được tình trạng không dùng vaccine ở 10 hộ. Nếu xem yếu tố
“không dùng vaccine” là yếu tố nguy cơ của bệnh, anh (chị) hãy tính mối quan hệ giữa yếu
tố nguy cơ này và bệnh (nên chọn RR hay OR ) để đánh giá mối quan hệ này, đồng thời cũng
cho biết thêm đây là dạng nghiên cứu quan sát loại gì. Loại này có ưu và khuyết điểm thế
nào (8 điểm)

1

...
1
ĐỀ THI THỬ
Môn: DCH T HC Thú y
Câu 1: Sinh viên gii thích ngn gn các thut ng sau: Thi gian bnh (2 điểm), Yếu t nguy cơ
(2 điểm), Qun th có nguy cơ (2 điểm), Bnh tim n (2 điểm), Dch ni vùng (2 điểm):
Cho biết thut ng tiếng Việt tương ứng
Reservoir (1 điểm)
Quarantine (1 điểm)
Specific immunity (1 điểm)
Vertical transmission (1 điểm)
Câu 2. Trong mt tnh có 400 h nuôi gà đẻ qui mô công nghip. Cơ quan quản lý có danh
sách c th 400 h đó. Để đánh giá tình hình bệnh Marek’s, người ta chn ngu nhiên 50 h.
Cách chọn như sau: Từ danh sách 400 h sau khi đã sắp xếp theo th t abc, chn h s 1
sau đó chọn h th 9 (cách nhau 8 h trong danh sách), cho đến h th 393 để đưc tng
cng 50 h/h như mong muốn.
a/ Hãy cho biết đây là phương pháp lấy mu kiu gì (2 điểm): …………
b/ Gi s dùng 2 phương pháp để đánh giá bệnh này: Phương pháp kiểm tra lâm sàng
(đánh giá bằng m khám), và phương pháp PCR. Trong đó PCR được xem như là phương
pháp chun. Trong 50 h được ly mu kim tra bằng phương pháp PCR thì có 15 h được
xác định là có bnh và 35 h xác định là không bnh. Tính t l h bnh trung bình và 95%
độ tin cy ca t l trung bình này (4 điểm): …………
c/ Gi s độ nhạy và độ chuyên bit của phương pháp kiểm tra lâm sàng lần lược là 80% và
85%. Dùng các d kiện bên trên để thiết lp bng 2x2 v kết qu xét nghim t 2 phương
pháp trên và t đó tính tỉ l tiên đoán dương và tỉ l tiên đoán âm cho phương pháp kim
tra lâm sàng. Din giải ý nghĩa 2 giá trị này theo thc tế. (8 điểm) : …………
d/ Đối vi 50 h kho sát này, bên cnh việc đến tng h ly mu gà xét nghim, nghiên
cu viên còn thu thp nhiều thông tin khác liên quan đến cách nuôi và tình trng chung
nuôi. Theo ghi nhn thì trong 15 h có bnh thì 10 h không s dng vaccine, còn các h
không bệnh thì cũng ghi nhận được tình trng không dùng vaccine 10 h. Nếu xem yếu t
không dùng vaccine” là yếu t nguy cơ của bnh, anh (ch) hãy tính mi quan h gia yếu
t nguy cơ này và bệnh (nên chn RR hay OR ) để đánh giá mối quan h này, đồng thời cũng
cho biết thêm đây là dạng nghiên cu quan sát loi gì. Loi này có ưu và khuyết điểm thế
nào (8 điểm)
DỊCH TỄ HỌC Thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DỊCH TỄ HỌC Thú y 9 10 484