Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả- dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
56

§6 DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH
(1) ĐO LƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BỆNH
1. Giới thiệu
Mục tiêu chính của dịch tễ học phân tích là làm thế nào để xác định các yếu
tố khảo sát có liên quan đến bệnh (hay một tình trạng sức khỏe nào đó). Như vậy
mối liên quan đó được đo lường như thế nào? Để xác định được mức độ liên quan
đó, phải tiến hành các phương pháp khảo sát dịch tễ học. Mức độ liên quan được
thể hiện bằng các giá trị như sau:
- Tỷ số nguy cơ hay nguy cơ tương đối (relative risk hay risk ratio) (RR)
- Tỷ số của tốc độ mắc bệnh (IRR: incidence rate ratio)
- Tỷ số chênh (odd ratio) (OR)
Trước khi hiểu định nghĩa của các chỉ số thể hiện mức độ liên quan, có một
số khái niệm cần được xem lại, bao gồm:
- Nguy cơ (risk) là xác suất có thể mắc bệnh trong quần thể.
- Yếu tố nguy cơ (risk factor) là yếu tố được quan tâm và xác định xem nó có
liên quan với bệnh hay không. Ví dụ, hút thuốc là một yếu tố nguy cơ của
bệnh ung thư phổi.
- Bệnh ở đây vừa có nghĩa là bệnh nhưng đồng thời bao gồm luôn các vấn đề
sức khỏe được quan tâm.
- Nhóm phơi nhiễm (tiếp xúc yếu tố nguy cơ) (E+: exposed group) là nhóm
được khảo sát sự hiện diện của bệnh, trong đó các cá thể đều có chung yếu
tố nguy cơ. Ví dụ nhóm người hút thuốc lá.
- Nhóm không phơi nhiễm (không tiếp xúc yếu tố nguy cơ) (E-: non-exposed
group) là nhóm không có tính chất, hoặc không mang yếu tố nguy cơ. Ví dụ
nhóm người không hút thuốc.
Tùy theo phương pháp khảo sát dịch tễ học mà các giá trị thích hợp nào sẽ
được sử dụng. Kết quả của các phương pháp khảo sát dịch tễ học thường được tóm
tắt thành bảng 2x2 dưới đây:
Bảng 6.1: Bảng 2x2 về quan hệ yếu tố khảo sát với bệnh theo số thú

Kết quả

Bệnh
Không bệnh
Tổng

Yếu tố khảo sát
Phơi nhiễm
Không phơi
(E+)
nhiễm (E-)
a
b
c
d
a+c
b+d

Tổng
a+b
c+d
N

Hoặc đôi khi được trình bày theo bảng sau nếu khảo sát theo tốc độ bệnh.
Giáo trình môn Dịch tễ học – TS. Lê Thanh Hiền – ĐH Nông Lâm TpHCM
Lưu hành nội bộ

57

Bảng 6.2: Bảng 2x2 về quan hệ yếu tố khảo sát với bệnh theo tốc độ bệnh

Kết quả

Số ca bệnh
Thời gian thú
có nguy cơ

Yếu tố khảo sát
Phơi nhiễm
Không phơi
(E+)
nhiễm (E-)
a1
ao
t1
to

Tổng
m
t

2. Nguy cơ tương đối (RR)
RR là tỷ số giữa nguy cơ bệnh (risk) trong nhóm phơi nhiễm với nguy cơ
bệnh của nhóm không phơi nhiễm.
P (D+/E+)
RR =

a/(a+c)
=

P (D+/E-)

b/(b+d)

Nguy cơ tương đối (hay tỷ số nguy cơ) được sử dụng trong các nghiên cứu
đoàn hệ (cohort studies) và đôi khi sử dụng trong các nghiên cứu cắt ngang (crosssectional studies). Trong các nghi...
56
Giáo trình môn Dịch tễ học – TS. Lê Thanh Hiền – ĐH Nông Lâm TpHCM
Lưu hành nội bộ
§6 DỊCH TỄ HỌC PHÂN TÍCH
(1) ĐO LƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BỆNH
1. Giới thiệu
Mục tiêu chính của dịch tễ học phân tích làm thế nào để xác định các yếu
tố khảo sát liên quan đến bệnh (hay một tình trạng sức khỏe nào đó). Như vậy
mối liên quan đó được đo lường như thế nào? Đxác định được mức độ liên quan
đó, phải tiến hành các phương pháp khảo sát dịch tễ học. Mức độ liên quan được
thể hiện bằng các giá trị như sau:
- T số nguy cơ hay nguy cơ tương đối (relative risk hay risk ratio) (RR)
- T số của tốc độ mắc bệnh (IRR: incidence rate ratio)
- T số chênh (odd ratio) (OR)
Trước khi hiểu định nghĩa của các chỉ số thể hiện mức độ liên quan, một
số khái niệm cần được xem lại, bao gồm:
- Nguy cơ (risk) là xác suất có thể mắc bệnh trong quần thể.
- Yếu tnguy cơ (risk factor) là yếu tố được quan tâm và xác định xem nó có
liên quan với bệnh hay không. dụ, hút thuốc một yếu tố nguy của
bệnh ung thư phổi.
- Bệnh ở đây vừa có nghĩa là bệnh nhưng đồng thời bao gồm luôn các vấn đề
sức khỏe được quan tâm.
- Nhóm phơi nhiễm (tiếp xúc yếu tố nguy cơ) (E+: exposed group) nhóm
được khảo sát sự hiện diện của bệnh, trong đó các thể đều chung yếu
tố nguy cơ. dụ nhóm người hút thuốc lá.
- Nhóm không phơi nhiễm (không tiếp c yếu tố nguy) (E-: non-exposed
group) nhóm không tính chất, hoặc không mang yếu tố nguy . dụ
nhóm người không hút thuốc.
Tùy theo phương pháp khảo sát dịch tễ học các giá trị thích hợp nào sẽ
được sử dụng. Kết quả của các phương pháp khảo sát dịch tễ học thường được tóm
tắt thành bảng 2x2 dưới đây:
Bảng 6.1: Bảng 2x2 về quan hệ yếu tố khảo sát với bệnh theo số thú
Yếu tố khảo sát
Tổng
Phơi nhiễm
(E+)
Không phơi
nhiễm (E-)
Kết quả
Bệnh
Không bệnh
Tổng
a
c
a + c
b
d
b + d
a + b
c + d
N
Hoặc đôi khi được trình bày theo bảng sau nếu khảo sát theo tốc độ bệnh.
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả- dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả- dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả- dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y 9 10 763