Ktl-icon-tai-lieu

Dinh Dưỡng Khoáng ở THực Vật

Được đăng lên bởi kysusinhhoc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân loại theo chức năng
Nguyªn tè kho¸ng
(Ph©n lo¹i theo chøc
n¨ng)

N, S
- C¸c nguyªn tè kiÕn
t¹o nªn chÊt h÷u c¬
cña c©y.
-C©y ®ång hãa chóng
theo c¸c p oxi hãa
thö

P, B, Si…
-Dù tr÷ n¨ng l¬ng,
®¶m b¶o tÝnh tßan
vÑn vÒ cÊu tróc.
-Chóng thêng cã mÆt
Trong m« m« díi
d¹ng Este, photphat,
borat..cña c¸c ®êng

K.Na, Mg, Ca, Mn, Cl
-Ho¹t hãa enzim, ®iÒu
chØnh tÝnh thÈm thÊu cña
TÕ bµo
-Thêng tån t¹i ë d¹ng
Ion tù do

Fe, Cu, Zn. Mo, Ni
Tham gia c¸c ph¶n øng
VËn chuyÓn ®iÖn tö

Phân loại theo hàm lượng
Nguyên tố khoáng
(Ph©n lo¹i theo hµm
lîng

Đa lượng
10-1 – 10-4 chất khô
(99.95%)

N, S, P, K, Mg,
Ca, Si, Na, Al

Vi lượng
10-5 – 10-7 chất khô

Mn, B, Sr, Cu, Ti, Zn,
Ba, Li, Br, Fe, Rb,
Sn, Mo, Co

Siêu vi lượng
10-8 – 10-14 chất khô

As, I, Cs, Ge, Se, Cd,
Pb, Hg, Ag, Au, Ra

Nitrogen

Tham gia cấu tạo một lượng lớn các hợp chất hữu cơ cần
thiết , bao gồm các axit amin , các protein , các coenzyme,
các axit nucleic và diệp lục.

(N)
Phospho
rous
(P)
Potassiu
m (K)

Tham gia cấu tạo nên rất nhiều các hợp chất hữu cơ quan
trọng bao gồm các đường photphat , các ATP , các axit
nucleic , các photpholipit và một số coenzyme.

Hoạt động như một coenzyme hoặc các nhân tố xúc tác cho
rất nhiều enzyme (ví dụ : pyruvat kinase ) . Sự sinh tổng hợp
prôtêin yêu cầu một hàm lượng lớn K . Giữ vai trò quan trọng
trong điều khiển hoạt động trao đổi khí ở lỗ khí theo con
đường thẩm thấu . K không tham gia vào cấu trúc vững chắc
của bất kỳ một phân tử nào trong tế bào thực vật.

Sulfur
(S)

Magnesi
um (Mg)

Calcium
(Ca)

Kết hợp chặt chẽ với một vài hợp chất hữu cơ bao gồm
các amino axit (c ystine , cysteine, glutathione and
methionine) và các phân tử protêin . Coenzyme A và các
vitamin thyamin và biotin cũng có chứa S . S xuất hiện
trong quá trình đường phân -tạo ra các đặc tính về mùi và
hương vị đối với mù tạt , hành và tỏi.
Là một phần thiết yếu của diệp lục và yêu cầu cho hoạt
hoá rất nhiều enzyme tham gia vào các bước phá vỡ liên
kết ATP . Cần thiết để duy trì cấu trúc của riboxom.

Thường kết tủa dưới dạng tinh thể canxi oxalat trong
không bào . Tìm thấy trong thành tế bào ở dạng muối
canxi pectat (là chất gắn các thành sơ cấp của các tế bào
ở cạnh nhau). Yêu cầu để duy trì tính bền vững của màng
và là một phần của enzyme amylaza . Đôi lúc gây cản trở
cho Mg hoạt hoá các enzyme.

Iron
(Fe)

Yêu cầu cho sinh tổng hợp diệp lục và nó rất
cần thiết để cấu tạo nên cytocrome (hoạt động
như một chất mang điện tử trong quá trình quang
hợp và hô hấp) . Nó cũng cần thiết đ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dinh Dưỡng Khoáng ở THực Vật - Người đăng: kysusinhhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Dinh Dưỡng Khoáng ở THực Vật 9 10 205