Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý nước thải mỹ phẩm công ty Colgate

Được đăng lên bởi vinguyen85
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Baùo caùo toát nghieäp : Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive coâng suaát 200m3/ngñ

CHÖÔNG : I MÔÛ ÑAÀU
1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Tröôùc thôøi ñaïi coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù, nhu caàu veà vaät chaát cuûa con ngöôøi
ngaøy caøng taêng cao. Ngaønh coâng nghieäp cuûa nöôùc ta ñaõ khoâng ngöøng môû roäng vaø taêng naêng
suaát nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thò tröôøng.Trong ñoù, hoaù – myõ phaåm laø ngaønh phuïc vuï cho
nhu caàu thieát yeáu cuûa cuoäc soáng haèng ngaøy ñoàng thôøi noù cuõng laø ngaønh mang laïi lôïi nhuaän
khaù cao. Chính vì theá, raát nhieàu coâng ty nöôùc ngoaøi ñaõ ñaàu tö saûn xuaát ôû Vieät Nam nhö :
Colgate – Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, Unza… Caùc coâng ty ñoù ñaõ lieân tuïc cho ra
ñôøi caùc saûn phaåm nhö: kem ñaùnh raêng, söõa taém, daàu goäi, nöôùc laøm meàm vaûi, söõa röûa
maët….Hieän nay, tröôùc nhöõng ñoøi hoûi veà chaát löôïng vaø soá löôïng saûn phaåm cuûa ngöôøi tieâu duøng
ñaõ thuùc ñaåy söï caïnh tranh giöõa caùc nhaø saûn xuaát caøng theâm gay gaét. Chính nhôø söï caïnh tranh
aáy ñaõ goùp phaàn taêng doanh thu vaø phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc. Song song ñoù,
hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø maùy naøy ít nhieàu ñaõ laøm aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng xung quanh,
nhaát laø moâi tröôøng nöôùc.
Coâng ty TNHH Colgate – Palmolive ( Vieät Nam ) laø moät trong soá nhöõng coâng ty saûn
xuaát caùc maët haøng hoaù – myõ phaåm.Tröôùc kia, coâng ty chæ saûn xuaát kem ñaùnh raêng vaø söõa taém.
Do nhu caàu thò tröôøng taêng neân coâng ty ñaõ môû roäâng saûn xuaát theâm daàu goäi, nöôùc xaû vaûi…Vieäc
taêng naêng suaát ñaõ mang laïi nhöõng lôïi ích ñaùng keå song beân caïnh ñoù cuõng naûy sinh nhöõng vaán
ñeà veà moâi tröôøng nhö nöôùc thaûi. Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra coù haøm löôïng chaát höõu cô raát cao,
COD taïi ñaàu nguoàn xaû coù khi leân ñeán 86.000 mg/l. Ñieàu ñoù deã gaây nguy hieåm cho caùc thuûy
sinh vaät sinh soáng ôû nguoàn tieáp nhaän, noù laøm maát caân baèng moâi tröôøng sinh thaùi töï nhieân vaø
gaây aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân xung quanh. Töø nhöõng thöïc teá treân, yeâu
caàu phaûi khaûo saùt hieän traïng moâi tröôøng nöôùc thaûi cuûa coâng ty, ñaùnh giaù ñöôïc tình hình thöïc
teá ñeå töø ñoù thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaèm giaûm thieåu khaû naêng gaây oâ nhieãm cho moâi
tröôøng laø voâ cuøng caáp thieát.
1.2 MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU
- Ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm caùc nguoàn nöôùc thaûi khaùc nhau trong caùc daây chu...
Baùo caùo tt nghieäp : Thieát keá h thoáng û lyù nöôùc thaûi coâng ty Colgate-Palmolive cng suaát 200m
3
/n
SVTH : L Ngoïc Hieàn _ K27 1
CHÖÔNG : I MÔÛ ÑAÀU
1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Tôùc thôøi ñaïi coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi ho, nhu caàu v vaät chaát cuûa con ngöôøi
ngaøy caøng taêng cao. Ngaønh coâng nghip cuûa nöôùc ta ñaõ khoâng ngöøng môû roäng vaø taêng naêng
suaát nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu t tröôøng.Trong ñoù, hoaù m phm l ngaønh phc vuï cho
nhu caàu thieát yeáu cuûa cuoäc soáng haèng ngy ñoàng thôøi noù cuõng laø ngaønh mang laïi lôïi nhuaän
khaù cao. Chính vì theá, raát nhieàu coâng ty nöôùc ngoaøi ñaõ ñaàu tö saûn xuaát ôû Vieät Nam nhö :
Colgate Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, Unza Caùc coâng ty ñoù ñaõ lieân tuïc cho ra
ñôøi caùc saûn phaåm nhö: kem ñaùnh raêng, söõa taém, daàu goäi, nöôùc laøm mm vaûi, söõa ûa
mt.Hieän nay, tröôùc nhöõng ñoøi hoûi veà chaát löôïng vaø soá löôïng saûn phaåm cuûa ngöôøi tieâu duøng
ñaõ thuùc ñaåy söï caïnh tranh giöõa caùc nhaø saûn xut caøng theâm gay gaét. Cnh nhôø söï caïnh tranh
aáy ñaõ goùp phn tng doanh thu vaø phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc. Song song ñoù,
hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø maùy naøy ít nhieàu ñaõ laøm nh höôûng xu ñeán moâi tröôøng xung quanh,
nhaát laø moâi tröôøng nöôùc.
Coâng ty TNHH Colgate Palmolive ( Vieät Nam ) laø moät trong soá nhöõng coâng ty saûn
xuaát caùc mt haøng hoaù myõ phaåm.Tröôùc kia, coâng ty chæ saûn xuaát kem ñaùnh raêng v söõa taém.
Do nhu caàu thò tröôøng taêng neân coâng ty ñaõ môû roäâng saûn xuaát theâm daàu goäi, nöôùc xaû viVieäc
taêng naêng suaát ñaõ mang laïi nhöõng lôïi ích ñaùng keå song beân caïnh ñoù cuõng naûy sinh nhöõng vaán
ñeà veà moâi tröôøng nhö nöôùc thaûi. Nguoàn nöôùc thaûi sinh ra c haøm löôïng chaát õu cô raát cao,
COD taïi ñaàu nguoàn xaû coù khi leân ñeán 86.000 mg/l. Ñieàu ñoù deã gaây nguy him cho caùc thuûy
sinh vaät sinh soáng ôû nguoàn tieáp nhaän, noù laøm mt caân baèng mi tröôøng sinh thaùi töï nhieân vaø
gaây aûnh höôûng tïc tieáp ñeán ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân xung quanh. Töø nõng thöïc teá treân, yeâu
caàu phaûi khaûo saùt hin traïng moâi tröôøng nöôùc thaûi ca coâng ty, ñaùnh giaù ñöôïc tình hình thöïc
teá ñeå töø ñoù thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaèm giaûm thieåu khaû naêng gaây oâ nhieãm cho moâi
tröôøng laø v cuøng caáp thieát.
1.2 MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU
- Ñaùnh gi möùc ñoä oâ nhieãm caùc nguoàn nöôùc thaûi khaùc nhau trong caùc daây chuyeàn saûn
xuaát cuûa coâng ty Colgate Palmolive (Vieät Nam ).
- Phaân tích, choïn löïa quy trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi thích hôïp .
- Thieát k heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho nhmaùy ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng hieän haønh.
1.3 PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU
- Thöïc hieän khaûo saùt trong cng ty Colgate Palmolive ( Vieät Nam ).
- Thôøi gian : 01/03/2005 ñeán 31/05/2005.
Đồ án xử lý nước thải mỹ phẩm công ty Colgate - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý nước thải mỹ phẩm công ty Colgate - Người đăng: vinguyen85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đồ án xử lý nước thải mỹ phẩm công ty Colgate 9 10 477