Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu sinh lý lợn

Được đăng lên bởi Cậu Buồn Vì Ai
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

GIẢI PHẪU- SINH LÝ LỢN
MÃ SỐ: MH01
NGHỀ: CHĂN NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN
Trình độ: Sơ cấp nghề

1
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được
phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham
khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MH01

2
LỜI GIỚI THIỆU
Xuất phát từ nhu cầu phát triển ngành chăn nuôi lợn theo hướng công
nghiệp của nước ta trong thời gian tới. Để đáp ứng nhu cầu đó, những người
tham gia vào hoạt động chăn nuôi lợn cần được đào tạo để họ có những kiến
thức, kỹ năng và thái độ cần thiết. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ được
giao nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề “Chăn nuôi và
phòng trị bệnh cho lợn”.
Chương trình xây dựng dựa trên cơ sở phân tích nghề theo phương pháp
DACUM và cấu trúc Mô đun. Kiến thức, kỹ năng và thái độ của nghề được tích
hợp vào các Mô đun. Kết cấu của chương trình gồm nhiều Mô đun và môn học,
mỗi Mô đun gồm nhiều công việc và bước công việc tích hợp liên quan chặt chẽ
với nhau nhằm hướng tới hình thành những năng lực thực hiện của người học.
Vì vậy những kiến thức lý thuyết được chọn lọc và tích hợp vào công việc, mỗi
công việc được trình bày dưới dạng một bài học.
Đây là chương trình chủ yếu dùng cho đào tạo sơ cấp nghề, đối tượng học
là những người có nhu cầu đào tạo nhưng không có điều kiện đến các cơ sở đào
tạo chính quy để học tập ở bậc học cao, thời gian tập trung dài hạn, họ có trình
độ học vấn thấp. Vì vậy việc đào tạo diễn ra với thời gian ngắn, tại cộng đồng,
hình thức gọn nhẹ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của học viên.
Tài liệu này được viết theo từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo
sơ cấp nghề và được dùng làm giáo trình cho các học viên trong khóa học sơ cấp
nghề, các nhà quản lý và người sử dụng lao động tham khảo, hoàn chỉnh để trở
thành giáo trình chính thức trong hệ thống dạy nghề
Việc xây dựng một chương trình đào tạo sơ cấp nghề theo phương pháp
DACUM dùng cho đào tạo nông dân ở nước ta nói chung còn mới mẻ. Vì vậy
chương trình còn nhiều hạn chế và thiếu sót, tập thể các tác giả mong muốn sự
đóng góp của các bạn đồng nghiệp để chương trình được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn !
Tham gia biên soạn:
1. Chủ biên: Võ Thị loan
2. Nguyễn Hạ Mai
3. Phạm Chúc Trinh Bạch

3

MỤC LỤC
ĐỀ MỤC
TRANG
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN...............................
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
GIẢI PHẪU- SINH LÝ LỢN
MÃ SỐ: MH01
NGHỀ: CHĂN NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN
Trình độ: Sơ cấp nghề
Giải phẫu sinh lý lợn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu sinh lý lợn - Người đăng: Cậu Buồn Vì Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giải phẫu sinh lý lợn 9 10 977