Ktl-icon-tai-lieu

Giáo áo trồng trọt

Được đăng lên bởi vanhieu82.04
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Gi¸o ¸n sè: 01

Thêi gian thùc hiÖn: 3 tiÕt
Tªn ch¬ng: C©y lóa.
Thùc hiÖn ngµy: th¸ng n¨m

Tªn bµi:
Nhu cÇu dinh dìng vµ sinh th¸i cña c©y lóa qua c¸c thêi kú
sinh trëng.
* Môc tiªu cña bµi:
Sau khi häc xong bµi nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- Häc viªn n¾m ®îc c¸c thêi kú cña c©y lóa vµ ®Æc ®iÓm cña nã ®Ó ®a ra ®îc biÕn ph¸p kü
thuËt hîp lý cho tõng thêi kú, gióp c©y lóa sinh trëng vµ ph¸t triÓn tèt.
- Häc viªn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm sinh vËt häc cña c©y.
* §å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc:
- Gi¸o tr×nh kü thuËt trång trät.
- Gi¸o ¸n.
- Tµi liÖu tham kh¶o (Gi¸o tr×nh c©y lóa §HN).
- S¬ ®å minh ho¹ c¸c thêi kú sinh trëng cña lóa.
- H×nh s¶nh m« pháng ®Æc ®iÓm sinh vËt häc.
I. æn ®Þnh líp häc:
- KiÓm tra sÜ sè
- Nh¾c nhë häc viªn æn ®Þnh.

Thêi gian: 5'

II. Thùc hiÖn bµi häc:
TT
1

Néi dung

DÉn nhËp:
Sù chuyÓn m×nh c¬ b¶n cña
c©y lóa cã biÓu hiÖn rÊt râ
nÐt trong qu¸ tr×nh sinh trëng vµ ph¸t triÓn nh thêi kú
cÊy, thêi kú ....

Gi¶ng bµi míi.
(§Ò c¬ng bµi gi¶ng)
2.1 C¸c thêi kú sinh trëng vµ
2.1.1 ph¸t triÓn c¶u c©y lóa.
Thêi kú sinh trëng sinh dìng cña lóa.
Gåm 4 thêi kú nhá:
- Thêi kú m¹:
+Giai ®o¹n ñ
+ Giai ®o¹n m¹
- Thêi kú bÐn rÔ håi xanh
2.1.2 - Thêi kú ®Î nhanh
- Thêi kú ®øng c¸i.
Thêi kú sinh trëng sinh
thùc.
2.2 - Giai ®o¹n lµm ®ßng.
2.2.1 - Giai ®o¹n tõ trç ®Õn chÝn.
2

§Æc ®iÓm sinh vËt häc.
Qu¸ tr×nh n¶y mÇm

Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
gi¸o viªn
häc sinh

Gv thuyÕt tr×nh: Sù sinh
trëng vµ ph¸t triÓn cña
c©y lóa tÝnh tõ khi h¹t
n¶y mÇm ®Õn chÝn nhng
nã cã nh÷ng giai ®o¹n
chuyÓn biÕn ntn?
- Gv kÕt luËn.
- Híng dÉn häc viªn vµo
néi dung.
Gi¸o viªn thuyÕt tr×nh.
- Thêi gian sinh trëng
vµ ph¸t triÓn cña c©y lóa
tÝnh tõ khi h¹t nµy mÇm
®Õn khi chÝn, sinh lý ®îc chia ra lµm mÊy giai
®o¹n? §Æc ®iÓm cña
tõng giai ®o¹n?
- Gi¸o viªn kÕt luËn vµ
bæ sung.

Häc viªn l¾ng nghe Gv
thuyÕt tr×nh.
- Häc viªn th¶o luËn.
- Häc viªn tr¶ lêi c©u
hái cña gi¸o viªn vµ tÝch
luü kiÕn thøc.

C©y lóa cÇn nhiÒu Kali
vµo giai ®o¹n nµo cña
c©y?
- §µm tho¹i

Häc viªn quan s¸t mµu
l¸.
- Häc viªn th¶o luËn
nhãm.

- C©y lóa cã ®Æc ®iÓm
nh thÕ nµo?
- Gi¸o viªn gi¶ng gi¶i.

Häc viªn trao ®æi
- Häc viªn nghe vµ trao
®æi.

Thêi
gian

Häc viªn l¾ng nghe vµ
th¶o luËn/
- Häc viªn tr¶ lêi.
- Ghi chÐp bµi.

15'

3.
3.1
3.2
4

Cñng cè kiÕn thøc vµ kÕt
thóc bµi.
Thêi kú sinh trëng sinh dìng gåm c¸c thêi kú nµo?
Thêi kú sinh trëng sinh
thùc gåm c¸c thêi kú nµo?
Híng dÉn tù häc

- Gi¸o viªn kh¸i qu¸t l¹i Häc viªn l¾ng nghe gi¸o 5'
bµi.
viªn gi¶ng gi¶i vµ ghi
nhí l¹i.

- §äc l¹i bµi
- Xe...
Gi¸o ¸n sè: 01 Thêi gian thùc hiÖn: 3 tiÕt
Tªn ch¬ng: C©y lóa.
Thùc hiÖn ngµy: th¸ng n¨m
Tªn bµi:
Nhu cÇu dinh dìng vµ sinh th¸i cña c©y lóa qua c¸c thêi kú
sinh trëng.
* Môc tiªu cña bµi:
Sau khi häc xong bµi nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- Häc viªn n¾m ®îc c¸c thêi cña c©y lóa ®Æc ®iÓm cña nã ®Ó ®a ra ®îc biÕn ph¸p kü
thuËt hîp lý cho tõng thêi kú, gióp c©y lóa sinh trëng vµ pt triÓn tèt.
- Häc viªn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm sinh vËt häc cña c©y.
* §å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc:
- Gi¸o tr×nh kü thuËt trång trät.
- Gi¸o ¸n.
- Tµi liÖu tham kh¶o (Gi¸o tr×nh c©y lóa §HN).
- S¬ ®å minh ho¹ c¸c thêi kú sinh trëng cña lóa.
- H×nh s¶nh m« pháng ®Æc ®iÓm sinh vËt häc.
I. æn ®Þnh líp häc: Thêi gian: 5'
- KiÓm tra sÜ sè
- Nh¾c nhë häc viªn æn ®Þnh.
II. Thùc hiÖn bµi häc:
TT Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y häc Thêi
gian
Ho¹t ®éng cña
gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña
häc sinh
1
DÉn nhËp:
Sù chuyÓn m×nh c¬ b¶n cña
c©y lóa cã biÓu hiÖn rÊt râ
nÐt trong qu¸ tr×nh sinh tr-
ëng vµ ph¸t triÓn nh thêi kú
cÊy, thêi kú ....
Gv thuyÕt tr×nh: Sù sinh
trëng vµ ph¸t triÓn cña
c©y lóa tÝnh tõ khi h¹t
n¶y mÇm ®Õn chÝn nhng
nã cã nh÷ng giai ®o¹n
chuyÓn biÕn ntn?
- Gv kÕt luËn.
- Híng dÉn häc viªn vµo
néi dung.
Häc viªn l¾ng nghe Gv
thuyÕt tr×nh.
- Häc viªn th¶o luËn.
- Häc viªn tr¶ lêi c©u
hái cña gi¸o viªn vµ tÝch
luü kiÕn thøc.
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
Gi¶ng bµi míi.
(§Ò c¬ng bµi gi¶ng)
C¸c thêi kú sinh trëng vµ
ph¸t triÓn c¶u c©y lóa.
Thêi kú sinh trëng sinh d-
ìng cña lóa.
Gåm 4 thêi kú nhá:
- Thêi kú m¹:
+Giai ®o¹n ñ
+ Giai ®o¹n m¹
- Thêi kú bÐn rÔ håi xanh
- Thêi kú ®Î nhanh
- Thêi kú ®øng c¸i.
Thêi kú sinh trëng sinh
thùc.
- Giai ®o¹n lµm ®ßng.
- Giai ®o¹n tõ trç ®Õn chÝn.
§Æc ®iÓm sinh vËt häc.
Qu¸ tr×nh n¶y mÇm
Gi¸o viªn thuyÕt tr×nh.
- Thêi gian sinh trëng
vµ ph¸t triÓn cña c©y lóa
tÝnh tõ khi h¹t nµy mÇm
®Õn khi chÝn, sinh lý ®-
îc chia ra lµm mÊy giai
®o¹n? §Æc ®iÓm cña
tõng giai ®o¹n?
- Gi¸o viªn kÕt luËn vµ
bæ sung.
C©y lóa cÇn nhiÒu Kali
vµo giai ®o¹n nµo cña
c©y?
- §µm tho¹i
- C©y lóa cã ®Æc ®iÓm
nh thÕ nµo?
- Gi¸o viªn gi¶ng gi¶i.
Häc viªn l¾ng nghe vµ
th¶o luËn/
- Häc viªn tr¶ lêi.
- Ghi chÐp bµi.
Häc viªn quan s¸t mµu
l¸.
- Häc viªn th¶o luËn
nhãm.
Häc viªn trao ®æi
- Häc viªn nghe vµ trao
®æi.
15'
Giáo áo trồng trọt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo áo trồng trọt - Người đăng: vanhieu82.04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo áo trồng trọt 9 10 921