Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bệnh truyền nhiễm chương 1

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
CƠ CHẾ PHÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM (BỆNH CẢM NHIỄM)
I. Cảm nhiễm và phát bệnh

1. Mầm bệnh (căn bệnh, bệnh nguyên)
Khác với bệnh không truyền nhiễm, các bệnh truyền nhiễm có một đặc tính chung
là có tính lây lan và do một loại, hoặc đôi khi một số loại, vi sinh vật gọi là mầm bệnh
gây nên. Một mầm bệnh là một vi sinh vật đóng vai trò nguyên nhân trực tiếp và không
thể thiếu của một bệnh truyền nhiễm. Mầm bệnh có nhiều loại và mỗi loại thường gây
nên bệnh với những đặc điểm riêng, nhưng chúng có điểm chung là tính gây bệnh (hay
độc tính) đối với ký chủ.
Vi khuẩn là nhóm lớn vi sinh vật có đặc điểm chung là có nhân nguyên thủy, tức
nhân chưa có màng nhân và cấu tạo từ một ADN xoắn kép, vòng khép kín, cơ thể thường
là đơn bào và sinh sản bằng trực phân. Phần lớn vi khuẩn đòi hỏi những điều kiện nhất
định, chẳng hạn tính kết bám (bám dính) lên tế bào, mới gây được bệnh. Vi khuẩn tác
động bằng nội độc tố, ngoại độc tố hoặc bằng các cơ chế lý, hóa khác.
Xoắn khuẩn (bộ Spirochaetales) tuy cũng là một loại vi khuẩn nhưng chúng gây
ra những bệnh có đặc điểm riêng. Phần lớn bệnh do xoắn khuẩn gây nên là bệnh bại
huyết, gây sốt định kỳ và xuất hiện định kỳ xoắn khuẩn trong cơ thể, bệnh do xoắn khuẩn
thường cho miễn dịch không bền.
Rickettsia cũng là những vi khuẩn nhưng có cơ cấu trao đổi chất không hoàn thiện
nên phụ thuộc vào tế bào ký chủ, do đó là những vật ký sinh nội bào. Chúng gây những
bệnh sốt phát ban do chấy rận truyền lây. Những động vật chân đốt này có thể truyền
Rickettsia trong nhiều thế hệ của chúng. Trong thiên nhiên có những thú rừng hoặc gia
súc mang trùng. Bệnh do Rickettsia gây ra thường cho miễn dịch mạnh và bền.
Chlamydia có những đặc điểm tương tự Rickettsia nhưng không có cơ cấu trao đổi chất
nên phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn năng lượng của ký chủ và có hình thái chuyển hóa
tuần hoàn từ trạng thái nhỏ (thể cơ bản) sang trạng thái lớn (thể lưới).
Mycoplasma cũng là những vi khuẩn nhưng kích thước nhỏ và không có vách tế
bào nên thường có hình thái đa dạng. Chúng gồm nhiều loại. Vi khuẩn thuộc nhóm này
được phân lập đầu tiên là sinh vật gây bệnh viêm phổi - màng phổi có tên tắt là PPO
(pleuropneumonia organism), cho nên các Mycoplasma phân lập được từ các trường hợp
khác thường được gọi là PPLO (pleuropneumonia-like organisms). Chúng thường gây ra
những bệnh mãn tính nhưng lây lan mạnh, có hiện tượng mang trùng lâu dài và gây miễn
dịch bền vững.
Xạ khuẩn (Actinomyces) và nhóm liên quan xạ khuẩn (các chi Streptomyces,
Nocardia,...) cũng là n...
Chương 1
CƠ CH PHÁT BNH TRUYN NHIM (BNH CM NHIM)
I. Cm nhim và phát bnh
1. Mm bnh (căn bnh, bnh nguyên)
Khác vi bnh không truyn nhim, các bnh truyn nhim có mt đặc tính chung
là có tính lây lan và do mt loi, hoc đôi khi mt s loi, vi sinh vt gi là mm bnh
gây nên. Mt mm bnh là mt vi sinh vt đóng vai trò nguyên nhân trc tiếp và không
th thiếu ca mt bnh truyn nhim. Mm bnh có nhiu loi và mi loi thường gây
nên bnh vi nhng đặc đim riêng, nhưng chúng có đim chung là tính gây bnh (hay
độc tính) đối vi ký ch.
Vi khun là nhóm ln vi sinh vt có đặc đim chung là có nhân nguyên thy, tc
nhân chưa có màng nhân và cu to t mt ADN xon kép, vòng khép kín, cơ th thường
đơn bào và sinh sn bng trc phân. Phn ln vi khun đòi hi nhng điu kin nht
định, chng hn tính kết bám (bám dính) lên tế bào, mi gây được bnh. Vi khun tác
động bng ni độc t, ngoi độc t hoc bng các cơ chế lý, hóa khác.
Xon khun (b Spirochaetales) tuy cũng là mt loi vi khun nhưng chúng gây
ra nhng bnh có đặc đim riêng. Phn ln bnh do xon khun gây nên là bnh bi
huyết, gây st định k và xut hin định k xon khun trong cơ th, bnh do xon khun
thường cho min dch không bn.
Rickettsia cũng là nhng vi khun nhưng có cơ cu trao đổi cht không hoàn thin
nên ph thuc vào tế bào ký ch, do đó là nhng vt ký sinh ni bào. Chúng gây nhng
bnh st phát ban do chy rn truyn lây. Nhng động vt chân đốt này có th truyn
Rickettsia trong nhiu thế h ca chúng. Trong thiên nhiên có nhng thú rng hoc gia
súc mang trùng. Bnh do Rickettsia gây ra thường cho min dch mnh và bn.
Chlamydia có nhng đặc đim tương t Rickettsia nhưng không có cơ cu trao đổi cht
nên ph thuc hoàn toàn vào ngun năng lượng ca ký ch và có hình thái chuyn hóa
tun hoàn t trng thái nh (th cơ bn) sang trng thái ln (th lưới).
Mycoplasma cũng là nhng vi khun nhưng kích thước nh và không có vách tế
bào nên thường có hình thái đa dng. Chúng gm nhiu loi. Vi khun thuc nhóm này
được phân lp đầu tiên là sinh vt gây bnh viêm phi - màng phi có tên tt là PPO
(pleuropneumonia organism), cho nên các Mycoplasma phân lp được t các trường hp
khác thường được gi là PPLO (pleuropneumonia-like organisms). Chúng thường gây ra
nhng bnh mãn tính nhưng lây lan mnh, có hin tượng mang trùng lâu dài và gây min
dch bn vng.
X khun (Actinomyces) và nhóm liên quan x khun (các chi Streptomyces,
Nocardia,...) cũng là nhng vi khun vì có đặc đim chung là nhân nguyên thy nhưng
chúng li có cơ th hình si thường cong, xon và phân nhánh. X khun lan rng dn t
mt đim (đặc bit trong bnh phm) theo hình phát x ca ánh sánh mt tri và sinh bào
t đồng lot như các nm (vì vy trước đây chúng được coi là nm bc thp).
giáo trình bệnh truyền nhiễm chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bệnh truyền nhiễm chương 1 - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
giáo trình bệnh truyền nhiễm chương 1 9 10 725