Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình chăn nuôi bò

Được đăng lên bởi phuongtran15011994
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 2658 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU.............................................................................................................................3
Bài mở đầu. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHĂN NUÔI TRÂU BÒ.................................................4
1. VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHĂN NUÔI TRÂU BÒ..........................................................4
2. ĐẶC THÙ SINH HỌC CỦA TRÂU BÒ.....................................................................................5
Chương 1. GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG TRÂU BÒ...............................................................7
1.1. CÁC GIỐNG TRÂU BÒ NỘI..................................................................................................7
1.2. MỐT SỐ GIỐNG TRÂU BÒ TRÊN THẾ GIỚI......................................................................9
1.3. ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN LỌC TRÂU BÒ LÀM GIỐNG.......................................................20
1.4. PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG TRÂU BÒ........................................................................23
1.5. QUẢN LÝ PHỐI GIỐNG.......................................................................................................26
1.6. CÔNG TÁC GIỐNG TRÂU BÒ Ở NƯỚC TA......................................................................29
Chương 2. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN TRÂU BÒ................................................................32
2.1. ĐẶC THÙ TIÊU HÓA CỦA TRÂU BÒ................................................................................32
2.2. NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA TRÂU BÒ........................................................................39
2.3. THỨC ĂN CỦA TRÂU BÒ...................................................................................................42
2.4. PHỐI HỢP KHẨU PHẦN CHO TRÂU BÒ..........................................................................52
Chương 3. CHUỒNG TRẠI TRÂU BÒ........................................................................................56
3.1. NHỮNG YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ CHUỒNG TRẠI...........................56
3.2. CÁC KIỂU BỐ TRÍ CHUỒNG NUÔI...................................................................................59
3.3. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CÁC CHI TIẾT CHUỒNG TRẠI..........................................61
3.4. VỆ SINH CHUỒNG TRẠI.....................................................................................................66
Chương 4. CHĂN NUÔI TRÂU BÒ ĐỰC GIỐNG......................................................................68
4.1. NHỮNG NH...
MỤC LỤC


 !"# $ 
%&'()*$ +
,-./01!213
2143
%51)11678
&22!**!51%9
:;<:2:1%
+=>":11%?
?21@; %8
,-./0%AA;B!C%
%&'(6D $ %
%%EAA;B$ 8
%C$ %
%:1F:GH:EI+%
,-./0JK+?
LM6E!M6N<>JK+?
%2GO1PJ+8
M6NQMAR27JK?
)JK??
,-./0&R1?S
L1>;@&7)C)>QT?S
%A;B&R1?8
5)D!=>"&R13%
)UAV&R13
,-./0+2))>33
+51)1&'&O5)")AV$ 233
+%A;B2))>S9
+5)D2))>S%
+&22G>))>$ 2S+
,-./0?6WS8
?)R:2O$ 6WS8
?%6W)<)X9Y9!MZ[8%
Giáo trình chăn nuôi bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình chăn nuôi bò - Người đăng: phuongtran15011994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Giáo trình chăn nuôi bò 9 10 75