Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình chăn nuôi gia cầm

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 305 trang   |   Lượt xem: 3311 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr­êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi
Chñ biªn: ts nguyÔn thÞ mai

Gi¸o tr×nh
Ch¨n nu«I gia cÇm

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nhgiÖp
Hµ néi - 2009Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr­êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi
Chñ biªn: ts nguyÔn thÞ mai
Tham gia biªn so¹n gi¸o tr×nh
ts nguyÔn thÞ mai, ts bïi h÷u ®oµn
GVC hoµng thanh

Gi¸o tr×nh
Ch¨n nu«I gia cÇm

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nhgiÖp
Hµ néi - 2009

1Lêi nãi ®Çu
Ch¨n nu«i gia cÇm lµ mét nghÒ s¶n xuÊt truyÒn thèng, gi÷ vÞ trÝ quan träng thø hai trong
tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh ch¨n nu«i n ­íc ta. §Ó cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t ­¬ng
lai, cÇn ph¶i ®æi míi hÖ thèng ch¨n nu«i gia cÇm trong c¶ n ­íc. ChuyÓn ®æi ch¨n nu«i ph©n
t¸n qui m« nhá sang s¶n xuÊt hµng ho¸ lín theo h ­íng c«ng nghiÖp vµ b¸n c«ng nghiÖp cã qui
ho¹ch vïng ch¨n nu«i tËp trung, g¾n s¶n xuÊt víi giÕt mæ, chÕ biÕn vµ thÞ tr ­êng tiªu thô.
Cuèn gi¸o tr×nh Ch¨n nu«i gia cÇm do c¸c t¸c gi¶ trong khoa Ch¨n nu«i – Thó y tr ­êng
§¹i häc N«ng nghiÖp I xuÊt b¶n vµo n¨m 1994, ®Õn nay ®· ® ­îc 14 n¨m. H©u hÕt c¸c kiÕn
thøc ®· l¹c hËu, kh«ng thÓ ®¸p øng ® ­îc yªu cÇu hiÖn t¹i.
§Ó gãp phÇn vµo sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm, t¨ng thªm nguån
tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c gi¶ng viªn, häc viªn, c¸n bé kü thuËt vµ nh÷ng ng ­êi quan t©m ®Õn
lÜnh vùc nµy, chóng t«i biªn so¹n l¹i gi¸o tr×nh ch¨n nu«i gia cÇm.
Gi¸o tr×nh ch¨n nu«i gia cÇm gåm bµi më ®Çu vµ 9 ch ­¬ng lý thuyÕt do tËp thÓ c¸c t¸c gi¶
gåm TS. NguyÔn ThÞ Mai, TS. Bïi H÷u §oµn vµ KS. Hoµng Thanh biªn so¹n.
Tham gia biªn so¹n cho tõng ch ­¬ng cô thÓ nh­ sau:
TS. NguyÔn ThÞ Mai biªn so¹n bµi më ®Çu, ch ­¬ng 4, 7,8 vµ 9.
TS. NguyÔn ThÞ Mai vµ KS. Hoµng Thanh biªn so¹n ch ­¬ng 5 vµ 6.
TS. Bïi H÷u §oµn biªn so¹n ch­¬ng 1,2 vµ 3.
§Ó hoµn thµnh cuèn gi¸o tr×nh nµy, chóng t«i ®· tham kh¶o nhiÒu gi¸o tr×nh ch¨n nu«i
gia cÇm, gi¸o tr×nh sinh lý, sinh ho¸ ®éng vËt, gi¸o tr×nh dinh d ­ìng – thøc ¨n ®éng vËt nu«i,
gi¸o tr×nh nh©n gièng vËt nu«i, c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh trong vµ ngoµi n ­íc.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó tæng hîp vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin, nh ­ng víi tèc ®é ph¸t
triÓn rÊt nhanh cña khoa häc kü thuËt ch¨n nu«i, ch¾c ch¾n gi¸o tr×nh sÏ kh«ng tr¸nh khái c¸c
thiÕu sãt. Chóng t«i mong ®îi vµ xin ch©n thµnh c¶m ¬n ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c«, c¸c
b¹n ®ång nghiÖp, sinh viªn vµ b¹n ®äc.
C ¸c t¸c gi¶

2Bµi më ®Çu
1. §èi t­îng vµ môc ®Ých cña m«n häc
M«n häc ch¨n nu«i gia cÇm cã môc ®Ých nghiªn cøu riªn...
http://www.ebook.edu.vn
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr êng ®¹ic n«ng nghiÖp hµ néi
Chñ biªn: ts nguyÔn thÞ mai
Gi¸o tr×nh
Ch¨n nu«I gia cÇm
Nhµ xuÊt b¶n n«ng nhgiÖp
Hµ néi - 2009
Giáo trình chăn nuôi gia cầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình chăn nuôi gia cầm - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
305 Vietnamese
Giáo trình chăn nuôi gia cầm 9 10 433