Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình dược lý thú y

Được đăng lên bởi vovanthanh1994pii
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1: TÍNH DƯỢC CỦA THUỐC
I. Khái niệm, nguồn gốc thuốc thú y
1. Khái niệm
Thuốc là các chất, hợp chất được sử dụng để điều trị, phòng ngừa,
chẩn đoán bệnh. Thuốc còn có tác dụng khôi phục, điều chỉnh các chức
phận của hệ thống cơ quan trong cơ thể vật nuôi.
Với mục đích điều trị, thuốc giúp cơ thể động vật điều chỉnh khôi phục
lại trạng thái sinh lý bình thường.
Với chức năng phòng bệnh, thuốc giúp cơ thể động vật không lâm vào
trạng thái bệnh lý, dùng thuốc để hạn chế, ngăn ngừa bằng cách tiêu
diệt các căn nguyên gây bệnh hay các động vật môi giới trung gian
truyền bệnh tồn tại ở môi trường.
Với chức năng chẩn đoán, thuốc giúp kiểm tra, xác định lại các bệnh
truyền nhiễm ở động vật đang trong giai đoạn nghi ngờ. Dùng các thuốc
kháng sinh đặc trị giúp phân biệt bệnh do vi khuẩn, vi rút, cầu trùng,
protozoa ở đường tiêu hóa hay do ký sinh trùng đường máu.
Với chức năng dùng thuốc để khôi phục, điều chỉnh các chức phận của
hệ thống cơ quan trong cơ thể vật nuôi như thuốc giảm sốt, thuốc mê,
thuốc tê...
2. Nguồn gốc
Rất phong phú có thể lấy từ thực vật, động vật, khoáng chất, nấm và vi
trùng. Thuốc được tạo ra bằng cách tổng hợp, bán tổng hợp hóa học
với quy trình công nghệ cao nên sản xuất nhanh, khối lượng lớn, giá rẽ,
đáp ứng nhu cầu phòng trị bệnh.
3. Phân biệt thuốc thức ăn chất độc

1Trong thực tế có rất nhiều thực vật vừa là thức ăn, vừa là thuốc, vừa là
chất độc. Do đó việc phân biệt giữa thuốc, thức ăn, chất độc chỉ có ý
nghĩa tương đối, về phương diện dược lý phân biệt như sau:
- Thuốc là những chất có tác dụng phòng chữa bệnh. Thuốc chữa bệnh
là những chất có tác dụng lập lại sự thăng bằng cho cơ thể khi cơ thể
có những rối loạn.
- Thức ăn là những chất có tác dụng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của
cơ thể, nhằm duy trì mọi hoạt động và làm cho cơ thể phát triển.
- Chất độc là những chất dùng liều ít cũng có thể gây rối loạn trong cơ
thể hoặc làm chết gia súc.
4. Phân biệt thuốc qua nhãn hiệu
Để sử dụng thuốc đúng đắn, tránh những tác hại đáng tiếc ta cần phân
biệt tính độc của thuốc.
Thuốc độc bảng A: Là những thuốc rất độc, dùng quá liều sẽ nguy
hiểm, có thể làm chết gia súc, gia cầm. Nhãn chữ viết mực đen, viền
mực đen hoặc không có, nhãn phụ in dòng chữ "không dùng quá liều
chỉ định".
Thuốc độc bảng B: Là những thuốc độc, dùng liều nhỏ kéo dài có thể
gây nghiện, hại cho cơ thể một cách trường kỳ nguy hiểm. Nhãn khuôn
cách như thuốc độc bảng A nhưng đều dùng mực đỏ.
Thuốc độc bảng C và thuốc thường: Là những thuốc ít độ...
http://www.ebook.edu.vn
1
BÀI 1: TÍNH DƯỢC CA THUC
I. Khái nim, ngun gc thuc thú y
1. Khái nim
Thuc là các cht, hp cht được s dng để điu tr, phòng nga,
chn đoán bnh. Thuc còn có tác dng khôi phc, điu chnh các chc
phn ca h thng cơ quan trong cơ th vt nuôi.
Vi mc đích điu tr, thuc giúp cơ th động vt điu chnh khôi phc
li trng thái sinh lý bình thường.
Vi chc năng phòng bnh, thuc giúp cơ th động vt không lâm vào
trng thái bnh lý, dùng thuc để hn chế, ngăn nga bng cách tiêu
dit các căn nguyên gây bnh hay các động vt môi gii trung gian
truyn bnh tn ti môi trường.
Vi chc năng chn đoán, thuc giúp kim tra, xác định li các bnh
truyn nhim động vt đang trong giai đon nghi ng. Dùng các thuc
kháng sinh đặc tr giúp phân bit bnh do vi khun, vi rút, cu trùng,
protozoa đường tiêu hóa hay do ký sinh trùng đường máu.
Vi chc năng dùng thuc để khôi phc, điu chnh các chc phn ca
h thng cơ quan trong cơ th vt nuôi như thuc gim st, thuc mê,
thuc tê...
2. Ngun gc
Rt phong phú có th ly t thc vt, động vt, khoáng cht, nm và vi
trùng. Thuc được to ra bng cách tng hp, bán tng hp hóa hc
vi quy trình công ngh cao nên sn xut nhanh, khi lượng ln, giá r,
đáp ng nhu cu phòng tr bnh.
3. Phân bit thuc thc ăn cht độc
giáo trình dược lý thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình dược lý thú y - Người đăng: vovanthanh1994pii
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
giáo trình dược lý thú y 9 10 5