Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Lê Duy Bá

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 475 trang   |   Lượt xem: 10649 lần   |   Lượt tải: 9 lần
GS - TSKH LEÂ HUY BAÙ (Chuû bieân)

PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC
(Tập 2)
(Daønh cho sinh vieân ngaønh Moâi tröôøng,
Sinh hoïc vaø caùc ngaønh lieân quan)

NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TP HOÀ CHÍ MINH – 2006

Nhöõng ngöôøi bieân soaïn:
GS. TSKH. LEÂ HUY BAÙ
ThS. NGUYEÃN TROÏNG HUØNG
ThS. THAÙI LEÂ NGUYEÂN
ThS. HUYØNH LÖU TRUØNG PHUØNG
ThS. NGUYEÃN THÒ TROÁN
ThS. LEÂ ÑÖÙC TUAÁN
TS. NGUYỄN ĐINH TUẤN

Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc

PHẦN V
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 20

GIỚI THIỆU VÀI PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA MÔI TRƯỜNG
20.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA ĐA DẠNG SINH
HỌC (ÁP DỤNG CHO ĐỘNG VẬT CÓ VÚ)
Đây là một trong những nhiệm vụ của các nhà môi trường học nói
chung và của ngành sinh thái môi trường nói riêng.
Điều tra đa dạng sinh học phải tuân theo phương pháp đặc thù. Riêng
về loài động vật có vú cũng có nhiều dạng rất khác biệt. Để có thể xác định
được tính đa dạng của loài có vú rất cần phải có những cuộc điều tra khảo
sát khá công phu theo những phương pháp có cơ sở khoa học.
Thông thường để tiến hành một cuộc điều tra như thế, ta cần phải xác
định cụ thể:
1. Mục tiêu khảo sát nghiên cứu.
2. Phạm vi nghiên cứu.
3. Chọn lọc phương nghiên cứu.
4. Kết hợp lý thuyết với thực hành.
Phần hướng dẫn dưới đây sẽ minh họa cho những phần đã trình bày ở
trên.
20.1.1 Lời giới thiệu
Trước khi tiến hành cuộc điều tra về sự đa dạng sinh học của động vật
có vú, người điều tra phải xác định rõ mục tiêu điều tra. Mục tiêu điều tra
được sử dụng để hướng dẫn điều tra thông qua tất cả các giai đoạn của việc
5

GS-TSKH Leâ Huy Baù (Chuû bieân)

lên kế hoạch và thực hiện. Ngay khi mục tiêu được thiết lập, kế hoạch điều
tra có thể được bắt đầu. Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của việc
lập kế hoạch, nó tăng cường hữu hiệu cho việc thu thập số liệu, hoàn thiện
chất lượng của các thông tin thu thập được và cho phép phân bổ các nguồn
lực có hiệu quả.
Việc ước tính nguồn kinh phí cho kế hoạch điều tra là một yếu tố quan
trọng. Các báo cáo nghiên cứu được đệ trình lên tổ chức có liên quan để từ
đó được chấp nhận tài trợ kinh phí cho các cuộc điều tra nghiên cứu sinh
thái môi trường học. Việc hướng dẫn chuẩn bị các báo cáo không đề cập ở
đây, nhưng bất cứ yêu cầu nào về nguồn kinh phí để tiến hành điều tra đa
dạng sinh học cũng đều phải xác định rõ mục đích, địa điểm, thời gian của
cuộc nghiên cứu và cũng nên mô tả những khía cạnh khác của cuộc điều tra
để có thể giúp đảm bảo cho việc hỗ trợ tài chính. Chỉ khi nhận được ngu...
GS-TSKH Leâ Huy Baù (Chuû bieân)
10
20.1.4.3. Kích thước ca vùng điu tra
Các k thut ước lượng vn được s dng là yếu t cc k quan trng
để t đó rút ra kích thước ca vùng điu tra. Nếu qun th loài mc tiêu cư
trú trong mt vùng tương đối nh thì nó có th bo v cho toàn b vùng khi
áp dng mt vùng rng ln (ví d như phân b trong toàn b vùng hay c
quc gia) thì ph
ương pháp ly mu theo không gian được cn đến. Trong
phương pháp ly mu theo không gian, các k thut ước lượng được áp
dng để la chn các đơn v mu t toàn b vùng được quan tâm và phương
pháp ước lượng tng th da trên s ước lượng t các đơn v này. Kích
thước ca vùng điu tra cũng có th nh hưởng đến vic chn la phương
pháp mu. Ví d: điu tra trên không đặc bit hu dng khi vùng rng ln
được bo v.
20.1.4.4. Xét yếu t môi trường sng và khí hu
Đặc tính môi trường thiên nhiên ca loài động vt có th nh hưởng
đến s la chn k thut chuyên môn. Ví d như mc độ cây ci và mc độ
không đồng nht ca môi trường sng có th nh hưởng trc tiếp đến s
quan sát các loài động vt. Trong môi trường sng không đồng nht và dày
đặc, vic tính toán trên khong không s thường không thích hp. Mây,
sương mù, mưa gió, hơi nóng cũng có th nh hưởng ging như vy trong
vic điu tra trên không cũng như các k thut quan sát khác vin thám(RS).
Các điu kin v lượng mưa, lượng tuyết rơi, đất đai và s hin din ca
nhng loài động vt sng bng các xác thi hay các cht cn bã (ví d như
b phân) có th nh hưởng đến vic chn la các k thut điu tra da trên
nhng du hiu ca loài động vt. Độ dc ca địa hình có th làm cho mt
s khu vc không th đến được và t đó loi tr vic áp dng k thut da
trên s bt gi và du hiu ca loài. Trong nhng vùng như vy, vic điu
tra trên không mang li tính kh thi.
20.1.5. Kết hp gia lý thuyết và thc hành
Sau khi hoàn tt hai giai đon lên kế hoch đầu tiên, người điu tra
viên có th quyết định thc hin cuc điu tra chn lc và k thut ước
lượng như thế nào để đưa ra chính xác v trí vùng nghiên cu. Nh
ng ch
dn tng quát cho vic thc hin như thế đã được nêu chương ba và
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Lê Duy Bá - Trang 9
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Lê Duy Bá - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
475 Vietnamese
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Lê Duy Bá 9 10 130