Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi nguyenminhcuong654
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 3456 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
PGS.TS. Nguyễn Trần Oánh (Chủ biên)
TS. Nguyễn Văn Viên , KS.Bùi Trọng Thủy

GIÁO TRÌNH
SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Hµ néi – 2007

LỜI NÓI ðẦU
Từ thập niên 70 của thế kỷ 20, cùng với sự phát triển vũ bão của các ngành khoa học
khác, lĩnh vực hoá học và kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ñã có sự ñổi thay rất
mạnh mẽ: Sự hiểu biết sâu sắc hơn về phương thức tác ñộng của thuốc BVTV ñã cho phép phát
hiện ra nhiều hoạt chất mới có phương thức tác ñộng khác trước, có hiệu lực cao với dịch hại,
dùng ở liều thấp, nhưng lại an toàn với ñộng vật máu nóng và các sinh vật khác không phải ñối
tượng phòng trừ. Sự tiến bộ trong công nghệ gia công, ñóng gói, công nghệ sản xuất chất ñộn và
phụ gia cho phép gia công ñược nhiều dạng chế phẩm mới, ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý thuốc
BVTV ngày càng chặt chẽ của các quốc gia và các tổ chức quốc tế.
Do khuôn khổ cuốn sách và số tiết học hạn chế, nên chúng tôi chỉ mong trình bày ñược
những kiến thức cơ bản về thuốc BVTV một cách hệ thống ñể người sinh viên ngành BVTV khi
ra trường có thể áp dụng. ðồng thời cuốn sách này cũng có thể là tài liệu tham khảo cho cán bộ
kỹ thuật trong và ngoài ngành.
Nội dung cuốn sách gồm hai phần:
Phần A: “Những hiểu biết chung về thuốc BVTV, quản lý và sử dụng” nhằm
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thuốc BVTV và ñặc biệt các cơ sở
khoa học những qui ñịnh của Nhà nước ta về việc sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc.
Phần B: “Các thuốc bảo vệ thực vật”, cung cấp cho sinh viên ngành nông nghiệp
những ñặc tính sinh học cơ bản của các nhóm thuốc BVTV.
ðể giải quyết mâu thuẫn giữa số lượng và chủng loại thuốc BVTV ở Việt nam, tăng
nhanh với khuôn khổ cuốn sách hạn hẹp, nên chúng tôi chỉ giới thiệu ñặc ñiểm chung của từng
nhóm thuốc (phân loại theo thành phần hoá học) và tên chung của một số loại thuốc thông dụng
nhất trong nhóm ( có lưu ý ñến các thuốc nằm trong danh mục ñã ñăng ký ở Việt nam).
Giáo trình “Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật” ñược biên soạn trong khuôn khổ của chương
trình môn học do tập thể cán bộ Bộ môn Bệnh cây-Nông dược- Khoa Nông Học- Trường ñại học
Nông Nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm như sau:
-

Chủ biên: PTS.TS. Nguyễn Trần Oánh

-

Bài mở ñầu và phần A: Những hiểu biết chung về thuốc Bảo Vệ Thực vật, quản lý và
sử dụng thuốc do PGS.TS. Nguyễn Trần Oánh biên soạn.

-

Phần B: Các loại thuốc bảo vệ thực vật:

+ Chương VII: Thuốc trừ sâu và các ñộng vật gây hại khác ; chương IX; Thuốc xông hơi;...
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
PGS.TS. Nguyn Trn Oánh (Ch biên)
TS. Nguyn Văn Viên , KS.Bùi Trng Thy
GIÁO TRÌNH
S DNG THUC BO V THC VT
Hµ néi – 2007
giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Người đăng: nguyenminhcuong654
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 9 10 294