Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình trồng điều

Được đăng lên bởi Ô Kim Duy
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

---------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
Tên nghề:
TRỒNG VÀ KHAI THÁC RỪNG TRỒNG
(Phê duyệt tại Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18 tháng 10 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Hà Nội – Năm 2011

1

MỤC LỤC
Trang
1. Tên nghề, trình độ đào tạo, đối tượng tuyển sinh...................... 02
2. Mục tiêu đào tạo ........ ..............................................................02
3. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu.. .........03
4. Danh mục các môn hoc/mô đun........ ...................................... 03
5. Chương trình môn hoc/mô đun đào tạo ………………… … 04
5. Hướng dẫn chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. ................ 04
6. Mô đun 01: Trồng và chăm sóc rừng.... ................................... 06
7. Mô đun 02: Nuôi dưỡng và bảo vệ rừng …….......................... 15
8. Mô đun 03: Khai thác gỗ …………....…………… ….. …… 24

2
BỘ NÔNG NGHIỆP&PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Độc lập-Tự do – Hạnh phúc

CĐ-XD&NÔNG LÂM TRUNG BỘ

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Phê duyệt tại Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2011 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tên chương trình: Trồng và khai thác rừng trồng
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghể
Đối tượng tuyển sinh:Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức
khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên
Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 03 mô đun
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng:
* Về kiến thức:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về nhận hiện trường trồng rừng,
kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng và nghiệm thu rừng
trồng;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật khai thác gỗ rừng
trồng.
* Về kỹ năng:
- Thực hiện được công việc nhận hiện trường, phát dọn thực bì, làm đất
trồng rừng;
- Vận dụng để trồng được một số loài cây rừng chủ yếu tại địa phương;
- Thực hiện được các công việc làm cỏ, xới đất, bón phân, phòng trừ sâu
bệnh hại rừng;
- Thực hiện được công việc làm đường ranh cản lửa, phòng và chữa cháy
rừng;
- Thực hiện được công việc chặt hạ gỗ rừng trồng bằng công cụ thủ công
và bằng cưa xăng;

3
- Thực hiện được công việc điều tra đo tính trữ lượng gỗ rừng trồng; đo
tính khối lượng gỗ cây hoặc gỗ đống sau khai thác.
* Về thái độ:
- Tích cực trong công việc trồng cây...
0
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
---------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH DY NGH
TRÌNH ĐỘ SƠ CP
Tên ngh:
TRNG VÀ KHAI THÁC RNG TRNG
(Phê duyt ti Quyết định s 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18 tháng 10 năm 2011
ca B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn)
Hà Ni – Năm 2011
Giáo trình trồng điều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình trồng điều - Người đăng: Ô Kim Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Giáo trình trồng điều 9 10 315