Ktl-icon-tai-lieu

GIáO_TRìNH_CHăN_NUôI_Cơ_bản

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 4179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP 1-HÀ NỘI
MSc. Ph¹m Quang Hïng – GS.TS. §Æng Vò B×nh
ThS. NguyÔn V¨n Th¾ng – ThS. §oµn Liªn – ThS. NguyÔn ThÞ Tó
Chñ biªn: MSc. Ph¹m Quang Hïng

Gi¸o tr×nh

Ch¨n nu«i c¬ b¶n

Hµ Néi - 2006

-1-

Lời nói ñầu
Giáo trình Chăn nuôi cơ bản (CNCB) ñược một số thầy cô giáo trong khoa CNTY
trường ðHNN I biên soạn.
Giáo trình này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các biện pháp kỹ
thuật chăn nuôi trong giai ñoạn hiện nay và trong thời gian sắp tới. Những kiến thức này dùng
ñể giảng dạy cho các ñối tượng là sinh viên ðH Nông nghiệp mà không ñược học chuyên
ngành chăn nuôi như kinh tế, trồng trọt, cơ khí…
Chúng tôi ñã tham khảo nhiều tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước ñể biên soạn
giáo trình này. Nhưng do yêu cầu của ñối tượng phục vụ và khuôn khổ của chương trình nên
các chương chỉ giới thiệu những kiến thức cần thiết nhất. Trong chừng mực, giáo trình biên
soạn và xuất bản lần ñầu tiên nên không tránh khỏi thiếu sót. Mong các ñộc giả thông cảm và
góp ý ñể bổ sung giáo trình hoàn thiện hơn.
Các tác giả

-2-

Bài mở ñầu
I. Tầm quan trọng của ngành chăn nuôi
1.1. Cung cấp thực phẩm
Con người cần phải có những chất dinh dưỡng ñể duy trì sự sống. Ngoài nước và
không khí, con người cần những nguyên liệu cung cấp năng lượng, cung cấp những chất cần
thiết ñể cấu tạo nên cơ thể ... ñể con người sinh trưởng và phát triển.
Một trong những nguồn nguyên liệu là thực phẩm mà gia súc, gia cầm ñã cung cấp
như trứng, thịt, sữa, có giá trị dinh dưỡng cao, không những cung cấp thêm chất bổ mà còn
thay thế một phần lương thực.
1.2. Cung cấp phân bón
Phân do gia súc thải ra hàng ngày là phân hữu cơ, có tác dụng làm tăng thêm ñộ xốp
và ñộ phì của ñất. Phân này có hàm lượng cao về nitơ, phốt phát và kali..., ñóng góp tích cực
vào việc thâm canh tăng năng suất cây trồng.
Lượng phân do gia súc, gia cầm thải ra:
Trung bình: Gà
: 50 - 60 kg/con/năm
Vịt
: 75 - 90 kg/con/năm
Ngỗng : 125 - 150 kg/con/năm
Trâu : 4500 kg/con/năm
Lợn : 1000 kg/con/năm.
1.3. Cung cấp sức kéo
Hiện nay ñối với nước ta chăn nuôi còn là nguồn sức kéo chính cho ngành trồng trọt.
Như việc khai thác, vận chuyển gỗ ở các lâm trường, việc cày, bừa ñất, kéo xe vận chuyển
hàng hoá vẫn ñang là nhu cầu lớn với nhân dân.
Ngay cả ở một số nước tiên tiến vẫn còn phải dùng sức kéo của gia súc như trâu,bò,
ngựa, lạc ñà...
1.4. Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp và y học
- Da, xương, sừng, móng: dùng trong công nghiệp và thủ công nghiệp tạo ra các ...
- 1 -
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP 1-HÀ NI
MSc. Ph¹m Quang Hïng – GS.TS. §Æng Vò B×nh
ThS. NguyÔn V¨n Th¾ng – ThS. §oµn Liªn – ThS. NguyÔn ThÞ Tó
Chñ biªn: MSc. Ph¹m Quang Hïng
Gi¸o tr×nh
Ch¨n nu«i c¬ b¶n
Hµ Néi - 2006
GIáO_TRìNH_CHăN_NUôI_Cơ_bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáO_TRìNH_CHăN_NUôI_Cơ_bản - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
GIáO_TRìNH_CHăN_NUôI_Cơ_bản 9 10 442