Ktl-icon-tai-lieu

GIS và viễn thám

Được đăng lên bởi Quy Forest
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
Bộ môn Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
GIS & VIỄN THÁM ỨNG DỤNG
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: NGUYỄN KIM LỢI
Chức danh, học hàm, học vị: PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ
Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng
Địa chỉ liên hệ: Phòng RD304A, khu Rạng Đông, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại, email:
Các hướng nghiên cứu chính:
- Ứng dụng GIS trong Quản lý lưu vực, Quản lý môi trường, Tài nguyên thiên nhiên
- Ứng dụng GIS & Mô hình toán trong Quy hoạch sử dung đất
- Kiểm soát xói mòn đất; suy thoái đất
- Hệ hỗ trợ quyết định trong không gian
- Hệ thống cảnh báo sớm
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
Họ và tên: Nguyễn Duy Liêm & Lê Hoàng Tú
Địa chỉ liên hệ: Phòng 405 – Nhà Rạng Đông – ĐH Nông Lâm TP.HCM
Điện thoại, email: 08-7242522
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học GIS & Viễn Thám Ứng dụng (Applied GIS and RS)
Mã môn học: 218101
Số tín chỉ: 3
Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Không có
Các môn học kế tiếp:
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 2
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập : 1
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: RD304A, khu Rạng Đông, Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ
Chí Minh
3. Mục tiêu của môn học

Mục tiêu tổng quát: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quát về Hệ thống thông tin địa lý
(Geographic Information System (GIS), cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu không gian, các mô hình cơ sở dữ
liệu, mô hình cơ sở dữ liệu không gian. Sinh viên có thể thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý theo
mô hình Geodatabase.
Năng lực đạt được: Số hóa bản đồ, Xây dựng bản đồ chuyên đề . Nắm được tổng quan các ứng
dụng của GIS trong các lĩnh vực liên quan.
-

Mục tiêu cụ thể:
Kiến thức: nắm bắt các kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu không gian,
tích hợp GPS Global Positioning System)-GIS;
Hiểu biết: cách sử dụng phần mềm về hê thống thông tin địa lý (VD: ArcView, ArcGIS;
Mapinfo, Microstation,. . . );
Ứng dụng: thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, số hóa bản đồ
Tổng hợp: Ứng dụng GIS trong việc lâp bản đồ chuyên đề.

4. Tóm tắt nội dung môn học
Tổng quan các kiến thức cơ sở của Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System
(GIS), Remote Sensing (RS), dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu không gian. Tiếp cận đến số h...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
GIS & VIỄN THÁM ỨNG DỤNG
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: NGUYỄN KIM LỢI
Chức danh, học hàm, học vị: PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ
Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng
Địa chỉ liên hệ: Phòng RD304A, khu Rạng Đông, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại, email:
Các hướng nghiên cứu chính:
- Ứng dụng GIS trong Quản lý lưu vực, Quản lý môi trường, Tài nguyên thiên nhiên
- Ứng dụng GIS & Mô hình toán trong Quy hoạch sử dung đất
- Kiểm soát xói mòn đất; suy thoái đất
- Hệ hỗ trợ quyết định trong không gian
- Hệ thống cảnh báo sớm
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
Họ và tên: Nguyễn Duy Liêm & Lê Hoàng Tú
Địa chỉ liên hệ: Phòng 405 – Nhà Rạng Đông – ĐH Nông Lâm TP.HCM
Điện thoại, email: 08-7242522
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học GIS & Viễn Thám Ứng dụng (Applied GIS and RS)
- Mã môn học: 218101
- Số tín chỉ: 3
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: Không có
- Các môn học kế tiếp:
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 2
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập : 1
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: RD304A, khu Rạng Đông, Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ
Chí Minh
3. Mục tiêu của môn học
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
Bộ môn Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIS và viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIS và viễn thám - Người đăng: Quy Forest
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
GIS và viễn thám 9 10 313