Ktl-icon-tai-lieu

Gỗ tự nhiên đem lại sức khỏe

Được đăng lên bởi cong182
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GỖ TỰ NHIÊN ĐEM LẠI SỨC KHỎE
+ Gỗ là một trong năm yếu tố hình thành hành tinh trái đất của chúng ta đó là:”Kim, Mộc, Th ủy,
Hỏa, Thổ”
+ Gỗ tự nhiên là nguyên liệu quý mà tạo hóa đã ban tặng cho hành tinh chúng ta nói chung và
con người nói riêng.
+ Trong không gian sống, xét riêng về khía canh sức khỏe, việc lựa chọn vật liệu cho phù hợp
cũng rất quan trọng. Trong đó vật liệu gỗ rất được chú trọng mà từ xưa cha ông chúng ta đã
thấy được giá trị của gỗ và đã được dùng để làm nhà và những đồ dùng có giá trị khác.
+ Ngày nay cũng vậy! Gỗ tự nhiên được dùng để hoàn thiện nội và ngoại thất cho những công
trình cao cấp như: lót sàn, ốp tường, ốp trần, làm cửa…
+ Gỗ tự nhiên mang rất nhiều giá trị, trong đó giá trị về sức khỏe là giá trị mà không có một
loại nào có thể so sánh và thay thế được.
+ Thật vậy! Câu nói mà ông bà ta vẫn thường hay nói đó là “gỗ thở” hoàn toàn đúng. Gỗ tự
nhiên có những tế bào sống, cũng giống như mạch máu trong người chúng ta, nhằm cung cấp
dinh dưỡng để nuôi sống cây. Nhờ những tế bào đó gỗ tự nhiên có sự điều chỉnh nhiệt độ khi
nhiệt độ môi trường thay đổi nhưng luôn nằm trong ngưỡng nhiệt độ mà có thể con người cảm
thấy rất dễ chịu và thoải mái.
+ Khi thời tiết nóng tiếp xúc với gỗ ta cảm thấy rất mát mẻ, khi thời tiết lạnh tiếp xúc với gỗ ta
cảm thấy rất ấm áp.
+ Đặc biệt gỗ tự nhiên còn có thể hấp thụ độ ẩm trong môi trường không khí, như khi sống
trong môi trường kín gỗ tự nhiên có khả năng hập thụ những yếu tố có hại cho sức khỏe do
chúng ta thở ra hoặc được tiết ra từ những vật liệu khác.
+ Chúng ta cần phải chú ý tới những hạng mục luôn tiếp xúc trực tiếp với con người như bàn
ghế, giường, sàn,… Khi ta sử dụng sàn gỗ tự nhiên; đôi bàn chân chúng ta luôn luôn được tiếp
xúc với gỗ.
+ Theo quan niệm đông y, đôi bàn chân là trái tim thứ hai của con người. Bàn chân có 7200 dây
thần kinh, 2000 tuyến nội tiết, kết hợp với nhiều động mạch và tĩnh mạch.
+ Bàn chân có 17 cơ bắp, 26 xương, 33 mạch máu, 107 dây chằng và 66 huyệt đạo liên quan
đến tất cả các bộ phận trong cơ thể.
+ Bàn chân chính là tấm gương phản chiếu toàn bộ cơ thể của chúng ta, toàn bộ lục phủ ngũ
tạng đều thu nhỏ trong lòng bàn chân. Nhằm giúp cơ thể tiếp âm hàng ngày trong việc cân
bằng cơ thể với trời và đất.
+ Khi bàn chân tiếp xúc trực tiếp lên sàn gỗ tự nhiên, ta cảm thấy rất sảng khoái và rất thoải
mái. Đó chính là các huyệt ở bàn chân được mở ra. Nói một cách đơn giản “bàn chân được
thở”. Khi đó hệ tuần hoàn máu hoạt động hài hòa ở mức độ tối ưu nhất, giúp thô...
G T NHIÊN ĐEM L I S C KH E
+ G là m t trong năm y u t hình thành hành tinh trái đ t c a chúng ta đó là:”Kim, M c, Th y, ế
H a, Th
+ G t nhiên là nguyên li u quý mà t o hóa đã ban t ng cho hành tinh chúng ta nói chung và
con ng i nói riêng.ườ
+ Trong không gian s ng, xét riêng v khía canh s c kh e, vi c l a ch n v t li u cho phù h p
cũng r t quan tr ng. Trong đó v t li u g r t đ c chú tr ng mà t x a cha ông chúng ta đã ỗ ấ ượ ư
th y đ c giá tr c a g và đã đ c dùng đ làm nhà và nh ng đ dùng có giá tr khác. ượ ượ
+ Ngày nay cũng v y! G t nhiên đ c dùng đ hoàn thi n n i và ngo i th t cho nh ng công ượ
trình cao c p nh : lót sàn, p t ng, p tr n, làm c a ư ườ
+ G t nhiên mang r t nhi u giá tr , trong đó giá tr v s c kh e là giá tr mà không có m t
lo i nào có th so sánh và thay th đ c. ế ượ
+ Th t v y! Câu nói mà ông bà ta v n th ng hay nói đó là “g th ” hoàn toàn đúng. G t ườ
nhiên có nh ng t bào s ng, cũng gi ng nh m ch máu trong ng i chúng ta, nh m cung c p ế ư ườ
dinh d ng đ nuôi s ng cây. Nh nh ng t bào đó g t nhiên có s đi u ch nh nhi t đ khi ưỡ ế
nhi t đ môi tr ng thay đ i nh ng luôn n m trong ng ng nhi t đ mà có th con ng i c m ườ ư ưỡ ườ
th y r t d ch u và tho i mái.
+ Khi th i ti t nóng ti p xúc v i g ta c m th y r t mát m , khi th i ti t l nh ti p xúc v i g ta ế ế ế ế
c m th y r t m áp.
+ Đ c bi t g t nhiên còn có th h p th đ m trong môi tr ng không khí, nh khi s ng ườ ư
trong môi tr ng kín g t nhiên có kh năng h p th nh ng y u t có h i cho s c kh e do ườ ế
chúng ta th ra ho c đ c ti t ra t nh ng v t li u khác. ượ ế
+ Chúng ta c n ph i chú ý t i nh ng h ng m c luôn ti p xúc tr c ti p v i con ng i nh bàn ế ế ườ ư
gh , gi ng, sàn,… Khi ta s d ng sàn g t nhiên; đôi bàn chân chúng ta luôn luôn đ c ti p ế ườ ượ ế
xúc v i g .
+ Theo quan ni m đông y, đôi bàn chân là trái tim th hai c a con ng i. Bàn chân có 7200 dây ườ
th n kinh, 2000 tuy n n i ti t, k t h p v i nhi u đ ng m ch và tĩnh m ch. ế ế ế
+ Bàn chân có 17 c b p, 26 x ng, 33 m ch máu, 107 dây ch ng và 66 huy t đ o liên quan ơ ươ
đ n t t c các b ph n trong c th .ế ơ
+ Bàn chân chính là t m g ng ph n chi u toàn b c th c a chúng ta, toàn b l c ph ngũ ươ ế ơ
t ng đ u thu nh trong lòng bàn chân. Nh m giúp c th ti p âm hàng ngày trong vi c cân ơ ế
b ng c th v i tr i và đ t. ơ
+ Khi bàn chân ti p xúc tr c ti p lên sàn g t nhiên, ta c m th y r t s ng khoái và r t tho i ế ế
mái. Đó chính là các huy t bàn chân đ c m ra. Nói m t cách đ n gi n “bàn chân đ c ượ ơ ượ
th ”. Khi đó h tu n hoàn máu ho t đ ng hài hòa m c đ t i u nh t, giúp thông kinh, ho t ư
Gỗ tự nhiên đem lại sức khỏe - Trang 2
Gỗ tự nhiên đem lại sức khỏe - Người đăng: cong182
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Gỗ tự nhiên đem lại sức khỏe 9 10 474