Ktl-icon-tai-lieu

GT Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 6175 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯ NG ð I H C
NÔNG NGHI P HÀ N I

VI N NGHIÊN C U
NUÔI TR NG THU S N 1

GS.TS VŨ DUY GI NG

DINH DƯ NG
VÀ TH C ĂN THU S N

Hà N i 2006

L I NÓI ð U
Cu n Dinh dư ng và Th c ăn thu s n so n cho sinh viên chuyên ngành
Nuôi Tr ng Thu s n, chương trình Cao h c.
N i dung cu n sách t p trung vào các v n ñ dinh dư ng và nhu c u dinh dư ng c a
tôm cá ñ i v i năng lư ng, protein, axit amin, vitamin, ch t khoáng; các ngu n th c
ăn c a tôm cá; công ngh th c ăn công nghi p cho tôm cá.
Vi c s d ng th c ăn công nghi p ñ nuôi thâm canh tôm cá v a giúp nâng
cao năng su t sinh kh i, hi u qu s d ng th c ăn, v a gi m ô nhi m môi trư ng,
h n ch d ch b nh.
Nh ng ki n th c v dinh dư ng và th c ăn r t c n thi t cho vi c s d ng và
s n xu t th c ăn công nghi p cho tôm và cá. Nh ng ki n th c này ngày càng ti n b
và sâu s c, hy v ng r ng nh ng n i dung quan tr ng nh t c a môn h c ñã ñư c ñ
c p và s giúp cho ngư i h c th c hành ñư c trong s n xu t.
Ngư i biên so n
GS.TS VŨ DUY GI NG
ð I H C NÔNG NGHI P HA N I

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Giáo trình Dinh dư ng & Th c ăn thu s n--------------------------1

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Giáo trình Dinh dư ng & Th c ăn thu s n--------------------------2

Chương m ñ u
NH NG ð C ðI M DINH DƯ NG CÁ
Dinh dư ng là gì?
Dinh dư ng là nh ng ho t ñ ng sinh lý và hoá h c chuy n nh ng ch t
dinh dư ng t th c ăn thành nh ng ch t dinh dư ng c a cơ th .
Có 4 quá trình dinh dư ng: thu nh n th c ăn, tiêu hoá h p thu th c ăn,
chuy n hoá và bài ti t.
Môn h c nghiên c u các quá trình trên g i là dinh dư ng h c.
M c ñích c a dinh dư ng h c ñ ng v t thu s n là nghiên c u cơ s
khoa h c và th c ti n ñ cho quá trình chuy n nh ng ch t dinh dư ng
c a th c ăn thành nh ng ch t dinh dư ng c a cơ th hi u qu nh t (con
v t kho m nh, sinh trư ng phát tri n t t và có hi u su t l i d ng th c ăn
cao nh t).
L ch s phát tri n dinh dư ng h c ñ ng v t nư c
Dinh dư ng h c thu s n ch m i phát tri n g n ñây:
+ Nh ng nghiên c u ñ u tiên v nhu c u dinh dư ng th c hi n t i
Corland (Ohio, M ) vào nh ng năm 40 và ch phát tri n m nh t th p
niên 60.
+ Th c ăn nhân t o cho ñ ng v t thu s n b t ñ u áp d ng t th p niên
50 và cu i th p niên này th c ăn viên ñư c dùng ph bi n t i M và
Châu Âu.
+ Thu s n bao g m các loài cá xương (finfish) và giáp xác (crustacean)
có nh ng ñ c ñi m dinh dư ng khác v i các ñ ng v t trên c n. S lư ng
các loài cá r t phong phú, nhưng hi n ch có kho ng 20 loài ñư c nghiên
c u v dinh dư ng và ñ i b ph n t p trung vào nh ng loài cá ôn ñ i.
Nh ng ñ c...
TRƯỜNG ðẠI HC VIN NGHIÊN CU
NÔNG NGHIP HÀ NI NUÔI TRNG THU SN 1
GS.TS VŨ DUY GING
DINH DƯNG
VÀ THC ĂN THU SN
Hà Ni 2006
GT Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GT Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
GT Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 9 10 940