Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng nhà kính

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 5896 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa học môi trường
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
Lớp:DH11QM

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Quốc Tuấn

NHÓM 5:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đào Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Bùi Thị Kim Tiến
Nguyễn Công Hậu
Vương Hậu
Phạm Thị Đoan Trang
 

 

Khoa học môi trường
 

MỤC LỤC
1.  Hiệu ứng nhà kính của Trái Đất. ....................................................................... 1 
1.1. Hiệu ứng nhà kính. .................................................................................................................................... 1 
1.2. Phân loại hiệu ứng nhà kính. .................................................................................................................... 1 
1.2.1. 

Hiệu ứng nhà kính khí quyển. ....................................................................................................... 1 

1.2.2. 

Hiệu ứng nhà kính nhân loại. ........................................................................................................ 2 

1.3. Sự xuất hiện hiệu ứng nhà kính của Trái Đất. .......................................................................................... 2 
1.4. Cơ chế hoạt động của hiệu ứng nhà kính.................................................................................................. 4 
1.5. Nguyên nhân sự gia tăng hiệu ứng nhà kính của Trái Đất. ...................................................................... 7 
1.5.1. 

CO2(cacbon dioxit). ...................................................................................................................... 8 

1.5.2. 

CFC(cloro fluoro cacbon). .......................................................................................................... 11 

1.5.3. 

CH4(metan). ................................................................................................................................ 13 

1.5.4. 

O3(ozon). ..................................................................................................................................... 15 

1.5.5. 

N2O (oxit nito). ........................................................................................................................... 16 

2.  Biểu hiện về tác động của việc tăng lên của hiệu ứng nhà kính Trái Đất. ........ 19 
2.1. Hiện tượng băng tan ở hai cực. ............................................................................................................. 19 
2.2. Biểu hi...
Khoa hc môi trường
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
Lp:DH11QM
GG
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
KHOA HC MÔI TRƯỜNG
Giáo viên hướng dn: TS. Lê Quc Tun
NHÓM 5:
1. Đào Th Kim Cúc
2. Nguyn Th Ngc Châu
3. Bùi Th Kim Tiến
4. Nguyn Công Hu
5. Vương Hu
6. Phm Th Đoan Trang
Hiệu ứng nhà kính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu ứng nhà kính - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Hiệu ứng nhà kính 9 10 95