Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Điều Tra Lập Địa Phục Vụ Công Tác Khôi Phục Rừng và Quản Lí Rừng Bền Vững

Được đăng lên bởi Thong Hoi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3611 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Hướng Dẫn Điều Tra Lập Địa Phục Vụ Công Tác
Khôi Phục Rừng và Quản Lí Rừng Bền Vững

Dự án Hành Lang Xanh: Báo cáo kỹ thuật số 27

Những quan điểm trình bày trong báo cáo này là của tác giả và nhà biên soạn. Không nhất thiết
phản ánh quan điểm của tổ chức WWF.
Các bản đồ địa lý trong tài liệu này không hàm ý của các tác giả hoặc WWF về địa vị pháp lý của
bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, vùng hoặc thNm quyền hay ranh giới nào.
Tác giả, người biên soạn và WWF không chịu trách nhiệm cho bất kỳ một sai sót nào của tài liệu
do biên dịch tài liệu này sang các ngôn ngữ khác.
Xuất bản:

WWF Greater Mekong & Chương trình Việt Nam

Bản quyền:
Thiên Huế

WWF Greater Mekong & Chương trình Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm Thừa

Việc tái bản bất kỳ phần nào của ấn phNm này vì mục đích giáo dục, bảo tồn hay phi lợi nhuận
khác có thể được thực hiện không cần xin phép trước mà chỉ nêu đầy đủ nguồn cung cấp thông tin.
Sao chép các ảnh tư liệu cho bất kỳ mục đích nào không được phép khi không cs sự đồng ý của tác
giả và người gữ bản quyền.
Tái bản để kinh doanh hay vì mục đích thương mại khác không được thực hiện nếu không xin
phép trước các nhà giữ bản quyền.
Trích dẫn: Nguyễn Khắc Ninh. Hướng dẫn điều tra lập địa và quản lý rừng bền vững. Báo cáo số
27: Dự án Hành lang xanh, WWF Greater Mekong & Chương trình Việt Nam và Chi cục Kiểm
lâm Thừa Thiên Huế.
Biên tập:
Chris Dickinson
Ảnh trang bìa: © WWF Greater Mekong & Chương trình Việt Nam
Tài liệu được lưu dữ tại:
Dự án Hành lang xanh – WWF
Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Thừa Thiên Huế
18 Đoàn Hữu Trưng, Thành phố Huế
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Việt Nam
Tel: 054 887323


WWF Greater Mekong & Chương trình Việt Nam
39 Xuân Diệu
Quận Tây Hồ
Hà Nội
Việt Nam
Tel: 04 7193049


2

DỰ ÁN HÀNH LANG XANH: GÓP PHẦN VÀO MỤC
TIÊU BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TOÀN CẦU TẠI
MỘT CẢNH QUAN HIỆU SUẤT

BÁO CÁO KỸ THUẬT SỐ 27:
Hướng dẫn Điều tra lập địa phục vụ công tác khôi phục
rừng và quản lí rừng bền vững

Tác giả:
Nguyễn Khắc Ninh

Báo cáo này là kết quả của Dự án “Hành lang xanh: Góp phần vào mục tiêu bảo tồn đa dạng
sinh học toàn cầu tại một cảnh quan hiệu suất”, Dự án nhận được sự tài trợ của Ngân hàng thế
giới - Quỹ môi trường toàn cầu, Số: TF052526, WWF Greater Mekong & Chương trình Việt
Nam, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế và SNV - Tổ chức phát triển Hà lan.

3

MỤC LỤC
PHẦN 1: NHỮNG QUY ĐNNH CHUNG............................................................................ 6
1.

Phạm vi điều chỉnh: ...........