Ktl-icon-tai-lieu

Kháng nguyên

Được đăng lên bởi Tran Nhung
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­u¬ngIII.
Kh¸ngnguyªn

Kh¸ngnguyªn(Antigen-Ag)

•

Kh¸iniÖm

- lµnh÷ngchÊttùnhiªnhaytænghîp®uavµoc¬thÓ
-kÝchthÝchc¬thÓc㮸pøngmiÔndÞch(chÊtg©ymiÔndÞch)
-cãph¶nøng®ÆchiÖuvíikh¸ngthÓ(hoÆcTCR)(tÝnh®ÆchiÖukh¸ngnguyªn).

•

ChÊtg©ymiÔndÞch(Immunogen):lµchÊtg©yc¶møngmét®¸pøngmiÔndÞch

•

MäichÊtg©ymiÔndÞch®Òulµkh¸ngnguyªnnhungkh«ngph¶itÊtc¶kh¸ngnguyªn®ÒulµchÊtg©ymiÔndÞch.

Kháng nguyên và Epitop

1.

Métkh¸ngnguyªncãthÓmangnhiÒuepitop

2.C¸cepitoptrªnmétkh¸ngnguyªncãthÓkh¸cnhau

Kháng
nguyên

epitop
epitop

bb20

Epitop/quyÕt­®Þnh­kh¸ng­nguyªn

- LµmétphÇngiíih¹ntrªnph©ntökh¸ngnguyªn
- LµvÞtrÝ®Ókh¸ngthÓhoÆcthôthÓcñatÕbµoT g¾n
-QuyÕt®ÞnhtÝnh®ÆchiÖucñac¶ph©ntöKN
-Trªnmçiph©ntöKNcã1hoÆcnhiÒuepitop

-

Epitopcãtr×nhtùth¼nghoÆcgi¸n®o¹n:

+Ag lµpolisacarit:epitopchøatõ6-9gèc®uêng
+ Ag lµ protein:epitopchøakho¶ng5-10axitamin

Nguyªn t¾c cña sù nhËn biÕt (recognition)

PhÇn ph©n tö g¾n víi t¸c nh©n g©y bÖnh
cã phæ biÓu hiÖn réng
tÝnh b¶o toµn cao

Thô thÓ nhËn biÕt víi phÇn
ph©n tö g¾n t¸c nh©n g©y bÖnh
dßng ®¸p øng kh«ng ®Æc hiÖu

Kh¸ng nguyªn ®Æc hiÖu cña chñng hoÆc biÕn
chñng

TcR and BcR (receptor)
dßng ®¸p øng ®Æc hiÖu
Thu®uîc

Tù nhiªn
bb365

C¸cyÕutèx¸c®Þnh®ÕntÝnhsinhmiÔndÞchcñaprotein

tÝnh sinh miÔn dÞch cao

tÝnh sinh miÔn dÞch thÊp

kÝch thuíc

Lín

nhá (<2500Da)

LiÒu luîng

Trung b×nh

Cao hoÆc thÊp

®uêng ®ua vµo

intracutaneous > subcutaneous >intravenous > oral/inhalative

CÊu tróc

Phøc t¹p

®¬n gi¶n

H¹t

Hoµ tan

BiÕn tÝnh

Tù nhiªn

H×nh d¹ng

Gièng víi protein c¬ thÓ
nhËn (self protein)

rÊt kh¸c > Ýt kh¸c

T¸ duîc

nh¶ chËm > nh¶ nhanh

Tu¬ng t¸c víi MHC

Vi khuÈn

Kh«ng

HiÖu qu¶

Kh«ng hiÖu qu¶
bbtx51.e

Mét­sè­lo¹i­kh¸ng­nguyªn

Kh¸ng nguyªn nhãm m¸u
(hÖ ABO, Rh, hÖ levis, P...)

Kh¸ng nguyªn vi sinh vËt
(vi khuÈn, virus, ký sinh trïng...)

Kh¸ng nguyªn phï hîp tæ chøc
(MHC, HlaI vµ HlaII)

Kh¸ng­nguyªn­nhãm­m¸u

HÖ ABO:

Gåm 4 nhãm kh¸c nhau: A,B, AB vµ O

Kh¸ng­thÓ­kh¸ng­A­vµ­B­xuÊt­hiÖn­tù­nhiªn­trong­m¸u!

Nhóm máu ABO

bb

HÖ­Rh

HångcÇukhØRhesus

MiÔndÞchchothá

HuyÕtthanhmiÔndÞchthá

NgungkÕthångcÇukhØ

TrénvíihångcÇunguêi

+
CãngungkÕt(Rh )

Kh«ngngungkÕt(Rh )

Kh¸ngthÓkh¸ngDkh«ngxuÊthiÖntùnhiªntrongm¸u!

Phòng bệnh Rhesus(Rhesus prophylaxis)

+
RhD

RhD

RhD

RhD
with anti-RhD

mother

IgG-response
RhD

+
RhD

-

RhD

+

RhD

+

healthy

healthy

(in normal pregnancy:)

abortion or

baby

baby

healthy baby

hemolytic

but:

diseases of the
newborn

mother becomes
immunized against
fetal erythrocytes
after delivery

anti RhD...
Chu¬ngIII.
Kh¸ngnguyªn
Kháng nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kháng nguyên - Người đăng: Tran Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kháng nguyên 9 10 40