Ktl-icon-tai-lieu

Khuyến nông cơ bản

Được đăng lên bởi lan-le-thanh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2994 lần   |   Lượt tải: 19 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT NAM – HÀ LAN

BÀI GIẢNG
KHUYẾN NÔNG CƠ BẢN

Người biên soạn: Hoàng Gia Hùng

Huế, 08/2009

Chương 1
NHẬP MÔN KHUYẾN NÔNG
1.1. Vị trí và tầm quan trọng của khuyến nông
1.1.1. Trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp
Thúc đẫy phát triển nông nghiệp thông qua chuyển giao kỹ thuật từ các cơ
quan nghiên cứu đến người sản xuất, thông tin và kết nối sản xuất với thị trường,
tạo lập mối quan hệ giữa người sản xuất với nhà doanh nghiệp, nhà chính sách, nhà
khoa học.

NGHIÊN CỨU
- Nhà khoa học
- Nhà chính sách

SẢN XUẤT
KHUYẾN
NÔNG

- Nhà doanh nghiệp,...

- Người nông dân
- Hộ gia đình
- Chủ trang trại,...

1.1.2. Trong hoạt động phát triển nông thôn
Khuyến nông là công cụ phát triển nông thôn, thực thi các chính sách về phát
triển nông nghiệp và nông thôn của nhà nước.

- Khuyến nông
- Chính sách nông
nghiệp;
- Tín dụng nông
thôn;

Công
cụ/phương
tiện can
thiệp

Phát triển
nông thôn
(kinh tế xã hội)

-…

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển khuyến nông
1.2.1. Trên thế giới
* Pháp
Thế kỷ XV-XVI đánh dấu một mốc đầu tiên trong lịch sử phát triển khoa học

1

Pháp, vì một số công trình đã được bắt đầu ở thời kỳ này như tác phẩm Ngôi nhà
nông thôn của Enstienne và Liebault nghiên cứu về kinh tế nông thôn và khoa học
nông nghiệp. Tác phẩm Diễn trường nông nghiệp của Oliver de Serres đề cập đến
nhiều vấn đề trong nông nghiệp như cải tiến giống cây trồng vật nuôi.
Thế kỷ 18, cụm từ phổ cập nông nghiệp (Vulgazigation Argicole), hoặc
chuyển giao kỹ thuật đến người nông dân (Transfert des Technologies Agricoles au
Payan) được sử dụng phổ biến.
Giai đoạn từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay (1914- 1918). Trung
tâm CETA (Centre d’Etuder Techniques Agricoles) nghiên cứu kỹ thuật nông
nghiệp đầu tiên được tổ chức do sáng kiến của nông dân vùng Pari hoạt động với
nguyên tắc:
- Người nông dân có trách nhiệm và chủ động trong công việc
- Sáng kiến từ cơ sở
- Hoạt động nhóm rất quan trọng
Đây là một phương pháp hết sức độc đáo thời bấy giờ, người nông dân được
quyền tham gia tích cực vào công việc của nông trại, họ chủ động tìm ra các giải
pháp thích hợp với sự hỗ trợ của các kỹ sư nông nghiệp.
* Mỹ
Năm 1845 tại Ohio, N.S. Townshned Chủ nhiệm khoa Nông học đề xuất việc
tổ chức những câu lạc bộ nông dân tại các quận huyện. Những câu lạc bộ này sinh
hoạt định kỳ hàng tháng, nghe giảng về những chủ đề khoa học kỹ thuật nông
nghiệp, nghe báo cáo đi tham quan thực tế tại những trang trại. Đây là tiền thân của
giáo dục sơ đẳ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NG LÂM HU
DÁN HỢP C VIT NAM HÀ LAN
I GING
KHUYN NG CƠ BN
Người biên son: Hoàng Gia Hùng
Huế, 08/2009
Khuyến nông cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuyến nông cơ bản - Người đăng: lan-le-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Khuyến nông cơ bản 9 10 423