Ktl-icon-tai-lieu

khuyến nông

Được đăng lên bởi Huyền Pretty
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 số công cụ PRA
Bé N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRiÓN N¤NG TH¤N
CôC KHUYÕN N¤NG Vµ KHUYÕN L¢M
dù ¸N T¡NG CêNG KH¶ N¡NG T VÊN CÊP bé (MRDP)
PH¬NG PH¸P §¸NH GI¸ N¤NG TH¤N
Cã NGêI D¢N THAM GIA (PRA)
tRoNg Ho¹T §éNG kHUYÕN N«Ng kHuYÕN L¢M
NHµ XUÊT B¶N N«NG NGHiÖp
Hµ NéI - 1998
khuyến nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khuyến nông - Người đăng: Huyền Pretty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
khuyến nông 9 10 760