Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế trang trại

Được đăng lên bởi myangle178
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản chất của kinh tế trang trại
Từ sau nghị quyết X cùa Bộ Chinh Trị (Tháng 4/1998) về đổi mới kinh tế nông
nghiệp, quan hộ sản xuất trong nông nghiệp nước ta được điều chình một bước.
Song phải đến nghị quyết VI của Ban chấp hành trung ương(khoá VI - 3/1989)
hộ gia đinh xã vicn mới được xác định là đon vị kinh tế tự chù cùng
với một bại các chinh sách kinh tc được ban hành. Kinh tế hộ nông dân nước ta
đã cỏ bước phát trien đáng ke. Một bộ phận nông dân có vốn, kiến thức, kinh
nghiệm sản xuất vả quản lý, có ý chí lảm ăn đã đau tư vả phát trien Nông - Lâm
- Thuỷ sàn, họ trờ lên khá già. Trong đó một số hộ chuycn sang sân xuất hảng
hoá. Song đại bộ phận các hộ nông dân sân xuất với mục ticu chù yếu là đồ ticu
dùng, sổ sân phẩm đưa ra bán tren thị trường là sán phẩm dư thừa. Sau khi dâ
dành cho ticu dùng. Số sàn phẩm hảng hoả một mặt chưa ổn định, còn phụ
thuộc vào kết quả sản xuất từng năm vả mức ticu dùng cùa từng gia đình và mặt
khác” Họ chì bán cái mà minh có chứ chưa bán cải mà thị trường cần”. Như vậy
muốn phân biệt kinh tế trang ừại với kinh tế hộ nông dân lả căn cử và mục ticu
sán xuất. Đổi với hộ nông dân mục ticu sân xuất của họ là đổ ticu dùng, sân
xuất nhắm đáp ứng nhu cầu đa dạng về lương thực, thực phẩm và các nhu cầu
khác của họ. Ngược lại, mục tiêu sản xuất của kinh tc trang trại là sân xuất hàng
hoá lớn nhằm đáp ứng ycu cầu của thị trường về các loại Nông-Lâm-Thuỳ sản,
sân phẩm sà^uất ra là để bản. c. Mác đâ nhấn mạnh “Kĩnh tế trang trại bản đại
bộ phận nông sản được sản xuất ra thị trường, cán hộ nòng dân thi bán ra mua
càng ít bao nhicu càng tốt bấy nhicu. Như vậy trình độ phát triẻn cúa kinh tc hộ
nông dân chi dừng lại ờ sản xuẩt hảng hoá phải tự cung tự cẩp. Đẻ có nền nông
nghiệp sản xuất hảng hoá lớn phải chuyển kinh tá hộ nông dân sang phát triền
kinh tế trang trại
Vai trò và vị trí của kinh tế trang trại
Trang trại lả hình thức tổ chức sân xuất quan trọng trong vấn đề nông nghiệp
thế giói, ngày nay trang trại gia đinh là loại hình trang trại chú yếu trong nền
nông nghiệp các nước ờ các nước đang phát triền trang trại gia đinh có vai trò to
lớn quyết định trong sàn xuất nông nghiệp, ờ đây tuyệt đại bộ phận nông sân
phẩm cung cấp cho xà hội được sán xuất ra từ các trang ừại gia đinh.
Ở nước ta kinh tế trang trại mặc dù mới phát triển trong những năm gần
đây.Song vai trò tích cực và quan trọng cùa kinh tế trang trại đă thẻ hiện khá rõ
nét cà về mặt kinh tế cũng như về mặt xà hội vả mòi trưởng. về mặt kinh tế, các
trang trại góp phần chuyể...
Bản chất của kinh tế trang trại
Từ sau nghị quyết X cùa Bộ Chinh Trị (Tháng 4/1998) về đổi mới kinh tế nông
nghiệp, quan hộ sản xuất trong nông nghiệp nước ta được điều chình một bước.
Song phải đến nghị quyết VI của Ban chấp hành trung ương(khoá VI - 3/1989)
hộ gia đinh xã vicn mới được xác định là đon vị kinh tế tự chù cùng
với một bại các chinh sách kinh tc được ban hành. Kinh tế hộ nông dân nước ta
đã cỏ bước phát trien đáng ke. Một bộ phận nông dân có vốn, kiến thức, kinh
nghiệm sản xuất vả quản lý, có ý chí lảm ăn đã đau tư vả phát trien Nông - Lâm
- Thuỷ sàn, họ trờ lên khá già. Trong đó một số hộ chuycn sang sân xuất hảng
hoá. Song đại bộ phận các hộ nông dân sân xuất với mục ticu chù yếu là đồ ticu
dùng, sổ sân phẩm đưa ra bán tren thị trường là sán phẩm dư thừa. Sau khi dâ
dành cho ticu dùng. Số sàn phẩm hảng hoả một mặt chưa ổn định, còn phụ
thuộc vào kết quả sản xuất từng năm vả mức ticu dùng cùa từng gia đình và mặt
khác” Họ chì bán cái mà minh có chứ chưa bán cải mà thị trường cần”. Như vậy
muốn phân biệt kinh tế trang ừại với kinh tế hộ nông dân lả căn cử và mục ticu
sán xuất. Đổi với hộ nông dân mục ticu sân xuất của họ là đổ ticu dùng, sân
xuất nhắm đáp ứng nhu cầu đa dạng về lương thực, thực phẩm và các nhu cầu
khác của họ. Ngược lại, mục tiêu sản xuất của kinh tc trang trại là sân xuất hàng
hoá lớn nhằm đáp ứng ycu cầu của thị trường về các loại Nông-Lâm-Thuỳ sản,
sân phẩm sà^uất ra là để bản. c. Mác đâ nhấn mạnh “Kĩnh tế trang trại bản đại
bộ phận nông sản được sản xuất ra thị trường, cán hộ nòng dân thi bán ra mua
càng ít bao nhicu càng tốt bấy nhicu. Như vậy trình độ phát triẻn cúa kinh tc hộ
nông dân chi dừng lại ờ sản xuẩt hảng hoá phải tự cung tự cẩp. Đẻ có nền nông
nghiệp sản xuất hảng hoá lớn phải chuyển kinh tá hộ nông dân sang phát triền
kinh tế trang trại
2. Vai trò và vị trí của kinh tế trang trại
Trang trại lả hình thức tổ chức sân xuất quan trọng trong vấn đề nông nghiệp
thế giói, ngày nay trang trại gia đinh là loại hình trang trại chú yếu trong nền
nông nghiệp các nước ờ các nước đang phát triền trang trại gia đinh có vai trò to
lớn quyết định trong sàn xuất nông nghiệp, ờ đây tuyệt đại bộ phận nông sân
phẩm cung cấp cho xà hội được sán xuất ra từ các trang ừại gia đinh.
Ở nước ta kinh tế trang trại mặc dù mới phát triển trong những năm gần
đây.Song vai trò tích cực và quan trọng cùa kinh tế trang trại đă thẻ hiện khá rõ
nét cà về mặt kinh tế cũng như về mặt xà hội vả mòi trưởng. về mặt kinh tế, các
trang trại góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tẻ, phát triền các loại cây trồng, vật
nuôi có giá trị hàng ho^/ao, khắc phục dần tình trạng phân tản, tạo ncn nhùng
vùng chuycn mòn hoả cao mặt khác qua thúc đẩy chuyền dịch cơ cấu kinh tẻ
trang ưại góp phần thúc đay phát triền còng nghiệp, đặc biệt công nghiệp chẻ
bicn vả dịch vụ sân xuất ờ nông thôn. Thực tế cho thấy việc phát triển kinh tế
trang trại ờ nhừng nơi có đicu kiện bao giờ cũng đi liền với việc khai thác và sử
Kinh tế trang trại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế trang trại - Người đăng: myangle178
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kinh tế trang trại 9 10 12