Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY TIÊU BẰNG GIÂM HOM

Được đăng lên bởi hyrocannoon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY TIÊU BẰNG GIÂM HOM
Các bước tiến
hành
Bước 1: Chuẩn
bị

Bước 2: Chon
vườn tiêu để lấy
hom

Bước 3: Chon
dây tiêu tốt

Bước 4: Chọn
thời điểm lấy
giống

Nội dung công việc Yêu cầu về kỹ thuật và dụng cụ,
thiết bị…
- Thau nhựa;
- Thau nhựa vừa đủ lớn để ngâm
- Dao;
hom;
- Đất sạch;
- Chon đất phải sạch, không ô
- Dây buộc hom
nhiễm;
tiêu.
- Dao phải sắt, sạch sẽ.
Chọn vườn tiêu để
- Trên vườn tiêu 11 – 12 tháng
lấy hom
tuổi (đối với dây thân chính).
- Vườn tiêu sạch bệnh.
- Vườn tiêu khỏe mạnh.
- Vườn tiêu sinh trưởng

Chọn dây tiêu tốt để
giâm hom tiêu

- Sinh trưởng tốt.
- Dây tiêu không bị vống (lóng
dài).
- Dây cao cách mặt đất 2m,
không dị dạng.
- Dây tiêu đem trồng phải là dây
lươn:
- Rễ thằn lằn phát triển mạnh (rễ
có màu trắng).
- Ngừng bón phân ít nhất 30
ngày trước khi lấy giống.
- Lấy hom bánh tẻ, không quá

Kỹ năng đạt được

Ghi chú, lưu ý về an
toàn trong thao tác
- Nguyên vật liệu có sẵn; - Thao tác nhẹ nhàng,
- Chon dụng cụ đạt tiêu
nhanh gọn.
chuẩn.
- Để dụng cụ gọn
gàng, sạch sẽ không
bị nhiễm bẩn.
- Chon được vườn tiêu
- Phải quan sát kỹ
giống đảm bảo đúng kỹ vườn tiêu giống.
thuật và chất lượng.
- Công việc nhẹ
- Kỹ năng chọn được
nhàng.
vườn tiêu tốt.
- Phải làm đúng kỹ
thuật.
- Đảm bảo các tiêu
chí của vườn giống.
- Chọn được dây tiêu
- Quan sát kỹ dây tiêu
đảm bảo chất lượng và
để chon giống.
đúng quy trình kỹ thuật. - Thao tác nhẹ nhàng,
- Kỹ năng chon dây tiêu đúng kỹ thuật.
tốt.
- Phải chon được dây
tiêu tốt để làm giống.
- Phải chon được thời
điểm giấy giống tiêu.
- Đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Phải quan sát kỹ dây
tiêu lúc nào là lấy
giống được.
- Thao tác nhẹ nhàng,
đúng kỹ thuật.

Bước 5: Cắt và
lấy giây hom ra
khỏi trụ

- Cắt dây tiêu
- Gỡ dây

Bước 6: Cắt tỉa
và chon hom tốt

− Dùng dao
cắt bỏ phần ngọn
dây, lá non.
− Cắt một
hom giống:

Bước 7: Xử lý
hom tiêu

Xử lý hom tiêu

Bước 8: Giâm
hom tiêu vào
bầu đất

* Xử lí bầu đất
trước khi cắm hom
giống
− Tưới đẫm nước
trước khi cắm hom
1 ngày hoặc 1 đêm.
− Có thể phun
thuốc Bốc đô lên
bầu đất trước khi
cắm hom từ 1-2
ngày

non và không quá già
- Thực hiện vào những ngày trời
tạnh ráo.
- Thực hiện kỹ thuật gỡ dây tiêu
từ dưới xuống lên.
- Cắt dây tiêu cách gốc 2m.
- Cắt tỉa bỏ bớt cành lá
- Cắt hom:
+ Dùng kéo bấm cách đốt cuối
của hom 1cm, bấm bằng.
+ đốt ngọn: bấm cách đốt 1,5cm,
bấm xéo 1 góc 45o.
- Xếp hom đã cắt ngay ngắn vào
thau (chậu), đổ nước vào thau
ngập 1/3 hom tiêu.
- Ngâm từ 8 – 12 h
- Vớt ra để ráo nước.
* Giâm hom tiêu vào bầu
- Dùng chiếc đũa...
KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY TIÊU BẰNG GIÂM HOM
Các bước tiến
hành
Nội dung công việc Yêu cầu về kỹ thuật và dụng cụ,
thiết bị…
Kỹ năng đạt được Ghi chú, lưu ý về an
toàn trong thao tác
Bước 1: Chuẩn
bị
- Thau nhựa;
- Dao;
- Đất sạch;
- Dây buộc hom
tiêu.
- Thau nhựa vừa đủ lớn để ngâm
hom;
- Chon đất phải sạch, không ô
nhiễm;
- Dao phải sắt, sạch sẽ.
- Nguyên vật liệu có sẵn;
- Chon dụng cụ đạt tiêu
chuẩn.
- Thao tác nhẹ nhàng,
nhanh gọn.
- Để dụng cụ gọn
gàng, sạch sẽ không
bị nhiễm bẩn.
Bước 2: Chon
vườn tiêu để lấy
hom
Chọn vườn tiêu để
lấy hom
- Trên vườn tiêu 11 – 12 tháng
tuổi (đối với dây thân chính).
- Vườn tiêu sạch bệnh.
- Vườn tiêu khỏe mạnh.
- Vườn tiêu sinh trưởng
- Chon được vườn tiêu
giống đảm bảo đúng kỹ
thuật và chất lượng.
- Kỹ năng chọn được
vườn tiêu tốt.
- Phải quan sát kỹ
vườn tiêu giống.
- Công việc nhẹ
nhàng.
- Phải làm đúng kỹ
thuật.
- Đảm bảo các tiêu
chí của vườn giống.
Bước 3: Chon
dây tiêu tốt
Chọn dây tiêu tốt để
giâm hom tiêu
- Sinh trưởng tốt.
- Dây tiêu không bị vống (lóng
dài).
- Dây cao cách mặt đất 2m,
không dị dạng.
- Dây tiêu đem trồng phải là dây
lươn:
- Chọn được dây tiêu
đảm bảo chất lượng và
đúng quy trình kỹ thuật.
- Kỹ năng chon dây tiêu
tốt.
- Quan sát kỹ dây tiêu
để chon giống.
- Thao tác nhẹ nhàng,
đúng kỹ thuật.
- Phải chon được dây
tiêu tốt để làm giống.
Bước 4: Chọn
thời điểm lấy
giống
- Rễ thằn lằn phát triển mạnh (rễ
có màu trắng).
- Ngừng bón phân ít nhất 30
ngày trước khi lấy giống.
- Lấy hom bánh tẻ, không quá
- Phải chon được thời
điểm giấy giống tiêu.
- Đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Phải quan sát kỹ dây
tiêu lúc nào là lấy
giống được.
- Thao tác nhẹ nhàng,
đúng kỹ thuật.
KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY TIÊU BẰNG GIÂM HOM - Trang 2
KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY TIÊU BẰNG GIÂM HOM - Người đăng: hyrocannoon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY TIÊU BẰNG GIÂM HOM 9 10 950