Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật sơ chế bảo quản quả

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 9238 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

KỸ THUẬT SƠ CHẾ
BẢO QUẢN QUẢ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

1

Các chữ viết tắt và chú giải

BQ
BVTV
CA
ĐC
GAP
MA
MAP
SCBQ
TC
TCN
TCVN
VSATTP
VSV

BQ
BVTV
Control Atmosphere (Khí quyển kiểm soát)
ĐC
Good Agricultural Practic (Hệ thống thực hành nông
nghiệp tốt)
Modified Atmosphere (Khí quyển điều biến)
Modified Atmosphere Packaging (Bao gói khí quyển
điều biến)
Sơ chế BQ
TC
TCN
TCVN
VSATTP
VSV

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

2

Mở đầu
Cuốn sách “Kỹ thuật sơ chế bảo quản (SCBQ) quả” ra đời nhằm đáp ứng
đòi hỏi ngày càng cao về kỹ thuật SCBQ quả của cán bộ khuyến nông các cấp.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các tài liệu tham khảo cập nhật trong,
ngoài nước và tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn ở các địa phương nước ta.
Đối tượng sử dụng cuốn sách là các cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và huyện.
Nội dung sách gồm:
Phần 1: Khái niệm cơ bản liên quan đến SCBQ và phương pháp bảo quản
(BQ) quả.
Phần 2: Đề cương bài giảng về SCBQ quả.
Ở phần 1 ngoài các khái niệm cơ bản liên quan đến SCBQ quả, chúng tôi
đưa ra kỹ thuật BQ cụ thể cho 7 loại quả phổ biến ở Việt Nam bao gồm: chuối,
dứa, mận, quả có múi, thanh long, vải, xoài. Cán bộ khuyến nông có thể lựa
chọn những đối tượng quả phổ biến ở địa phương để giảng dạy. Phần 2 của
cuốn sách là đề cương bài giảng về SCBQ quả, trong đó phần kế hoạch bài
giảng chúng tôi đưa ra thời gian cần thiết cho mỗi chuyên đề. Khi áp dụng vào
giảng dạy, thời gian này có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của
lớp học.
Cuốn sách là thành quả của sự hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc
gia và Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.
Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chắc chắn cuốn sách vẫn
còn nhiều hạn chế. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách này và mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Trung tâm Khuyến nông Khuyến Ngƣ Quốc gia

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

3

PHẦN 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN
SCBQ VÀ PHƢƠNG PHÁP BẢO QUẢN QUẢ
1.

Quá trình xảy ra trong SCBQ quả tƣơi
1.

Đặc điểm quả tƣơi

Quả tươi là một loại nông sản tương đối khó BQ vì hàm lượng nước trong
quả cao, là môi trường tốt cho VSV hoạt động. Mặt khác thành phần dinh
dưỡng trong quả tươi phong phú, có chứa nhiều loại đường, đạm, muối khoáng,
vitamin…, kết cấu ...