Ktl-icon-tai-lieu

Lâm Sản ngoài gỗ

Được đăng lên bởi Le Tran
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi ông thi môn Lâm Sản Ngoài Gỗ

%E1%BA%A1ch+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+l%C3%A2m+s%E1%BA%A3n+ngo
%C3%A0i+g%E1%BB%97&st=tab&ptb=E37EE7BA-157D-4613-859F8365240DE384&n=780c022c&ind=2014052908&p2=%5EAYY%5Exdm007%5EYYA
%5Evn&si=CN-Thbml0b4CFUqVvQodVL0Aog


Câu 1: Trình bày giá trị lâm sản ngoài gỗ nói chung và thực vật cho lâm sản
ngaoì gỗ mang lại cho CĐ. Cho vu dụ
Câu 2: Trình bày các phương pháp phân loại lâm sản ngoài gỗ hiện nay. Tại
sao trong quá trình phân loại chúng ta chỉ quan tâm đến các loại Cây và một số
ít là Con?
Câu 3,5: Trình bày nộ dung lập kế hoạch quản lý lâm sản ngoài gỗ? Tại sao
trong quá trình lập kế hoạch cần phải có sự tham gia của người dân?
BG\
B1: Điều tra hiện trạng, tình hính sử dụng tài nguyên rừng nơi lập dự án
- điều tra chất lượng, số lượng, ước tính giá trị,
- lập vùng có lâm sản cần bảo vệ, xđ vùng cần được bảo vệ
- Khả năng tái sinh, cường độ khai thác
- Đánh giá giám sát điều kiện rừng (sinh thái) có phù hợp với LSNG? Độ đa dạng
sinh học tại vùng?
- Đánh giá giám sát nên có sự tham gia của người dân, nên lôi cuống người dân
tham gia vào.
B2:XĐ và phân tích các bên liên quan,
- xác định toàn bộ cá nhân, tổ chức, nhóm liên quản ảnh hưởng tới quá trình lập dự
án
- Phân tích đặc điểm chính của từng cá nhân, về thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách
thức \, tiềm năng của họ
- xđ các mối quan hệ của các bên liên quan về mâu thuẫn, xung đột, hớp tác, pháp
triển
- xđ, khả năng đóng góp và hưởng lợi từ dự án của các bên liên quan.
B3: xđ các vấn đề ( issues)
- xđ tầm quan trọng của các bên liên quan: hình vẽ về( Tư thương, CB NN huyện
cđ, lâm trường)
- Ma trận quan hệ các bên liên quan( CĐ, c,q địa phương, khuyến nn lâm huyện,
người dân bên ngoài, dịch vụ tư nhân
- Xđ nhóm loài lâm sản quan tâm ( nhóm tre nứa, nguyên vật liệu, dược liệu, lương
thực, thúc rừng..)
- xđ các vấn đề, cây vấn đề
B4: Phân tích mục tiêu và chiến lực quản lý
Mđích: phải có tính thực tiễn, khả thi,nhưng đồng thời cũng bao quát được tầm nhìn
của cộng đồng và các bên liên quan

Mtiêu: Phải cụ thể, có thể đo đếm được, phải đạt được với thực tiễn, giới hạn thời
gian để đạt kết quản.
Kquả: phải rõ ràng và phù hợp với mục tiêu của dự án.
B5: sắp xếp trình tự ưu tiên các giải pháp
B6: Lập ma trận các kế hoạch
- khung lôgic( mđ, mt, kq, thực hiện----- giả định)
-Ma trận lập kế hoạch của dự án
-Khun...
Câu hỏi ông thi môn Lâm Sản Ngoài Gỗ
http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=L%E1%BA%ADp+k%E1%BA%BF+ho
%E1%BA%A1ch+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+l%C3%A2m+s%E1%BA%A3n+ngo
%C3%A0i+g%E1%BB%97&st=tab&ptb=E37EE7BA-157D-4613-859F-
8365240DE384&n=780c022c&ind=2014052908&p2=%5EAYY%5Exdm007%5EYYA
%5Evn&si=CN-Thbml0b4CFUqVvQodVL0Aog
http://tailieu.tv/tai-lieu/cac-chi-tieu-ve-chuong-trinh-quan-ly-va-phat-trien-rung-ben-vung-7556/
Câu 1: Trình bày giá trị lâm sản ngoài gỗ nói chung và thực vật cho lâm sản
ngaoì gỗ mang lại cho CĐ. Cho vu dụ
Câu 2: Trình bày các phương pháp phân loại lâm sản ngoài gỗ hiện nay. Tại
sao trong quá trình phân loại chúng ta chỉ quan tâm đến các loại Cây và một số
ít là Con?
Câu 3,5: Trình bày nộ dung lập kế hoạch quản lý lâm sản ngoài gỗ? Tại sao
trong quá trình lập kế hoạch cần phải có sự tham gia của người dân?
BG\
B1: Điều tra hiện trạng, tình hính sử dụng tài nguyên rừng nơi lập dự án
- điều tra chất lượng, số lượng, ước tính giá trị,
- lập vùng có lâm sản cần bảo vệ, xđ vùng cần được bảo vệ
- Khả năng tái sinh, cường độ khai thác
- Đánh giá giám sát điều kiện rừng (sinh thái) có phù hợp với LSNG? Độ đa dạng
sinh học tại vùng?
- Đánh giá giám sát nên có sự tham gia của người dân, nên lôi cuống người dân
tham gia vào.
B2:XĐ và phân tích các bên liên quan,
- xác định toàn bộ cá nhân, tổ chức, nhóm liên quản ảnh hưởng tới quá trình lập dự
án
- Phân tích đặc điểm chính của từng cá nhân, về thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách
thức \, tiềm năng của họ
- xđ các mối quan hệ của các bên liên quan về mâu thuẫn, xung đột, hớp tác, pháp
triển
- xđ, khả năng đóng góp và hưởng lợi từ dự án của các bên liên quan.
B3: xđ các vấn đề ( issues)
- xđ tầm quan trọng của các bên liên quan: hình vẽ về( Tư thương, CB NN huyện
cđ, lâm trường)
- Ma trận quan hệ các bên liên quan( CĐ, c,q địa phương, khuyến nn lâm huyện,
người dân bên ngoài, dịch vụ tư nhân
- Xđ nhóm loài lâm sản quan tâm ( nhóm tre nứa, nguyên vật liệu, dược liệu, lương
thực, thúc rừng..)
- xđ các vấn đề, cây vấn đề
B4: Phân tích mục tiêu và chiến lực quản lý
Mđích: phải có tính thực tiễn, khả thi,nhưng đồng thời cũng bao quát được tầm nhìn
của cộng đồng và các bên liên quan
Lâm Sản ngoài gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lâm Sản ngoài gỗ - Người đăng: Le Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lâm Sản ngoài gỗ 9 10 237