Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Hóa Dược Trị Ung Thư Từ Dược Liệu Việt Nam

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phƣơng án tiền khả thi:

XÂY DỰNG NHÀ MÁY HÓA DƢỢC PHẨM TRỊ UNG
THƢ TỪ DƢỢC LIỆU VIỆT NAM.

Phần I: ĐỊNH HƢỚNG ĐẦU TƢ, ĐIỀU KIỆN THUẬN
LỢI VÀ KHÓ KHĂN
I.

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ:
Địa chỉ nhà máy:
Trụ sở:
Điện thoại:
Đại diện bởi:
Chức vụ:
Email:

II.

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN:

1. Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ “về
phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia về phát
triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020, có tính đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là
Chương trình Hóa dược). Mục tiêu chung của Quyết định 61 nêu trên bao gồm việc
nghiên cứu khai thác và sử dụng có hiệu quả các hoạt động chất thiên nhiên … và xuất
khẩu.
Mục tiêu cụ thể của Chương trình Hóa dược theo Quyết định 61 là nhằm góp
phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp hóa dược Việt Nam.
Các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình Hóa dượcgồm có:
- Tạo vùng nguyên liệu cây Dừa cạn … làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị
bệnh ung thư.
- Nghiên cứu hoàn thiện và thương mại hóa công nghệ sản xuất các hoạt chất
thiên nhiên… để sản xuất thuốc trong nước.
2. Quyết định số43/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủvề phê duyệt đề án và phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ
thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 -2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Theo Quyết định số 43 đến năm 2020 sẽ đầu tư mới xây dựng một số nhà máy
sản xuất nguyên liệu kháng sinh thế hệ mới … đặc biệt xây dựng các nhà máy sản xuất
nguyên liệu thuốc ung thư, nội tiết, tim mạch … và các nhà máy chiết xuất dược liệu,
tổng hợp, bán tổng hợp.
3. Các cơ sở pháp lý khác:

- Nghị quyết số46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị BCH TW về
công tác bảo vệ, cơ sở và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Nghị định số210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ giảm tổn
thất trong nông nghiệp.
- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ
phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Các thông tư, văn bản dưới luật của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y
tế.
III. TÊN DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐẦU TƢ:
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhá máy sản xuất hóa dược chữa ung thư từ
dược liệu Việt Nam.
2. Định hƣớng đầu tƣ:
2.1 Nội dung đầu tư:
+ Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hóa dược chữa ung thư từ các dược liệu
Việt Nam (Ví dụ:Thông đỏ, dừa cạn, nghệ, hoa hòe …).
+ Đầu tư xây dựng xưởng bào chế thuốc...
Phƣơng án tiền kh thi:
XÂY DỰNG NHÀ MÁY HÓA DƢỢC PHM TR UNG
THƢ TỪ C LIU VIT NAM.
Phn I: ĐỊNH HƢỚNG ĐẦU TƢ, ĐIỀU KIN THUN
LỢI VÀ KHÓ KHĂN
I. GII THIU V D ÁN ĐẦU TƢ:
Địa ch nhà máy:
Tr s:
Điện thoi:
Đại din bi:
Chc v:
Email:
II. CĂN C PHÁP LÝ ĐỂY DNG D ÁN:
1. Quyết định s 61/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 ca Th ng Chính ph “v
phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa hc công ngh trọng đim quc gia v phát
trin ng nghip a dược đến năm 2020, có tính đến năm 2030” (sau đây gọi tt
Chương trình Hóa dược). Mc tiêu chung ca Quyết định 61 nêu trên bao gm vic
nghiên cu khai thác và s dng có hiu qu các hoạt động chất thiên nhiên … và xut
khu.
Mc tiêu c th của Chương trình Hóa c theo Quyết đnh 61 là nhm p
phn xây dng và phát trin ngành công nghiệp hóa dược Vit Nam.
Các nhim v ch yếu của Chương trình Hóa dượcgm có:
- To vùng nguyên liu cây Da cạn làm nguyên liu sn xut thuốc điu tr
bệnh ung thư.
- Nghiên cu hoàn thin thương mại hóa công ngh sn xut các hot cht
thiên nhiên… để sn xut thuốc trong nước.
2. Quyết đnh số43/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 ca Th ng
Chính phv phê duyệt đ án phát trin ng nghiệp dược xây dng hình h
thng cung ng thuc ca Vit Nam giai đoạn 2007 -2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Theo Quyết đnh s 43 đến năm 2020 sẽ đầu tư mới xây dng mt s nhà máy
sn xut nguyên liu kháng sinh thế h mới … đặc bit xây dng các nhà máy sn xut
nguyên liu thuốc ung thư, nội tiết, tim mạch các nhà máy chiết xuất dược liu,
tng hp, bán tng hp.
3. Các cơ sở pháp lý khác:
Lập Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Hóa Dược Trị Ung Thư Từ Dược Liệu Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Hóa Dược Trị Ung Thư Từ Dược Liệu Việt Nam - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Lập Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Hóa Dược Trị Ung Thư Từ Dược Liệu Việt Nam 9 10 127