Ktl-icon-tai-lieu

Lợi ích của Nucleotide trong nuôi tôm

Được đăng lên bởi dat-tran-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lợi ích của Nucleotide trong nuôi tôm
Môi trường là yếu tố chính ảnh hưởng đến tôm nuôi. Nucleotide thêm vào kh ẩu ph ần ăn có th ể giúp tôm v ượt qua ảnh h ưởng này và đạt
sản lượng cao.
Những thử nghiệm gần đây cho thấy rằng, thức ăn được bổ sung các nucleotide kích thích mi ễm dịch có th ể giúp tôm gia tăng kh ả n ăng
kháng bệnh và cải thiện tốc độ tăng trưởng. Nucleotide cũng cho kết qu ả tốt nh ư là một gi ải pháp thay th ế artemia trong kh ẩu ph ần th ức ăn
ương nuôi ấu trùng tôm.
Hệ miễn dịch là sức mạnh của sinh vật nhằm giúp chúng kháng l ại mầm b ệnh hoặc chất độc xâm nh ập t ừ bên ngoài. Mi ễn d ịch có th ể
được thừa hưởng do di truyền, có được một cách tự nhiên ho ặc do nhân t ạo. Tạo ra m ột h ệ mi ễn d ịch v ững m ạnh cho động v ật th ủy s ản
nuôi là nhiệm vụ vô cùng quan trọng kể từ khi các bệnh do vi khu ẩn ho ặc virus tr ở thành m ối nguy l ớn cho ngành nuôi tr ồng th ủy s ản.
Cá, và các động vật không xương sống khác có hệ miễn dịch đặc hiệu và không đặc hi ệu. Chúng có m ột “b ộ nh ớ mi ễn d ịch” do đó chúng
có thể ghi nhớ những mầm bệnh xâm nhập trước đó. Tôm, ngược lại, không có hệ miễn d ịch đặc hi ệu, chúng ph ụ thu ộc hoàn toàn vào h ệ
miễn dịch không đặc hiệu để chống lại mầm bệnh. Tuy nhiên, “bộ nhớ mi ễn dịch” đặc hi ệu c ủa tôm v ẫn ch ưa được bi ết rõ.
Các chất kích thích miễn dịch tác động đến hệ miễn dịch của tôm nuôi được b ổ sung vào thức ăn. Nucleotide và Glucans là nh ững ch ất
được kỳ vọng nhất trong việc làm cho hệ miễn dịch của tôm trở nên mạnh mẽ. Chúng cung c ấp cho tôm kh ả năng kháng b ệnh và v ượt qua
tình trạng “sốc”. Trong khi Glucans có nguồn gốc từ vách t ế bào n ấm men thì Nucleotide được l ấy t ừ bên trong t ế bào n ấm men. Nucleotide
là đơn vị cơ bản góp phần xây dựng nên chuỗi nucleic acid DNA và RNA. Kh ẩu ph ần ăn có b ổ sung nucleotide s ẽ h ỗ tr ợ tăng tr ưởng t ối ưu
và tăng cường chức năng của các tế bào chuyển hóa như lymphocyte (tế bào bạch huy ết, lympho bào), macrophages (các đại th ực bào) và
tế bào ruột. Các cơ chế hoạt động tích cực là:
- Kích thích tế bào miễn dịch.
- Tác động đến probiotic trong ruột.
- Ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, kích thích các ch ủng Lactobacillus.
- Tác động đến chuyển hóa của tế bào ruột.
- Cải thiện tổng hợp protein
- Giải độc nhanh hơn.
CHẤT GIẢM “SỐC” (STRESS)
Áp lực chính gây sốc tôm nuôi chính là môi trường sinh sống c ủa chúng (nước và ch ất l ượng n ước). M ột trong nh ững y ếu t ố ch ất l ượng
nước là độ mặn. Yếu tố này được áp dụng trong các thực nghiệm nghiên ...
L i ích c a Nucleotide trong nuôi tôm
Môi tr ng là y u t chính nh h ng nm nuôi. Nucleotide thêm vào kh u ph n n có th giúp tôm v t qua nh h ng này và t ườ ế ưở đế ă ượ ưở đạ
s n l ng cao. ượ
Nh ng th nghi m g n ây cho th y r ng, th c n c b sung các nucleotide kích thích mi m d ch có th giúp tôm gia t ng kh n ng đ ă đượ ă ă
kháng b nh và c i thi n t c t ng tr ng. Nucleotide c ng cho k t qu t t nh là m t gi i pháp thay th artemia trong kh u ph n th c n đ ă ưở ũ ế ư ế ă
ng nuôi u trùng tôm.ươ
H mi n d ch là s c m nh c a sinh v t nh m giúp chúng kháng l i m m b nh ho c ch t c xâm nh p t bên ngoài. Mi n d ch có th đ
c th a h ng do di truy n, có c m t cách t nhiên ho c do nhân t o. T o ra m t h mi n d ch v ng m nh cho ng v t th y s n đượ ưở đượ đ
nuôi là nhi m v vô cùng quan tr ng k t khi các b nh do vi khu n ho c virus tr thành m i nguy l n cho ngành nuôi tr ng th y s n.
Cá, và các ng v t không x ng s ng khác có h mi n d ch c hi u và không c hi u. Chúng có m t “b nh mi n d ch” do ó chúng độ ươ đặ đặ đ
có th ghi nh nh ng m m b nh xâm nh p tr c ó. Tôm, ng c l i, không có h mi n d ch c hi u, chúng ph thu c hoàn toàn vào h ư đ ượ đ
mi n d ch không c hi u ch ng l i m m b nh. Tuy nhiên, “b nh mi n d ch” c hi u c a tôm v n ch a c bi t rõ. đặ để đặ ư đượ ế
Các ch t kích thích mi n d ch tác ng n h mi n d ch c a tôm nuôi c b sung vào th c n. Nucleotide và Glucans là nh ng ch t độ đế đượ ă
c k v ng nh t trong vi c làm cho h mi n d ch c a tôm tr nên m nh m . Chúng cung c p cho tôm kh n ng kháng b nh và v t quađượ ă ượ
tình tr ng “s c”. Trong khi Glucans có ngu n g c t vách t bào n m men thì Nucleotide c l y t bên trong t bào n m men. Nucleotide ế đượ ế
n v c b n góp ph n xây d ng nên chu i nucleic acid DNA và RNA. Kh u ph n n có b sung nucleotide s h tr t ng tr ng t i u đơ ơ ă ă ưở ư
và t ng c ng ch c n ng c a các t bào chuy n hóa nh lymphocyte (t bào b ch huy t, lympho bào), macrophages (các i th c bào) vàă ườ ă ế ư ế ế đạ
t bào ru t. Các c ch ho t ng tích c c là:ế ơ ế độ
- Kích thích t bào mi n d ch.ế
- Tác ng n probioticđộ đế trong ru t.
- Ng n ch n m m b nh xâm nh p, kích thích các ch ng Lactobacillus.ă
- Tác ng n chuy n hóa c a t bào ru t.độ đế ế
- C i thi n t ng h p protein
- Gi i c nhanh h n. độ ơ
CH T GI M “S C” (STRESS)
Áp l c chính gây s c tôm nuôi chính là môi tr ng sinh s ng c a chúng (n c và ch t l ng n c). M t trong nh ng y u t ch t l ng ườ ướ ượ ướ ế ư
n c là m n. Y u t này c áp d ng trong các th c nghi m nghiên c u hi u qu c a nucleotide nh là m t ch t kích thích mi n ướ đ ế đượ ư
d ch.
Trong nghi m th c th nh t, tôm sú thí nghi m có tr ng l ng ban u là 6,97 grams và m n c thay i nh k - nh là m t y u t t ượ đầ đ đượ đổ đị ư ế
gây s c – ki m ch ng hi u qu c a nucleotide. Nucleotide c cho n v i li u l ng 1 kg/t n th c n và 2 kg/t n th c n. L ng cho để đượ ă ượ ă ă ượ
n hàng ngày là 8% tr ng l ng thân và chia làm 4 c cho n. Y u t gây s c c th c hi n ngày tu i 25. C m i 10 ngày thì m n ă ượ ă ế đư đ
c gi m r i t ng theo th t 10 ppt (ph n ngàn). K t qu thí nghi m cho th y, khi m n c a n c các lô thí nghi m gi ng nhau thì đượ ă ế đ ướ
không có s khác bi t v t ng tr ng. Tuy nhiên, khi m n gi m l n u tiên vào ngày 25 thì hi u qu c a nucleotide có th nhìn th y rõ. ă độ đầ
Sau thí nghi m, sai khác v t ng tr ng c a hai lô th nghi m cho n nucleotide cao h n áng k so v i lô i ch ng, l n l t là 17,8% và ă ă ơ đ đố ượ
24,7%. T ng tr ng gi a hai lô cho n nucleotide thì không có sai bi t có ý ngh a.ă ă ĩ
K t qu thí nghi m c a nghi m c trình bày trong b ng 1ế đượ
Lợi ích của Nucleotide trong nuôi tôm - Trang 2
Lợi ích của Nucleotide trong nuôi tôm - Người đăng: dat-tran-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lợi ích của Nucleotide trong nuôi tôm 9 10 683