Ktl-icon-tai-lieu

Luật và chính sách bảo vệ môi trường trên TG

Được đăng lên bởi lê phi nhực
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2: LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI
1. Khái niệm luật môi trường

Cho đến nay vẫn chưa có sự thống nhất về khái niệm Luật quốc tế về môi
trường. Có một số luật gia dùng thuật ngữ Luật quốc tế về bảo vệ môi trường để chỉ
một ngành luật của công pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia và hoạt
động của các quốc gia trong lĩnh vực môi trường.
Theo khái niệm này, bảo vệ môi trường có thể được xác định là việc bảo vệ
môi trường không khí, nước, biển và đất không bị ô nhiễm. Nó cũng bao gồm cả
việc bảo vệ tự nhiên khỏi bị sử dụng có tính chất huỷ diệt, bảo vệ các công trình văn
hoá khỏi bị phá hoại, bảo vệ các loài động thực vật khỏi bị tuyệt chủng. Tuy nhiên
khái niệm này chỉ chủ yếu nhấn mạnh đến khía cạnh bảo vệ, bảo tồn môi trường
hiện có mà chưa chú ý đúng mức đến khía cạnh hợp tác và phát triển để đáp ứng các
nhu cầu cấp bách của mỗi quốc gia và của cả cộng đồng quốc tế. Do đó, chỉ đặt vấn
đề xây dựng khung pháp lý quốc tế để bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên sẽ
có thể làm chậm thậm chí triệt tiêu phát triển. Vì vậy, khung pháp lý quốc tế về môi
trường không chỉ nhằm bảo vệ môi trường và bảo tồn tự nhiên mà còn phải là cơ sở
pháp lý cho các quốc gia hợp tác nhằm bảo đảm sự hài hoà giữa bảo vệ môi trường
và phát triển.
Luật quốc tế về bảo vệ môi trường là tổng hợp các nguyên tắc, quy phạm cơ
bản và đặc thù của luật quốc tế điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trong phòng
ngừa, giảm bớt và xoá bỏ, khắc phục những thiệt hại các loại, do các nguồn gây ra
đối với môi trường tự nhiên của các nước và môi trường ngoài phạm vi quyền tài
phán quốc gia. Khái niệm "môi trường" bao gồm những yếu tố gắn với điều kiện
tồn tại của con người trong đó có những yếu tố vật chất của thiên nhiên (những
khách thể tự nhiên) và những yếu tố do con người tạo ra trong quá trình tác động
qua lại với thiên nhiên. Ở cấp độ pháp luật quốc tế, các yếu tố của môi trường (vd.
bầu khí quyển, môi trường biển, nguồn nước ngọt ...) lần đầu tiên được nêu ra trong
Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về các vấn đề môi trường 1972. Sự bảo vệ môi
trường bằng luật quốc tế được tiến hành ở cấp toàn cầu, khu vực và hợp tác hai bên.
Năm 1989, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về " trách nhiệm
lịch sử của các quốc gia về bảo vệ thiên nhiên Trái Đất cho các thế hệ hiện nay và

mai sau". Năm 1982, Khoá họp 37 - Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã thông báo
qua "Chiến lược toàn cầu về bảo vệ thiên nhiên".
2. Nội dung Luật quốc tế về BVMT

2.1. Luật quốc tế về Biến đổ...
CHƯƠNG 2: LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI
1. Khái niệm luật môi trường
Cho đến nay vẫn chưa có sự thống nhất về khái niệm Luật quốc tế về môi
trường. Có một số luật gia dùng thuật ngữ Luật quốc tế về bảo vệ môi trường để chỉ
một ngành luật của công pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia và hoạt
động của các quốc gia trong lĩnh vực môi trường.
Theo khái niệm này, bảo vệ môi trường có thể được xác định là việc bảo vệ
môi trường không khí, nước, biển và đất không bị ô nhiễm. Nó cũng bao gồm cả
việc bảo vệ tự nhiên khỏi bị sử dụng có tính chất huỷ diệt, bảo vệ các công trình văn
hoá khỏi bị phá hoại, bảo vệ các loài động thực vật khỏi bị tuyệt chủng. Tuy nhiên
khái niệm này chỉ chủ yếu nhấn mạnh đến khía cạnh bảo vệ, bảo tồn môi trường
hiện có mà chưa chú ý đúng mức đến khía cạnh hợp tác và phát triển để đáp ứng các
nhu cầu cấp bách của mỗi quốc gia và của cả cộng đồng quốc tế. Do đó, chỉ đặt vấn
đề xây dựng khung pháp lý quốc tế để bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên sẽ
có thể làm chậm thậm chí triệt tiêu phát triển. Vì vậy, khung pháp lý quốc tế về môi
trường không chỉ nhằm bảo vệ môi trường và bảo tồn tự nhiên mà còn phải là cơ sở
pháp lý cho các quốc gia hợp tác nhằm bảo đảm sự hài hoà giữa bảo vệ môi trường
và phát triển.
Luật quốc tế về bảo vệ môi trường là tổng hợp các nguyên tắc, quy phạm cơ
bản và đặc thù của luật quốc tế điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trong phòng
ngừa, giảm bớt và xoá bỏ, khắc phục những thiệt hại các loại, do các nguồn gây ra
đối với môi trường tự nhiên của các nước và môi trường ngoài phạm vi quyền tài
phán quốc gia. Khái niệm "môi trường" bao gồm những yếu tố gắn với điều kiện
tồn tại của con người trong đó có những yếu tố vật chất của thiên nhiên (những
khách thể tự nhiên) và những yếu tố do con người tạo ra trong quá trình tác động
qua lại với thiên nhiên. Ở cấp độ pháp luật quốc tế, các yếu tố của môi trường (vd.
bầu khí quyển, môi trường biển, nguồn nước ngọt ...) lần đầu tiên được nêu ra trong
Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về các vấn đề môi trường 1972. Sự bảo vệ môi
trường bằng luật quốc tế được tiến hành ở cấp toàn cầu, khu vực và hợp tác hai bên.
Năm 1989, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về " trách nhiệm
lịch sử của các quốc gia về bảo vệ thiên nhiên Trái Đất cho các thế hệ hiện nay và
Luật và chính sách bảo vệ môi trường trên TG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật và chính sách bảo vệ môi trường trên TG - Người đăng: lê phi nhực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Luật và chính sách bảo vệ môi trường trên TG 9 10 484