Ktl-icon-tai-lieu

mô hình nông lâm kết hợp

Được đăng lên bởi mainguyen21394
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP RỪNG- CÀ PHÊ- CÂY ĂN QUẢ- CÂY
NGẮN NGÀY- CHĂN NUÔI
Thông tin chung
biển(m): GPS
Mô hình nông lâm kết Chân
hợp xã
Tê«
vàGia
sườnHiệp:
đồi Rừng- Cà phê- Cây
Vị trímổ
địahình
ăn quả- Cây ngắn ngày- Chăn nuôi.
hình( Chân, sườn,
Quy
mô độ)
diện
Độ dốc(
15- 200
tích( ha): 30 ha
1470mm/năm
Lượng mưa bình
Tên nông dân:
quân
Kreu
năm(mm/năm)
Thôn 7, xã Gia Hiệp, Di Linh- Lâm Đồng
21,7oC
Nhiệt độ không khí
Địa phương( Thôn,
bình quân năm(oC)
xã, huyện, tỉnh)
83,5%
Độ ẩm không khí 12-14/ 6/ 2010.
Ngày thu thập
bình quân năm(%)
thông tin:
Kinh tế xã hội
Hoàng Đình Quang- Trần Văn Thìn
Người thu thập
K’Ho
Thành
phần dân tộc
thông tin
của hộ
Lịch sử về ý tưởng thiết
lậptrong
mô hình
Giàu
thôn
Hộ
Xuấtthuộc
phát nhóm
từ ai kinhMô hình này xuất phát từ chủ hộ Ông Kreu
tế hộ
Bắt
nào
được đó
xâycódựng
năm
2003
Đặc đầu
điểmkhi
của
hộ(số Mô
Sốhình
khẩunày
7, trong
5 laovào
động
chính
Lý
do thiết
lập mô
thành
bởi
lý Vợ:
do sau:
khẩu,
lao động,
trìnhMô hình này -được
Trìnhhình
độ văn
hoá
của
9/12. - Trình độ văn
hình(kinh
tế,
xã
Điều
kiện
tự
nhiên
tương
đối
phụ
hợp: Mô hình chạy
độ văn hoá của vợ hoá của chồng: 12/12
hội,
kỹ thuật, thị
dài từ chân đồi lên sườn đồi, đất đỏ Bazan và Feralit,
chồng,...)
trường, môi trường
tầng đất dày, độ dốc thấp phù hợp cho chọn các loại
đất,
nước,...)
này, ởthôn
dưới25%
có hồ
nướcKinh,
rộng65%
phụcngười
vụ choK’Ho,
tưới tiêu
Thành phần dân tộc Toàn cây
bộ trong
người
10%
Chủ
hộ
cũng
có
tiềm
năng
kinh
tế
nhất
định
và
nhân
trong thôn bản
còn lại dân tộc như: Cil, Lạch.
lực địa phương dồi dào...
Số hộ trong thôn
123 hộ
- Kỹ thuật trồng cây rừng và canh tác cây ngắn ngày
Dân số trong thôn 498
dễtích
làm,canh
có nhiều
thành
mô
Cơ cấu canh
- tương
Hộ cóđối
diện
tác 30người
ha trong
đó công
: Rừngkiểu
trồng(
hình
này
tác( Từng loại, diện
keo+thông)
là 25 ha, cà phê 3 ha, Sầu riêng 1 ha, Ao
- Thị
tích):
cá 1trường
ha. tiêu thụ lớn, giá cả ổn định, nhà nước
làm...
- Của hộ
- khuyến
Trong khích
thôn có
109/123 hộ chủ yếu canh tác trồng cà
Điều
kiên
tư
nhiên,
kinhsốtếítxãcóhôi
- Trong
thôn
phê độc canh, một
trồng thêm sầu riêng xung
Điều
kiện
tự
nhiên
bản
quanh vườn, 10/123 hộ có mô hình này nhưng diện
Đấtha),
đỏ Bazan,
Loại đất, màu sắc đất
tích ít hơn( 25
có 4 hộvàng
làm đỏ
nghề khác như buôn
m ^ A 1 \ 1

bán, làm máy xát. Toàn thôn chỉ có 2,2 ha cấy lúa
Độ dày tầng đất(cm)
ở dưới
chân
dàynhỏ
> 100
cm,yếu
ở Sườn
trungnuôi
bìnhcá.
nước,
chăn
nuôi
lẻ chủ
Bò, Heo,
PH
Thànhđất(
phầnđiều
kinh tếtra- Trong thôn có 90 hộ khá, 24 hộ TB, ...
MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP RỪNG- CÀ PHÊ- CÂY ĂN QUẢ- CÂY
NGẮN NGÀY- CHĂN NUÔI
Thông tin chung
m ^ A 1 \ 1
Tê« mổ hình
hình nông lâm kết hợp Gia Hiệp: Rừng- phê- Cây
ăn quả- Cây ngắn ngày- Chăn nuôi.
Quy mô diện
tích( ha): 30 ha
Tên nông dân:
Kreu
Địa phương( Thôn,
xã, huyện, tỉnh)
Thôn 7, xã Gia Hiệp, Di Linh- Lâm Đồng
Ngày thu thập
thông tin:
12-14/ 6/ 2010.
Người thu thập
thông tin
Hoàng Đình Quang- Trần Văn Thìn
Lịch sử về ý tưởng thiết lập mô hình
Xuất phát từ ai Mô hình này xuất phát từ chủ hộ Ông Kreu
Bắt đầu khi nào Mô hình này được xây dựng vào năm 2003
Lý do thiết lập mô
hình(kinh tế, xã
hội, kỹ thuật, thị
trường, môi trường
đất, nước,...)
Mô hình này được hình thành bởi lý do sau:
- Điều kiện tự nhiên tương đối phụ hợp: hình chạy
dài từ chân đồi lên sườn đồi, đất đỏ Bazan Feralit,
tầng đất dày, độ dốc thấp phù hợp cho chọn các loại
cây này, ở dưới có hồ nước rộng phục vụ cho tưới tiêu
- Chủ hộ cũng tiềm năng kinh tế nhất định nhân
lực địa phương dồi dào...
- Kỹ thuật trồng cây rừng canh tác cây ngắn ngày
tương đối dễ làm, nhiều người thành công kiểu
hình này
- Thị trường tiêu thụ lớn, giá cả ổn định, nhà nước
khuyến khích làm...
Điều kiên tư nhiên, kinh tế xã hôi
Điều kiện tự nhiên
Loại đất, màu sắc đất
Đất đỏ Bazan, vàng đỏ
Độ dày tầng đất(cm) ở dưới chân dày > 100 cm, ở Sườn trung bình
PH đất( điều tra
nhanh bằng máy đo-
nếu có)
% Kết von < 10%
% Đá nổi 5%
Độ cao so với mặt 1000 m
biển(m): GPS
Vị trí địa
hình( Chân, sườn,
Chân và sườn đồi
Độ dốc( độ) 15- 20
0
Lượng mưa bình
quân
năm(mm/năm)
1470mm/năm
Nhiệt độ không khí
bình quân năm(oC)
21,7oC
Độ ẩm không khí
bình quân năm(%)
83,5%
Kinh tế xã hội
Thành phần dân tộc
của hộ
K’Ho
Hộ thuộc nhóm kinh
tế hộ
Giàu trong thôn
Đặc điểm của hộ(số
khẩu, lao động, trình
độ văn hoá của vợ
chồng,...)
Số khẩu 7, trong đó có 5 lao động chính
- Trình độ văn hoá của Vợ: 9/12. - Trình độ văn
hoá của chồng: 12/12
Thành phần dân tộc
trong thôn bản
Toàn bộ trong thôn 25% người Kinh, 65% người K’Ho, 10%
còn lại dân tộc như: Cil, Lạch.
Số hộ trong thôn 123 hộ
Dân số trong thôn 498
Cơ cấu canh
tác( Từng loại, diện
tích):
- Của hộ
- Trong thôn
bản
- Hộ có diện tích canh tác 30 ha trong đó : Rừng trồng(
keo+thông) 25 ha, phê 3 ha, Sầu riêng 1 ha, Ao
cá 1 ha.
- Trong thôn 109/123 hộ chủ yếu canh tác trồng
phê độc canh, một số ít trồng thêm sầu riêng xung
quanh vườn, 10/123 hộ hình này nhưng diện
tích ít hơn( 25 ha), 4 hộ làm nghề khác như buôn
bán, làm máy xát. Toàn thôn chỉ 2,2 ha cấy lúa
nước, chăn nuôi nhỏ lẻ chủ yếu Bò, Heo, nuôi cá.
Thành phần kinh tế
hộ trong thôn bản(số
hộ khá, TB, Nghèo,
Đói)
- Trong thôn có 90 hộ khá, 24 hộ TB, 9 hộ nghèo, không
hộ đói.
Cơ sở hạ tầng( Điện,
đường, trường, trạm,
thuỷ lợi,...)
- Toàn thôn đã điện lưới đầy đủ, Đường trục chính của
thôn đã giải nhựa, còn lại giải đá cấp phối, trong thôn 1
trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, có trạm ý tế có 1 bác sĩ,
y sĩ, chưa có hệ thống thuỷ lợi đầy đủ.
Tình hình ngành
nghề (của Hộ và
- Hộ canh tác nông lâm nghiệp( trồng rừng-cây ăn quả-
cây ngắn ngày- chăn nuôi).
mô hình nông lâm kết hợp - Trang 2
mô hình nông lâm kết hợp - Người đăng: mainguyen21394
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mô hình nông lâm kết hợp 9 10 324