Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TIÊU BIỂU CỦA NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÒNG VI SINH

Được đăng lên bởi Moi Chuyen Seon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TIÊU BIỂU CỦA NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC
PHÒNG VI SINH
Stt Tên chế phẩm
Thành phần và tác dụng
Tác dụng
8
1 BIO-I
(dùng Lactobacillus spp. 10 CFU/g,
Kích thích tiêu hóa cho gia súc,
trong chăn nuôi) Bacillus spp. 108 CFU/g,
gia cầm, giúp tăng trọng và giảm
7
Sacchromyces spp. 10 CFU/g, tiêu tốn thức ăn. Giảm các chứng
amylase 300 UI/g, protease 40
rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy
UI/g
2 BIO-SUPER
Lactobacillus spp. 108 CFU/g,
Kích thích tiêu hóa cho gia súc,
9
(dùng trong chăn Bacillus spp. 10 CFU/g,
gia cầm.
nuôi)
Sacchromyces spp. 107 CFU/g, Giúp tăng trọng nhanh và giảm
tiêu tốn thức ăn.
Phòng và trị các chứng rối loạn
tiêu hoá, các chứng tiêu chảy do
sử dụng kháng sinh lâu dài.
8
3 VEM-K (dùng Lactobacillus spp. 10
Chăn nuôi: Kích thích tiêu hóa,
trong chăn nuôi), CFU/ml, Bacillus spp. 106
giảm tiêu tốn thức ăn. Giảm mùi
và VEM (nuôi CFU/ ml, Sacchromyces spp.
hôi của phân.
7
trồng thuỷ sản 10 CFU/ ml, khoáng dễ tiêu
NTTS: Xử lý các chất thải hữu
(NTTS)
cơ và các khí độc trong môi
trường ao nuôi.Cạnh tranh, ức
chế vi khuẩn gây bệnh cho tôm,
cá.
4 BIO-HR (dùng Lactobacillus spp. 108
Chăn nuôi: Kích thích tiêu hóa,
6
trong chăn nuôi), CFU/ml, Bacillus spp. 10
giảm tiêu tốn thức ăn. Giảm mùi
và VEM (nuôi CFU/ ml, Nấm men 107 CFU/
hôi của phân.
trồng thuỷ sản ml,
NTTS: Xử lý các chất thải hữu
(NTTS)
cơ và các khí độc trong môi
trường ao nuôi.Cạnh tranh, ức
chế vi khuẩn gây bệnh cho tôm,
cá.
7
5 BIO-T
(dùng Bacillus subtilis 10 CFU/g,
Kích thích sự thèm ăn. Giúp tăng
trong chăn nuôi đạm thô 25%, protease 50 UI/g trọng, giảm tiêu hao thức ăn.
và NTTS)
Giảm tỷ lệ bệnh heo, gà, tôm, cá.
6

7

BIO-G
(dùng β-Glucan 10%
trong chăn nuôi Bacillus spp. 108 CFU/g
và NTTS)
Đạm tổng
25 %
Protease
40 UI/g
BIO-II
(dùng Lactobacillus spp. 108 CFU/g,
trong nuôi trồng Bacillus spp. 108 CFU/g,
thuỷ sản)
Sacchromyces spp. 107 CFU/g,
amylase 300 UI/g, protease 50
UI/g

Chất dẫn dụ, kích sự thèm ăn
Giảm tiêu hao thức ăn
Gỉam tỷ lệ bệnh cho heo, gà,
tôm, cá
Phân hủy thức ăn thừa và các khí
thải ở đáy ao, ổn định màu nước.
Ổn định pH của nước ao.
Kích thích tiêu hoá
Kìm hãm sự tăng trưởng của các
vi sinh vật gây bệnh như các vi

8

9

8

BIO-HH (dùng Lactobacillus spp. 10 CFU/g,
trong nuôi trồng Bacillus spp. 108 CFU/g,
thuỷ sản)
Sacchromyces spp. 107 CFU/g,
Nitrosomonas sp.108 CFU/g,
Nitrobacter sp.108 CFU/g,
amylase 800 UI/g, protease 100
UI/g
BIO-III (dùng Bacillus spp. 107 CFU/g, βtrong nuôi trồng glucan 15%
thuỷ sản)

10

PB (dùng trong Rhodopseudomonas và...
MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TIÊU BIỂU CỦA NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC
PHÒNG VI SINH
Stt Tên chế phẩm Thành phần và tác dụng Tác dụng
1 BIO-I (dùng
trong chăn nuôi)
Lactobacillus spp. 10
8
CFU/g,
Bacillus spp. 10
8
CFU/g,
Sacchromyces spp. 10
7
CFU/g,
amylase 300 UI/g, protease 40
UI/g
Kích thích tiêu hóa cho gia súc,
gia cầm, giúp tăng trọng giảm
tiêu tốn thức ăn. Giảm các chứng
rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy
2 BIO-SUPER
(dùng trong chăn
nuôi)
Lactobacillus spp. 10
8
CFU/g,
Bacillus spp. 10
9
CFU/g,
Sacchromyces spp. 10
7
CFU/g,
Kích thích tiêu hóa cho gia súc,
gia cầm.
Giúp tăng trọng nhanh giảm
tiêu tốn thức ăn.
Phòng trị các chứng rối loạn
tiêu hoá, các chứng tiêu chảy do
sử dụng kháng sinh lâu dài.
3 VEM-K (dùng
trong chăn nuôi),
VEM (nuôi
trồng thuỷ sản
(NTTS)
Lactobacillus spp. 10
8
CFU/ml, Bacillus spp. 10
6
CFU/ ml, Sacchromyces spp.
10
7
CFU/ ml, khoáng dễ tiêu
Chăn nuôi: Kích thích tiêu hóa,
giảm tiêu tốn thức ăn. Giảm mùi
hôi của phân.
NTTS: Xử các chất thải hữu
các khí độc trong môi
trường ao nuôi.Cạnh tranh, ức
chế vi khuẩn gây bệnh cho tôm,
cá.
4 BIO-HR (dùng
trong chăn nuôi),
VEM (nuôi
trồng thuỷ sản
(NTTS)
Lactobacillus spp. 10
8
CFU/ml, Bacillus spp. 10
6
CFU/ ml, Nấm men 10
7
CFU/
ml,
Chăn nuôi: Kích thích tiêu hóa,
giảm tiêu tốn thức ăn. Giảm mùi
hôi của phân.
NTTS: Xử các chất thải hữu
các khí độc trong môi
trường ao nuôi.Cạnh tranh, ức
chế vi khuẩn gây bệnh cho tôm,
cá.
5 BIO-T (dùng
trong chăn nuôi
và NTTS)
Bacillus subtilis 10
7
CFU/g,
đạm thô 25%, protease 50 UI/g
Kích thích sự thèm ăn. Giúp tăng
trọng, giảm tiêu hao thức ăn.
Giảm tỷ lệ bệnh heo, gà, tôm, cá.
6 BIO-G (dùng
trong chăn nuôi
và NTTS)
β-Glucan 10%
Bacillus spp. 10
8
CFU/g
Đạm tổng 25 %
Protease 40 UI/g
Chất dẫn dụ, kích sự thèm ăn
Giảm tiêu hao thức ăn
Gỉam tỷ lệ bệnh cho heo, gà,
tôm, cá
7 BIO-II (dùng
trong nuôi trồng
thuỷ sản)
Lactobacillus spp. 10
8
CFU/g,
Bacillus spp. 10
8
CFU/g,
Sacchromyces spp. 10
7
CFU/g,
amylase 300 UI/g, protease 50
UI/g
Phân hủy thức ăn thừa và các khí
thải ở đáy ao, ổn định màu nước.
Ổn định pH của nước ao.
Kích thích tiêu hoá
Kìm hãm sự tăng trưởng của các
vi sinh vật gây bệnh như các vi
MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TIÊU BIỂU CỦA NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÒNG VI SINH - Trang 2
MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TIÊU BIỂU CỦA NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÒNG VI SINH - Người đăng: Moi Chuyen Seon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TIÊU BIỂU CỦA NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÒNG VI SINH 9 10 557