Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Chi cục Thú y năm 2103

Được đăng lên bởi truong-ma-quoc1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CĐ NGÀNH NN VÀ PTNT
TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

CĐCS CHI CỤC THÚ Y
Hà Giang, ngày

tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ công chức
Chi cục Thú y năm 2103
- Thực hiện nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/TTLTTCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong
cơ quan.
- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT về việc
tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013.
- Ngày 15/ 01/ 2013 Chi cục Thú y tiến hành mở Hội nghị cán bộ công
chức. Sau khi nghe báo cáo: Kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC và tổng
kết công tác Công đoàn năm 2012, toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công
đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
I- thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của Chi cục năm 2013:
1- Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình kế hoạch năm;
2- Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy
định của ngành và địa phương.
II- Nhiệm vụ chuyên môn:
Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực …………………
III- Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
1- Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CBCC và Công đoàn cơ quan:
- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch điểm thi đua đạt (……% trở
lên); Thứ bậc thi …………. .
- Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh” và
“Công đoàn cơ quan văn minh công sở”.
2- Các phòng, Trạm và cán bộ công chức:
………………………………………………………………………………………
………………..
Ghi các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị….
IV- trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBCN, VC
1- Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:
- Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các phòng, trạm làm tròn chức
năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các phòng, trạm
và từng CBVC nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh.
- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức,
viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng Công

đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống CBVC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đoàn viên
có hoàn cảnh thực sự khó khăn.
- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ,
chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC cơ quan, xây dựng quy hoạch đội
ngũ cán bộ kế thừa.
- Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBVC hoàn
thành nhiệm vụ.
2- Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:
- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của C...
CĐ NGÀNH NN VÀ PTNT
TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
CĐCS CHI CỤC THÚ Y
Hà Giang, ngày tháng 01 năm 2013
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ công chức
Chi cục Thú y năm 2103
- Thực hiện nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Thông liên tịch số 09/TTLT-
TCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong
cơ quan.
- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT v việc
tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013.
- Ngày 15/ 01/ 2013 Chi cục Thú y tiến hành mở Hội nghị cán bộ công
chức. Sau khi nghe báo cáo: Kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC tổng
kết công tác Công đoàn năm 2012, toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công
đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
I- thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của Chi cục năm 2013:
1- Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình kế hoạch năm;
2- Thực hiện tốt công tác chính trị, tưởng c công tác khác theo quy
định của ngành và địa phương.
II- Nhiệm vụ chuyên môn:
Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực …………………
III- Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
1- Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CBCC và Công đoàn cơ quan:
- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch điểm thi đua đạt (……% trở
lên); Thứ bậc thi …………. .
- Công đoàn quan đạt danh hiệu Công đoàn sở vững mạnh” và
“Công đoàn cơ quan văn minh công sở”.
2- Các phòng, Trạm và cán bộ công chức:
………………………………………………………………………………………
………………..
Ghi các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị….
IV- trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBCN, VC
1- Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:
- Lãnh đạo quản lý, điều hành, đôn đốc các phòng, trạm làm tròn chức
năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các phòng, trạm
và từng CBVC nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh.
- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức,
viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất tinh thần. Cùng Công
Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Chi cục Thú y năm 2103 - Trang 2
Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Chi cục Thú y năm 2103 - Người đăng: truong-ma-quoc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Chi cục Thú y năm 2103 9 10 348