Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tình huống trên cây lúa (Oryza sativa L.)

Được đăng lên bởi ngan-nguyen-thi-my
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ SINH HỌC & BẢO VỆ THỰC VẬT
Nghiên cứu tình huống trên cây lúa (Oryza sativa L.)
GS TS Bùi chí Bửu
Viện trưởng
Viện KHKTNN Miền Nam
.
Những thách thức cho an ninh lương thực toàn thế giới và Việt Nam tập trung vào
các sự kiện như sau: (i) sự thay đổi khí hậu tòan cầu làm ấm lên khí quyển trái đất, (ii)
thiếu nước tưới cho cây trồng, (iii) nguy cơ thiếu hụt lương thực trước tình trạng đất nông
nghiệp giảm và dân số tăng, (iv) stress phi sinh học ngày càng biểu hiện nghiêm trọng,
đặc biệt khô hạn. Bên cạnh đó, sâu bệnh hại ngày càng phát triển do cách thức ứng xử
của con người trong nông nghiệp thâm canh theo xu hướng kém bền vững, cân bằng sinh
học trên đồng ruộng bị phá vở. Có nơi tính hệ thống trong nông nghiệp không còn nữa.
Ứng dụng công nghệ sinh học kết hợp với phương pháp truyền thống đang là giải pháp
được khuyến khích. Trong bài này, chúng tôi chỉ tập trung vào hai đối tượng chính là rầy
nâu và bệnh đạo ôn trên cây lúa.
I. THÀNH TỰU CỦA KHOA HỌC CÂY TRỒNG
Trong Đại Hội Quốc tế về Khoa học Cây trồng lần thứ năm tại Hàn Quốc, Giáo
sư Jerry Nelson (2008) thuộc ĐH Missouri, Hoa Kỳ đã bắt đầu với bài phát biểu quan
trọng về “Khoa học cây trồng và sự đáp ứng nhu cầu cho tương lai”. Sự phát triển của
Trung Quốc và Ấn Độ như quốc gia đầy tiềm năng về kinh tế đã làm thay đổi quan điểm
tòan cầu, từ “giúp đỡ” sang “cạnh tranh”. Nông nghiệp và khoa học cây trồng tuy đạt
nhiều thành tựu rực rở, với sự đầu tư ngày càng nhiều của tổ chức tư nhân tại các nước
đang phát triển; nhưng nông dân có thể sẽ đối diện gay gắt với quyền sở hữu trí tuệ,
quyền tác giả. Khoa học cây trồng không thể đứng riêng một mình mà đang xem xét cẩn
thận các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, trong đó bao gồm thị trường năng
lượng sinh học, thương mại hóa tòan cầu, chúng ta sẽ phải nhấn mạnh đặc biệt về chất
lượng và sự an tòan lương thực, thực phẩm nhiều hơn so với yếu tố môi trường và xã hội.
Sản xuất lương thực sẽ không đáp ứng nhu cầu trong tương lai; như vậy chúng ta phải
xem xét lại “môi trường” một cách cởi mở hơn, nhấn mạnh đến phân tích các tính trạng
có tính chất tăng thêm giá trị (added-value traits) đối với chất lượng sống của con người
(Nelson 2008).
Lúa nước trời chiếm hơn 50% diện tích canh tác trên thế giới, nhưng sản lượng
thóc chỉ đóng góp khỏang 25%; đây là vùng sản xuất lúa của những người nghèo nhất thế
giới, đầy rủi ro do lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Tiềm năng về năng suất ở đây còn có
thể khai thác thêm so với năng suất đã đội trần ở vùng lúa ...
1
CÔNG NGHỆ SINH HỌC & BẢO VỆ THỰC VẬT
Nghiên cứu tình huống trên cây lúa (Oryza sativa L.)
GS TS Bùi chí Bửu
Viện trưởng
Viện KHKTNN Miền Nam
.
Những thách thức cho an ninh lương thực toàn thế giới và Việt Nam tập trung vào
các skiện như sau: (i) sthay đổi khậu tòan cầu làm ấm lên k quyển trái đất, (ii)
thiếu nước tưới cho cây trồng, (iii) nguy cơ thiếu hụt lương thực trước tình trạng đất nông
nghiệp giảm và dân stăng, (iv) stress phi sinh học ngày ng biểu hiện nghiêm trng,
đặc biệt khô hạn. Bên cnh đó, sâu bệnh hại ngày càng phát trin do cách thức ứng xử
của con người trong nông nghiệp thâm canh theo xu hướng kém bền vững, n bằng sinh
học trên đồng ruộng bị phá vở. Có nơi tính hthống trong nông nghiệp không còn nữa.
Ứng dụng công nghệ sinh học kết hợp với phương pháp truyền thống đang là giải pháp
được khuyến khích. Trong bài này, chúng tôi ch tập trung vào hai đối tượng chính là ry
u bnh đạo ôn trên cây lúa.
I. THÀNH TỰU CỦA KHOA HỌC CÂY TRỒNG
Trong Đại Hội Quốc tế về Khoa hc y trng lần thứ năm tại Hàn Quốc, Giáo
Jerry Nelson (2008) thuc ĐH Missouri, Hoa Kỳ đã bắt đầu với bài phát biểu quan
trọng về “Khoa học cây trồng và sđáp ng nhu cầu cho tương lai”. Sự phát triển của
Trung Quc và Ấn Độ như quốc gia đầy tim năng về kinh tế đã làm thay đổi quan điểm
an cầu, tgiúp đỡ” sang “cạnh tranh”. Nông nghiệp và khoa học cây trồng tuy đạt
nhiều thành tựu rực rở, với sự đầu tư ngày càng nhiều của tchức tư nn tại các nước
đang phát triển; nhưng nông n thể sẽ đối diện gay gắt với quyền sở hữu ttuệ,
quyền tác giả. Khoa học cây trồng không thể đứng riêng một mình mà đang xem xét cẩn
thận các yếu tkinh tế, xã hi, môi trường, chính trị, trong đó bao gồm thị trường năng
lượng sinh học, thương mại hóa tòan cu, chúng ta sẽ phải nhấn mạnh đặc biệt về chất
lượng và sự an tòan lương thực, thực phẩm nhiều hơn so với yếu t môi trường và hội.
Sản xuất lương thực sẽ không đáp ứng nhu cầu trong tương lai; như vậy chúng ta phải
xem xét lại “môi trường” một cách cởi mở hơn, nhấn mnh đến phân tích các tính trạng
tính chất tăng thêm gtr (added-value traits) đối với chất lượng sống của con người
(Nelson 2008).
Lúa nước trời chiếm n 50% diện tích canh tác trên thế giới, nhưng sản lượng
thóc ch đóng góp khỏang 25%; đây là vùng sản xuất lúa của những nời nghèo nhất thế
giới, đầy rủi ro do lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Tiềm năng vnăng suất đây n
thể khai thác thêm so với năng suất đã đội trần ở vùng lúa nước tưới. Gii pháp về cây lúa
C
4
đang là phương hướng đang được thực hiện trong chiến lược lâu dài kết hợp với thanh
tựu trong khai thác ưu thế lai F
1
. Người ta đang phát triển cây lúa C
3
sang cây C
4
theo mô
hình GECROS do Yin Struik đxuất từ năm 2008 (Zeigler 2008). Hiện nay, Bill and
Melinda Gate Foundation đã tài trcho IRRI thực hiện tạo ra ging lúa C
4
, giai đon
2009-2012.
Gíao Ronald Phillips thuộc ĐH Minnesota, Hoa Kỳ, người vừa đựơc giải
thưởng International Food Prize 2007, đã mt tổng quan rất đáng chú ý vcông nghệ
sinh học trong cây trồng. Trước tình hình dân stăng bình quân 1 t người trong 14 năm,
Nghiên cứu tình huống trên cây lúa (Oryza sativa L.) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tình huống trên cây lúa (Oryza sativa L.) - Người đăng: ngan-nguyen-thi-my
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghiên cứu tình huống trên cây lúa (Oryza sativa L.) 9 10 529