Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DẠNG Cu, Pb, Zn và Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HOÁ HỌC

VŨ VĂN TUẤN

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH
DẠNG Cu, Pb, Zn và Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH
THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Hà Nội - năm 2013

1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HOÁ HỌC

VŨ VĂN TUẤN

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH
DẠNG Cu, Pb, Zn và Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH
THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU

Chuyên ngành: Hóa Phân Tích
Mã số: 60 44 29

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Vũ Đức Lợi

Hà Nội - năm 2013

2

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………........ 1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN …………………………………………………………..…... 3
1.1 Trầm tích và sự tích lũy kim loại trong trầm tích …………...……………..….. 3
1.1.1 Trầm tích và sự hình thành trầm tích …………..………………...…... 3
1.1.2 Các nguồn tích lũy kim loại vào trầm tích …………………………… 3
1.1.3 Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tích lũy kim loại vào trầm tích
………………………………………………………………………………. 3
1.1.4 Các dạng tồn tại của kim loại trong trầm tích ………………………... 4
1.1.5 Dạng tồn tại của một số kim loại nặng trong trầm tích …………..…... 5
1.1.5.1 Kim loại đồng ……………………...…………………….…. 5
1.1.5.2 Kim loại chì …………..……...……………..………………. 6
1.1.5.3 Kim loại kẽm ………………………...………………..……. 7
1.1.5.4 Kim loại cacdimi ……………………………….…………. 7
1.2 Phân tích dạng kim loại trong trầm tích ………………………………….….… 8
1.2.1 Khái niệm về phân tích dạng ……………………….……………....… 8
1.2.2 Các qui trình chiết liên tục ………………………………………….… 8
1.3 Một số chỉ số và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trầm tích ……………….….. 13
1.3.1 Chỉ số tích lũy địa chất (Geoaccumulation Index: Igeo) ……………. 13
1.3.2 Chỉ số đánh giá rủi ro RAC (Risk Assessment Code) …................… 14
1.3.3 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại trong trầm tích theo hàm
lượng tổng kim loại của Mỹ và Canada …………….……………………. 15
1.4 Một số phương pháp hiện đại phân tích lượng vết kim loại ………….…..…. 16
1.4.1 Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) ……………….………. 16

3

1.4.2 Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AES) ………………..….….. 18
1.4.3 Phương pháp phổ huỳnh quang nguyên tử ………….…………..… 19
1.4.4 Các phương pháp điện hóa …………………….……………….…… 19
1.4.5 Phương pháp phổ khối lượng ICP-MS …………….…..………..… 20
1.5 Một số công trình nghiên cứu xác định các dạng kim lọai nặng trong mẫu trầm
tích …………………………………………….…………………………….…..…...
20
1.6 Khu vực nghiên cứu ………………………...
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HOÁ HỌC
VŨ VĂN TUẤN
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH
DẠNG Cu, Pb, Zn và Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH
THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Hà Nội - năm 2013
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DẠNG Cu, Pb, Zn và Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DẠNG Cu, Pb, Zn và Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DẠNG Cu, Pb, Zn và Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU 9 10 629