Ktl-icon-tai-lieu

Nhà Máy Sản Xuất Nước Trái Cây Hậu Giang

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYẾT MINH DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
NƢỚC TRÁI CÂY

Địa điểm đầu tƣ:

CHỦ ĐẦU TƢ:

Hậu Giang - 1/2016

THUYẾT MINH DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
NƢỚC TRÁI CÂY

DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TRÁI CÂY

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................................................ 4
1.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ................................................................................................ 3
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 3
CHƢƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ......................................................................... 5
2.1. Căn cứ pháp lý.......................................................................................................... 5
2.2. Nghiên cứu thị trƣờng ........................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.Mục tiêu của dự án .................................................................................................. 11
2.4.Sự cần thiết đầu tƣ ................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG III: SẢN PHẨM .............................................. Error! Bookmark not defined.
3.1. Địa điểm đầu tƣ dự án .............................................................................................. 6
3.1.1. Vị trí đầu tƣ ....................................................................................................... 6
3.1.2. Điều kiện tự nhiên............................................................................................. 7
3.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội .................................................................................... 7
3.1.4. Nhân lực ............................................................................................................ 8
3.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án .......................................................................... 9
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................... 9
3.2.2 Đƣờng giao thông .............................................................................................. 9
3.2.3. Hiện trạng thông tin liên lạc ............................................................................. 9
3.2.4. Hiện trạng cấp điện ........................................................................................... 9
3.2.5. Cấp –Thoát nƣớc............................................
NHÀ MÁY SN XUT
NƢỚC TRÁI CÂY
Hu Giang - 1/2016
CH 
THUYT MINH D ÁN

Nhà Máy Sản Xuất Nước Trái Cây Hậu Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà Máy Sản Xuất Nước Trái Cây Hậu Giang - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Nhà Máy Sản Xuất Nước Trái Cây Hậu Giang 9 10 394