Ktl-icon-tai-lieu

Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trâu bò

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 4234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DOWNLOAD» AGRIVIET.COM

H Ỏ I: Cây phong lan (giống Đăng lan và Cát lan) của gia đình tôi gần đây thường bị một căn bệnh như
sau: Trên lá (chủ yếu là ở đầu lá) tự nhiên xuất hiện những chấm nhỏ mầu nâu nhạt hơi vàng, sau đó
phát triển rộng ra thành những đốm hình tròn mầu nâu sẫm. Nếu nặng có thể làm cho lá bị khô một
phần hoặc cả lá, trên chỗ bị bệnh xuất hiện những vân vòng đồng tâm và những chấm đen. Xin cho biết
đó là căn bệnh gì? Cách phòng trị căn bệnh này?
(Nguyễn Văn Sáng, Bến Lức, Long An)

Đ Á P: Qua mô tả của bạn kết hợp với những gì hiểu biết được về sâu bệnh hại trên cây phong
lan, chúng tôi đóan rằng cây phong lan của nhà bạn đã bị bệnh Thán thư (có người còn gọi là
bệnh đốm than) gây hại. Bệnh này do nấm Colletotrichum sp. gây ra. Ngoài cây phong lan
bệnh còn gây hại cho khá nhiều lọai cây trồng khác.
Trên lá của cây phong lan, ban đầu vết bệnh chỉ là những chấm nhỏ mầu nâu vàng, sau đó vết
bệnh cứ tiếp tục phát triển rộng dần ra thành những đốm tròn có mầu nâu đậm. Bệnh có thể
tấn công ở mọi vị trí trên lá của cây. Nếu tấn công ở chóp lá sẽ làm cho lá bị khô từ trên xuống,
có khi xuống tới 2/3 chiều dài lá. Nếu bệnh tấn công ở gốc lá vết bệnh sẽ lan dần ra xung
quanh, nếu nặng có thể làm cho lá bị rụng. Sau một thời gian ở giữa vết bệnh chuyển dần sang
mầu xám và xuất hiện những vân vòng đồng tâm rộng khỏang 1 ly (như bạn đã thấy), sau đó
xuất hiện các chấm nổi lên mầu nâu đen, đó là đĩa bào tử. Nếu bị nặng có thể làm cho nhiều lá
bị chết, thậm chí chết cả cây.
Nguồn bệnh tồn tại trong tàn dư của cây bị bệnh, trong đất, trong nguyên liệu để trồng phong
lan. Bào tử phân sinh lan truyền chủ yếu nhờ nước, nhờ gió, nẩy mầm xâm nhập vào trong lá
phong lan qua vết thương cơ giới hoặc trực tiếp qua biểu bì.
Bệnh thường phát sinh và gây hại từ tháng 3 đến tháng 10, nhưng tập trung nhiều nhất là vào
khỏang tháng 4 đến tháng 6. Trong điều kiện trời nóng, có mưa nắng thất thường, độ thông
thóang của giàn lan kém, tưới nước qúa nhiều tạo cho chậu lan luôn ẩm ướt...thường làm cho
bệnh gây hại nhiều hơn.
Để hạn chế tác hại của bệnh bạn có thể tiến hành một số biện pháp sau:
-Kiểm tra chậu lan thường xuyên để phát hiện sớm và có biện pháp phòng trị kịp thời. Nên
mạnh dạn cắt bỏ những lá bị bệnh hại nặng đưa ra khỏi vườn tiêu hủy để giảm bớt nguồn bệnh
trong khu vực giàn lan, tránh bệnh lây lan sang những chậu lan, cây lan khác.
-Trước khi trồng nếu có điều kiện bạn nên xử lý chậu lan và chất trồng lan (than củi, dớn, vỏ
dừa...) bằng dung dịch Formol 40% p...
DOWNLOAD» AGRIVIET.COM
H I:y phong lan (ging Đăng lan và Cát lan) ca gia đình tôi gn đây thường b mt căn bnh như
sau: Trên lá (ch yếu là đầu lá) t nhiên xut hin nhng chm nh mu nâu nht hơi vàng, sau đó
phát trin rng ra thành nhng đốm hình tròn mu nâu sm. Nếu nng có thm cho b khô mt
phn hoc c , trên ch b bnh xut hin nhng vân vòng đồng tâm và nhng ch
m đen. Xin cho biết
đó là căn bnh gì?ch phòng tr căn bnh này?
(Nguyn Văn Sáng, Bến Lc, Long An)
ĐÁP:Qua t ca bn kết hp vi nhng gì hiu biết được v sâu bnh hi trêny phong
lan, chúng tôi đóan rng cây phong lan ca nhà bn đã b bnh Thán thư (có người còn gi là
bnh đốm than) gây hi. Bnh này do nm Colletotrichum sp. gây ra. Ngoài cây phong lan
bnh còn gây hi cho khá nhiu lai cây trng khác.
Trên cay phong lan, ban đầu vết bnh ch là nhng chm nh mu nâu vàng, sau đó vết
bnh c tiếp t
c phát trin rng dn ra thành nhng đốm tròn có mu nâu đậm. Bnh có th
tn công mi v trí trên ca cây. Nếu tn công chóp lá sm cho lá b khô t trên xung,
có khi xung ti 2/3 chiu dài lá. Nếu bnh tn công gc lá vết bnh s lan dn ra xung
quanh, nếu nng có thm cho lá b rng. Sau mt thi gian gia vết bnh chuyn dn sang
mu xám và xut hi
n nhng vân vòng đồng tâm rng khang 1 ly (như bn đã thy), sau đó
xut hin các chm ni lên mu nâu đen, đó là đĩa bào t. Nếu b nng có thm cho nhiu lá
b chết, thm chí chết c cây.
Ngun bnh tn ti trong tàn dư ca cây b bnh, trong đất, trong ngun liu để trng phong
lan.o t phân sinh lan truyn ch yếu nh nước, nh gió, n
y mm xâm nhp vào trong lá
phong lan qua vết thương cơ gii hoc trc tiếp qua biu bì.
Bnh thường phát sinh và gây hi t tháng 3 đến tháng 10, nhưng tp trung nhiu nht là vào
khang tháng 4 đến tháng 6. Trong điu kin tri nóng, có mưa nng tht thường, độ thông
thóang ca giàn lan kém, tưới nước qúa nhiu to cho chu lan luôn m ướt...thường làm cho
bnh gây hi nhiu hơn.
Để hn chếc hi c
a bnh bn có th tiến hành mt s bin pháp sau:
-Kim tra chu lan thường xuyên để phát hin sm và có bin pháp phòng tr kp thi. Nên
mnh dn ct b nhng lá b bnh hi nng đưa ra khi vườn tiêu hy để gim bt ngun bnh
trong khu vc giàn lan, tránh bnh lây lan sang nhng chu lan, cây lan khác.
-Trước khi trng nếu có điu kin bn nên x chu lan và ch
t trng lan (than ci, dn, v
da...) bng dung dch Formol 40% pha nng độ 5% phun xt lên chu và cht trng ri ph
n bng bt nilon khang 2-3 ngày, sau đó m bt ra khong 1-2 ngày sau thì có th trng lan
vào.
-Không nên tưới nước quá nhiu, nht o bui chiu ti. Nếu bnh thường gây hi nng thì
tronga mưa nên có mái che bng nilon trng va hn chế nước mưa mt cách ch động,
mà v
n đảm bo có đủ ánh sáng cho cây.
-Không nên che kín bít bùng giàn lan, nên to cho giàn lan nhn được đầy đủ ánh nng mt
tri theo yêu cu ca tng lòai lan, to cho giàn lan thông thóang gió.
-Nếu thy cây lan chm có bnh thì hn chế tưới nước và dùng mt trong vài lai thuc như:
Candazole 50WP; Bavistin 50SC; Topsin M 70WP; Vithi-M 70BTN... xt định k khong 7-
10 ngày mt ln. V liu lượng và cách s dng bn có th đọc hướng dn có in sn trên nhãn
thuc.
H I:
Bin pháp bo qun lúa ging?
Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trâu bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trâu bò - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trâu bò 9 10 373