Ktl-icon-tai-lieu

nước thải đô thị

Được đăng lên bởi Hồ Giang Hải
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1.1.

Nhiệm vụ thiết kế

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư 75000 người. Niên hạn thiết kế
20 năm. Tiêu chuẩn nước thải: QCVN14:2009.
1.2.

Nội dung thực hiện
•

Lựa chọn sơ đồ công nghệ

•

Tính toán các công trình đơn vị.

•

Quy hoạch mặt bằng trạm xử lý.

Thiết kế chi tiết 1 công trình đơn vị do cán bộ hướng dẫn quy định
1.3.

Số liệu thực hiện
Tính chất nguồn nước thải như sau:
Bảng 1: Tính chất nguồn nước thải
STT

Thông số

Đơn vị

Giá trị

1

SS

mg/l

110

2

pH

3

COD

mg/l

150

4

BOD5

mg/l

100

5

Dầu mỡ thực vật

mg/l

15

6

N

mg/l

6

7

P

mg/l

1

 Thuyết minh tính toán bao gồm:
o

Phân tích nhiệm vụ thiết kế.

7.7

o

Tính toán các công trình đơn vị

o

Bản vẽ thiết kế (bản vẽ khổ A2)

 Mặt bằng bố trí trạm xử lí:
o

Mặt cắt dọc dây chuyền công nghệ xử lý

o

Bản vẽ chi tiết một công trình đơn vị

Chương 2: THÔNG SỐ TÍNH TOÁN
2.1. Lưu lượng tính toán
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư N0 = 75000 người.
Với tốc độ gia tăng dân số trung bình 1.2%/năm.
Dân số của khu dân cư sau 20 năm:

Lấy tiêu chuẩn thải nước là q = 200l/ngđ
Lưu lượng nước thải của khu dân cư ở thời điểm 20 năm:

Dựa vào bảng 2-4 – Mạng lưới thoát nước – NXB Xây Dựng – 1996 và lưu lượng
qtb = 220 l/s. Bằng phương pháp nội suy, ta suy ra Kc = 1.4
Bảng2. Hệ số không điều hòa chung.
Qtb.s, l/s

5

15

30

50

100

200

300

500

800

1250

Kc

3,0

2,5

2,0

1,8

1,6

1,4

1,35

1,25

1,2

1,15

Ta có bảng lưu lượng nước thải theo từng giờ trong ngày đêm:
Bảng 3: Bảng phần trăm lượng nước thải theo từng giờ trong ngày đêm

Giờ trong ngày

% Q sinh hoạt

0-1

1.85

1-2

1.85

2-3

1.85

3-4

1.85

4-5

1.85

5-6

4.8

6-7

5.00

7-8

5.00

8-9

5.65

9-10

5.65

10-11

5.65

11-12

5.25

12-13

5.00

13-14

5.25

14-15

5.65

15-16

5.65

16-17

5.65

17-18

4.85

18-19

4.85

19-20

4.85

20-21

4.85

21-22

3.45

22-23

1.85

23-24

1.85

Lưu lượng nước thải lớn nhất trong ngày đêm:

3.1.Song chắn rác
3.1.1. Nhiệm vụ
Song chắn rác có nhiệm vụ là ngăn các vật rắn có kích thước lớn di vào công trình
xử lí phía sau gây hư hại các thiết bị thủy lực đồng thời giảm một lượng chất hữu cơ có
trong nước thải.Đây là công trình đầu tiên của trạm xử lí nước thải. Nội dung tính toán
song chắn rác gồm các phần sau:
-

Tính toán mương dẫn nước thải từ ngăn tiếp nhận đến song chắn rác và mương
dẫn ở mỗi song chắn rác.

-

Tính toán song chắn rác.

3.1.2. Tính toán mương dẫn
Mương dẫn nước thải đến song chắn rác có tiết diện h...
Chương I: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1.1. Nhiệm vụ thiết kế
Thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân 75000 người. Niên hạn thiết kế
20 năm. Tu chuẩn nước thải: QCVN14:2009.
1.2. Nội dung thực hiện
Lựa chọn sơ đồ công nghệ
Tính toán các công trình đơn vị.
Quy hoạch mặt bằng trạm xử lý.
Thiết kế chi tiết 1 công trình đơn vị do cán bộ hướng dẫn quy định
1.3. Số liệu thực hiện
Tính chất nguồn nước thải như sau:
Bảng 1: Tính chất nguồn nước thải
STT Thông số Đơn vị Giá trị
1 SS mg/l 110
2 pH 7.7
3 COD mg/l 150
4 BOD
5
mg/l 100
5 Dầu mỡ thực vật mg/l 15
6 N mg/l 6
7 P mg/l 1
Thuyết minh tính toán bao gồm:
o Phân tích nhiệm vụ thiết kế.
nước thải đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nước thải đô thị - Người đăng: Hồ Giang Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
nước thải đô thị 9 10 353