Ktl-icon-tai-lieu

NUÔI BÒ THỊT

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 5736 lần   |   Lượt tải: 34 lần
PGS.TS. ĐINH VĂN CẢI

NUÔI BÒ THỊT
Kỹ thuật - Kinh nghiệm - Hiệu quả

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
TP. Hồ Chí Minh - 2007

Nuôi bò thịt
MỤC LỤC

Chương 1....................................................................................................................... 4
TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI .......................... 4
1.1. VỊ TRÍ CON BÒ THỊT TRONG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA....... 4
1.2. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT TRÂU BÒ TRÊN THẾ GIỚI......................... 4
1.3. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT TRÂU BÒ Ở VIỆT NAM............................... 6
1.4. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở VIỆT NAM ........................ 8
Chương 2..................................................................................................................... 10
GIỐNG BÒ THỊT VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG BÒ THỊT Ở VIỆT NAM ..................... 10
2.1. MỘT SỐ GIỐNG BÒ THỊT ÔN ĐỚI.............................................................. 10
2.2. MỘT SỐ GIỐNG BÒ THỊT NHIỆT ĐỚI ........................................................ 13
2.3. BÒ VÀNG VIỆT NAM .................................................................................... 17
2.4. BÒ LAI SIND.................................................................................................. 18
2.5. CHIẾN LƯỢC CẢI TẠO BÒ VÀNG VIỆT NAM ............................................ 18
2.6. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN THUẦN VÀ LAI TẠO BÒ THỊT Ở
VIỆT NAM............................................................................................................. 20
Chương 3..................................................................................................................... 27
THIẾT LẬP TRẠI BÒ THỊT...................................................................................... 27
3.1. XÂY DỰNG TRẠI BÒ THỊT........................................................................... 27
3.2. CHỌN GIỐNG BÒ THỊT ĐỂ NUÔI................................................................ 34
3.3. GHI CHÉP QUẢN LÍ ĐÀN GIA SÚC ............................................................. 35
3.4. CHỌN LỌC VÀ THAY ĐÀN .......................................................................... 37
Chương 4..................................................................................................................... 44
QUẢN LÍ SINH SẢN ................................................................................................ 44
4.1. SINH LÍ SINH SẢN CỦA BÒ ĐỰC...........
PGS.TS. ĐINH VĂN CI
NUÔI BÒ THT
K thut - Kinh nghim - Hiu qu
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
TP. H Chí Minh - 2007
NUÔI BÒ THỊT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NUÔI BÒ THỊT - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
NUÔI BÒ THỊT 9 10 40