Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập phân loại thực vật

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Hòa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: PHÂN LOẠI THỰC VẬT
I. PHẦN THỰC VẬT BẬC THẤP
1. Nhiệm vụ của Phân loại học thực vật là:
a. Sắp xếp các thực vật thành từng loại, từng nhóm theo một trật tự tự nhiên từ thấp đến cao
b. Dựa trên các đặc điểm về hình thái để sắp xếp các thực vật thành từng nhóm
c. Dựa trên các đặc điểm về sinh thái để phân chia thành từng nhóm thực vật
d. Xác định được tên khoa học của từng loài thực vật
2. Lịch sử phân loại học thực vật trãi qua các thời kỳ theo trình tự sau:
a. Phân loại nhân tạo → Phân loại tiến hóa → Phân loại kiểu gen
b. Phân loại tự nhiên → Phân loại tiến hóa → Phân loại kiểu gen
c. Phân loại nhân tạo → Phân loại tự nhiên → Phân loại tiến hóa
d. Phân loại nhân tạo → Phân loại tự nhiên → Phân loại kiểu gen
3. Hệ thống phân loại của tác giả nào sau đây được xem là đỉnh cao của Hệ thống phân loại nhân tạo ?
a. Théophraste b. Linnaeus
c. De Candolle
d. Takhtajan
4. Việc xây dựng Hệ thống phân loại tự nhiên:
a. Chỉ dựa vào một, hai tính chất tùy chọn của mỗi tác giả
b. Dựa vào toàn bộ (hay một số lớn) tính chất của thực vật
c. Dựa trên các dạng Thực vật thống nhất nhau về nguồn gốc
d. Chỉ dựa vào các đặc điểm về hình thái và sinh thái
5. “Phân loại thực vật là phải tập hợp những dạng thực vật thống nhất nhau về nguồn gốc chứ không phải chỉ
giống nhau một cách đơn giản về đại bộ phận tính chất”. Đây là quan điểm của:
a. Linnaeus
b. De Candolle c. Lamarck (Lamac)
d. Darwin (Đacuyn)
6. Trật tự các bậc phân loại cơ bản trong Hệ thống Sinh giới là:
a. Ngành → Giới → Lớp → Họ → Bộ → Chi → Loài
b. Giới → Ngành → Lớp → Họ → Bộ → Chi → Loài
c. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi → Loài
d. Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi → Loài
7. Đơn vị phân loại cơ sở của hệ thống tiến hóa là:
a. Loài
b. Chi
c. Họ
d. Bộ
8. Qui ước cách đặt tên một loài thực vật:
a
- Từ đầu chỉ tên …(1)… là một danh từ, viết hoa chữ cái đầu tiên
- Từ sau là một tính từ chỉ ….(2)…, không viết hoa
- Sau tên loài là ….(3)…
a. (1): loài, (2): chi, (3): tên khu vực phát hiện ra loài đó đầu tiên
b. (1): chi, (2): loài, (3): tên tác giả công bố loài đó đầu tiên
c. (1): loài, (2): chi, (3): tên tác giả công bố loài đó đầu tiên
d. (1): chi, (2): loài, (3): tên đặc tính chung nhất của loài đó
9. Chlorophyceae là tên của:
a. Một chi Tảo lục
b. Một họ Tảo lục
c. Một bộ Tảo lục
d. Một lớp Tảo lục
 Sử dụng các dữ kiện dưới đây để trả lời các câu hỏi từ số 10 đến số 12
1. Magnoliopsida
3. Mycetes
5. Nostocaceae
7. Bacillariophyta
2. Pteridophyta
4. Lichenes
6. Charales
8. Bangiophyceae
10. Các từ nà...
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: PHÂN LOẠI THỰC VẬT
I. PHẦN THỰC VẬT BẬC THẤP
1. Nhiệm vụ của Phân loại học thực vật là:
a. Sắp xếp các thực vật thành từng loại, từng nhóm theo một trật tự tự nhiên từ thấp đến cao
b. Dựa trên các đặc điểm về hình thái để sắp xếp các thực vật thành từng nhóm
c. Dựa trên các đặc điểm về sinh thái để phân chia thành từng nhóm thực vật
d. Xác định được tên khoa học của từng loài thực vật
2. Lịch sử phân loại học thực vật trãi qua các thời kỳ theo trình tự sau:
a. Phân loại nhân tạo → Phân loại tiến hóa → Phân loại kiểu gen
b. Phân loại tự nhiên → Phân loại tiến hóa → Phân loại kiểu gen
c. Phân loại nhân tạo → Phân loại tự nhiên → Phân loại tiến hóa
d. Phân loại nhân tạo → Phân loại tự nhiên → Phân loại kiểu gen
3. Hệ thống phân loại của tác giả nào sau đây được xem là đỉnh cao của Hệ thống phân loại nhân tạo ?
a. Théophraste b. Linnaeus c. De Candolle d. Takhtajan
4. Việc xây dựng Hệ thống phân loại tự nhiên:
a. Chỉ dựa vào một, hai tính chất tùy chọn của mỗi tác giả
b. Dựa vào toàn bộ (hay một số lớn) tính chất của thực vật
c. Dựa trên các dạng Thực vật thống nhất nhau về nguồn gốc
d. Chỉ dựa vào các đặc điểm về hình thái và sinh thái
5. “Phân loại thực vật phải tập hợp những dạng thực vật thống nhất nhau về nguồn gốc chứ không phải chỉ
giống nhau một cách đơn giản về đại bộ phận tính chất”. Đây là quan điểm của:
a. Linnaeus b. De Candolle c. Lamarck (Lamac) d. Darwin (Đacuyn)
6. Trật tự các bậc phân loại cơ bản trong Hệ thống Sinh giới là:
a. Ngành → Giới → Lớp → Họ → Bộ → Chi → Loài
b. Giới → Ngành → Lớp → Họ → Bộ → Chi → Loài
c. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi → Loài
d. Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi → Loài
7. Đơn vị phân loại cơ sở của hệ thống tiến hóa là:
a. Loài b. Chi c. Họ d. Bộ
8. Qui ước cách đặt tên một loài thực vật:
a - Từ đầu chỉ tên …(1)… là một danh từ, viết hoa chữ cái đầu tiên
- Từ sau là một tính từ chỉ ….(2)…, không viết hoa
- Sau tên loài là ….(3)…
a. (1): loài, (2): chi, (3): tên khu vực phát hiện ra loài đó đầu tiên
b. (1): chi, (2): loài, (3): tên tác giả công bố loài đó đầu tiên
c. (1): loài, (2): chi, (3): tên tác giả công bố loài đó đầu tiên
d. (1): chi, (2): loài, (3): tên đặc tính chung nhất của loài đó
9. Chlorophyceae là tên của:
a. Một chi Tảo lục b. Một họ Tảo lục c. Một bộ Tảo lục d. Một lớp Tảo lục
Sử dụng các dữ kiện dưới đây để trả lời các câu hỏi từ số 10 đến số 12
1. Magnoliopsida 3. Mycetes 5. Nostocaceae 7. Bacillariophyta
2. Pteridophyta 4. Lichenes 6. Charales 8. Bangiophyceae
10. Các từ nào nêu trên chỉ ra tên Ngành thực vật ?
a. 1, 8 b. 2, 7 c. 3, 4 d. 5, 6
11. Các từ nào nêu trên chỉ ra tên Lớp thực vật ?
a. 1, 8 b. 2, 7 c. 3, 4 d. 5, 6
12. Từ nào nêu trên chỉ ra tên Lớp Nấm ?
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
13. Tên khoa học của một loài phải viết:
a. Nghiên b. Gạch dưới c. Hoa d. Cả a, b và c đều đúng
14. Các phương pháp phân loại Thực vật được sử dụng phổ biến hiện nay là:
a. Phương pháp Tế bào học và Công nghệ Sinh học b. Phương pháp Địa lý học và Cổ Sinh vật học
c. Phương pháp Sinh hóa và Phôi sinh học d. Phương pháp Hình thái học và Giải phẩu học
15. Từ “Tản” để chỉ cơ thể thực vật:
a. Chưa có sự chuyên hóa thành rễ, thân lá b. Đã có sự chuyên hóa thành rễ, thân, lá
c. Đã có mô dẫn truyền (Bó libe - gỗ) d. Có cơ quan sinh sản là bào tử nang
1
Ôn tập phân loại thực vật - Trang 2
Ôn tập phân loại thực vật - Người đăng: Nguyễn Thanh Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn tập phân loại thực vật 9 10 474