Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh

Được đăng lên bởi tanphuocknnts
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3724 lần   |   Lượt tải: 1 lần
7	 Phân loại nấm và
tác nhân gây bệnh
Phần sau đây giới thiệu sơ lược về các đặc tính chủ yếu của nấm và phân loại nấm. Hệ
thống phân loại là nền tảng cho việc học cách giám định nấm gây bệnh và tìm hiểu về
đặc tính sinh học của chúng.

Xây dựng một sơ đồ treo tường tóm tắt những nhóm nấm chính theo phân loại
với các ví dụ về các nấm thông thường đã được phân lập trong phòng thí nghiệm
của bạn.

7.1	

Các đặc tính chủ yếu của nấm và vi sinh vật giống nấm

Nấm và các vi sinh vật giống nấm gây bệnh là các vi sinh vật dị dưỡng - chúng cần
một nguồn dinh dưỡng bên ngoài để phát triển và sinh sản. Hiểu biết về các đặc tính
chủ yếu khác của những vi sinh vật này có thể giúp ích cho việc giám định chúng:
•	 Sợi nấm – cấu tạo dạng sợi giống như sợi chỉ với đặc tính phát triển phân nhánh
– là một đặc tính phổ biến ở hầu hết các nấm. Sợi nấm phát triển trên giá thể để vi
sinh vật có thể hấp thu dinh dưỡng từ đó. Các loài gây bệnh cây phát triển xuyên
qua bề mặt ký chủ, đôi khi thông qua việc xâm nhiễm trực tiếp xuyên qua các bề
mặt cây ký chủ còn nguyên vẹn. Các nấm hoại sinh có khuynh hướng xâm nhiễm
và phát triển trên các mô cây bị bệnh, cây già yếu đang chết dần và các tàn dư thực
vật. Những nấm này là các tác nhân chủ yếu làm phân hủy chất hữu cơ trong đất.
•	 Vách tế bào sợi nấm - nấm thực có các vách tế bào cấu tạo bởi polysacarit và kitin,
trong khi các sinh vật giống nấm có vách tế bào cấu tạo bởi xenlulô và polysacarit.

Phần 7. Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh

83

•	 Sợi nấm đa bào - nấm thực có vách ngăn trong khi sinh vật giống nấm không có.
Đây là đặc điểm giúp phân biệt hai nhóm này khi quan sát dưới kính hiển vi.
•	 Bào tử động - nấm thực không có các bào tử động, ngoại trừ nhóm nấm cổ sinh
Chytrids. Các du động bào tử (hình thành từ sinh sản vô tính) thường phổ biến
ở nhiều loài thuộc nhóm vi sinh vật giống nấm Oomycota (như Pythium và
Phytophthora) và loài gây bệnh sương mai. Các du động bào tử có thể lan truyền
qua nước trong đất và trên bề mặt cây.
•	 Bào tử lan truyền nhờ gió - nhiều loài nấm thực sản sinh ra các bào tử vô tính
hoặc hữu tính với chức năng lan truyền nhờ gió. Đây là một đặc tính phổ biến
của nấm gây bệnh trên lá. Tuy nhiên một số bào tử lại thích ứng với hình thức
lan truyền nhờ mưa và nước tưới.
•	 Cấu trúc bảo tồn - các bào tử vách dày (như bào tử trứng và bào tử hậu), hạch
nấm và các cấu trúc sinh sản đa bào (như quả cành và quả thể) có vai trò rất
quan trọng trong chu kỳ bệnh. Trong các điều kiện ngoại cảnh bất lợi hoặc
kh...
83
Phần 7. Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh
7 Phân loại nấm và
tác nhân gây bệnh
Phần sau đây giới thiệu sơ lược về các đặc tính chủ yếu của nấm và phân loại nấm. H
thống phân loại là nền tảng cho việc học cách giám định nấm gây bệnh và tìm hiểu về
đặc tính sinh học của chúng.
Xây dựng một sơ đồ treo tường tóm tắt những nhóm nấm chính theo phân loại
với các ví dụ về các nấm thông thường đã được phân lập trong phòng thí nghiệm
của bạn.
7.1 Các đặc tính chủ yếu của nấm và vi sinh vật giống nấm
Nấm và các vi sinh vật giống nấm gây bệnh là các vi sinh vật dị dưỡng - chúng cần
một nguồn dinh dưỡng bên ngoài để phát triển và sinh sản. Hiểu biết về các đặc tính
chủ yếu khác của những vi sinh vật này có thể giúp ích cho việc giám định chúng:
• Sợinấm–cấutạodạngsợigiốngnhưsợichỉvớiđặctínhpháttriểnphânnhánh
– là một đặc tính phổ biến ở hầu hết các nấm. Sợi nấm pt triển trên giá thể để vi
sinh vật có thể hấp thu dinh dưỡng từ đó. Các loài gây bệnh cây phát triển xuyên
qua bề mặt ký chủ, đôi khi thông qua việc xâm nhiễm trực tiếp xuyên qua các bề
mặt cây ký chủ còn nguyên vẹn. Các nấm hoại sinh có khuynh hướng xâm nhiễm
và phát triển trên các mô cây bị bệnh, cây già yếu đang chết dần và các tàn dư thực
vật. Những nấm này là các tác nhân chủ yếu làm phân hủy chất hữu cơ trong đất.
• Váchtếbàosợinấm-nấmthựccócácváchtếbàocấutạobởipolysacaritvàkitin,
trong khi các sinh vật giống nấm có vách tế bào cấu tạo bởi xenlulô và polysacarit.
Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh - Người đăng: tanphuocknnts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh 9 10 752