Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên - Lý luận và thực tiễn (Thuộc đề án Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên tại huyện Ea H Leo, tỉnh DakLak)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1951 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu ViÖt Nam - Hμ Lan (VNRP)
_______________________________________________

Chuyªn ®Ò 1

Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé
sau giao ®Êt, giao rõng tù nhiªn:
Lý luËn vμ thùc tiÔn
Thuéc ®Ò ¸n:

X©y dùng luËn cø ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé
sau giao ®Êt giao rõng tù nhiªn t¹i huyÖn Ea H Leo, tØnh DakLak
Tr−ëng ®Ò ¸n: TS. Ph¹m V¨n HiÒn

Ng−êi viÕt chuyªn ®Ò: ThS. TuyÕt Hoa Niªkd¨m, TS. Ph¹m V¨n HiÒn

§ak Lak 2003

2
chuyen de 1

môc lôc
1

M¬ ®ÇU ................................................................................................... 4

1.1

§Æt vÊn ®Ò .................................................................................................................4

1.2

Môc tiªu nghiªn cøu ................................................................................................5

1.3

Ph¹m vi nghiªn cøu..................................................................................................5

1.4

Néi dung nghiªn cøu ................................................................................................5

1.5

Khung logic cña chuyªn ®Ò nghiªn cøu..................................................................5

1.5.1

C©u hái nghiªn cøu ............................................................................................5

1.5.2

Khung logic nghiªn cøu (logframe)...................................................................6

2

PH¸T TRIÓN KINH TÕ H« SAU GIAO ®ÊT GIAO R−NG ........... 7
Lý thuyÕt vμ quan ®iÓm vÒ kinh tÕ n«ng hé ..........................................................7

2.1
2.1.1

Kh¸i niÖm vÒ n«ng hé ........................................................................................7

2.1.2

Kh¸i niÖm vμ ®Æc tr−ng chung cña kinh tÕ n«ng hé...........................................7

2.1.3

Nh÷ng t− t−ëng vμ lý thuyÕt ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng d©n..............................8

2.1.4

Hé - ®¬n vÞ kinh tÕ vμ tÕ bμo x· héi .................................................................11

2.1.5

C¸c nguån lùc ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé ............................................12

2.1.6

N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc trong n«ng hé ...............................14
Quan ®iÓm tiÕp cËn trong nghiªn cøu ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé sau giao ®Êt

2.2

giao rõng. ............................................................................................................................14
2.3

Ch−¬ng tr×nh giao ®Êt giao rõng ......................................
Ch¬ng tr×nh nghiªn cøu ViÖt Nam - Hμ Lan (VNRP)
_______________________________________________
Chuyªn ®Ò 1
Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé
sau giao ®Êt, giao rõng tù nhiªn:
Lý luËn vμ thùc tiÔn
Thuéc ®Ò ¸n:
X©y dùng luËn cø ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé
sau giao ®Êt giao rõng tù nhiªn t¹i huyÖn Ea H Leo, tØnh DakLak
Trëng ®Ò ¸n: TS. Ph¹m V¨n HiÒn
Ngêi viÕt chuyªn ®Ò: ThS. TuyÕt Hoa Niªkd¨m, TS. Ph¹m V¨n HiÒn
§ak Lak 2003
Phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên - Lý luận và thực tiễn (Thuộc đề án Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên tại huyện Ea H Leo, tỉnh DakLak) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên - Lý luận và thực tiễn (Thuộc đề án Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên tại huyện Ea H Leo, tỉnh DakLak) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên - Lý luận và thực tiễn (Thuộc đề án Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên tại huyện Ea H Leo, tỉnh DakLak) 9 10 773