Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Được đăng lên bởi Mai Mập Api
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 9
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG
I. KHÁI NIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT
TRIỂN
1. Một số khái niệm
1.1. Môi trường
- Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con
người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và
sinh vật (Điều 3, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005).
- Hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) là hoạt động giữ cho môi trường trong
lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý
và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (TNTN); bảo vệ đa dạng sinh học.
- Thành phần môi trường là các yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất,
nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất
khác.
Như vậy, môi trường sống của con người theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự
nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên
thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội,... Với nghĩa
hẹp, thì môi trường sống của con người chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên và nhân tố
xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người như số m 2 nhà ở,
chất lượng bữa ăn hàng ngày, nước sạch, điều kiện vui chơi giải trí...
Môi trường sống của con người thường được phân chia thành:
- Môi trường tự nhiên: Bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh
học, tồn tại ngoài ý muốn của con người nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con
người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi, sông, biển cả, không khí, động và thực vật, đất và
nước,... Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây nhà cửa, trồng cấy,
chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng sản phục vụ cho sản
xuất và tiêu dùng.
- Môi trường xã hội: Là tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người.
Đó là luật lệ, thể chế, cam kết, quy định ở các cấp khác nhau. Môi trường xã hội định
hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập
thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc sống của con người khác với các sinh vật
khác.
- Ngoài ra, người ta còn phân biệt khái niệm môi trường nhân tạo, bao gồm tất cả
các nhân tố do con người tạo nên hoặc biến đổi theo, làm thành những tiện nghi trong
cuộc sống như ô tô, máy bay, nhà ở, công sở, các khu đô thị, công viên,...
Đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng thì môi trường sống có các
chức năng chủ yếu sau:
1.1.1. Môi trường là không gian sinh sống cho con ngư...
Bài 9
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG
I. KHÁI NIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG PHÁT
TRIỂN
1. Một số khái niệm
1.1. Môi trường
- Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh con
người, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người
sinh vật (Điều 3, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005).
- Hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) hoạt động giữ cho môi trường trong
lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý
và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (TNTN); bảo vệ đa dạng sinh học.
- Thành phần môi trường các yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đt,
nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái các hình thái vật chất
khác.
Như vậy, môi trường sống của con người theo nghĩa rộng tất cả các nhân tố tự
nhiên và hội cn thiết cho sự sinh sống, sản xuất ca con người như tài nguyên
thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ hội,... Với nghĩa
hẹp, thì môi trường sống của con người chỉ bao gồmc nhân tố tự nhiên nhân tố
hi trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người n số m
2
nhà ở,
chất lượng bữa ăn hàng ngày, nước sạch, điều kiện vui chơi giải trí...
Môi trường sống của con người thường được phân chia thành:
- Môi trường tự nhiên: Bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh
học, tồn tại ngoài ý muốn của con người nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con
người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi, sông, biển cả, không khí, độngthực vật, đất
nước,... Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây n cửa, trồng cấy,
chăn nuôi, cung cấp cho con người c loại i nguyên khoáng sản phục vụ cho sản
xuất và tiêu dùng.
- Môi trường hội: tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người.
Đó luật lệ, thể chế, cam kết, quy định các cấp khác nhau. Môi trường hội định
hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập
thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc sống của con người khác với các sinh vật
khác.
- Ngoài ra, người ta còn phân biệt khái niệm môi trường nhân tạo, bao gồm tất cả
các nhân tố do con người tạo nên hoặc biến đổi theo,m thành những tiện nghi trong
cuộc sống như ô tô, máy bay, nhà ở, công sở, các khu đô thị, công viên,...
Đối với sinh vật nói chung con người nói riêng thì môi trưng sống các
chức năng chủ yếu sau:
1.1.1. Môi trường là không gian sinh sống cho con người thế giới sinh vật
(Habitat)
Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi một người đều cần một không gian nhất định để
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG - Người đăng: Mai Mập Api
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 9 10 476