Ktl-icon-tai-lieu

Phụ kiện Hafele 2013 (section03).pdf

Được đăng lên bởi painttb-gmail-com
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2105 lần   |   Lượt tải: 3 lần
3

Hinges and Flap Fittings
Baûn leà vaø Tay naâng

“We offers a wide range of options - the term is functionality and quality ”.
“Chuùng toâi mang ñeán nhieàu söï löïa choïn - chaát löôïng cuøng vôùi giaûi phaùp”

Hinges and Flap Fittings
Baûn leà vaø Tay naâng
Contents - Noäi dung
Hinge System
Heä thoáng baûn leà
BLUM CLIP top - Hinge system
Heä thoáng baûn leà CLIP top BLUM ................................ 3.6
BLUM CLIP - Hinge system
Heä thoáng baûn leà CLIP BLUM .................................... 3.22
BLUM MODUL - Hinge system
Heä thoáng baûn leà MODUL BLUM ................................ 3.24

3

Mounting plates
Ñeá baûn leà ................................................................ 3.28

BLUMOTION for Hinges
Neâm giaûm chaán ........................................................ 3.29

BLUM TIP-ON for doors
Neâm cöûa loaïi nhaán .................................................... 3.30

Metalla Premium & Clip On Hinges
Baûn leà baät Metalla
vôùi chöùc naêng thaùo laép nhanh
................................ 3.31

Metalla Concealed Hinges
Baûn leà baät Metalla .................................................... 3.32
METALLA ECONO MINI Hinge
Baûn leà baät METALLA mini ........................................ 3.33
METALLAMAT MINI SL Glass hinge
Baûn leà baät METALLAMAT cho cöûa kính .................... 3.34
REGULA Concealed hinge
Baûn leà aâm REGULA .................................................... 3.35

3.2

New products and systems - Saûn phaåm môùi vaø heä thoáng: 

We reserve the right to alter specifications without notice (HVN Furniture Fitting 2009).
Kích thöôùc & maøu saéc saûn phaåm coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn baùo tröôùc

Conceal Hinges
Baûn leà baät

Hinges and Flap Fittings
Baûn leà vaø Tay naâng
Contents - Noäi dung
Furniture hinges
Caùc loaïi baûn leà cho tuû goã noäi thaát
Rolled hinge
Baûn leà coù truïc giöõa .................................................... 3.37
Piano hinge for screw fixing
Baûn leà Piano ............................................................ 3.38
SOSS Hinge
Baûn leà SOSS ............................................................ 3.40
EASY MONT Hinge
Baûn leà EASY MONT.................................................... 3.42
ZYSA Hinge
Baûn leà ZYSA

............................................................ 3.43

Glass door hinge
Baûn leà cho cöûa kính .................................................... 3.46

Flap Fittings
Caùc loaïi thieát bò tay naâng caùnh tuû
Doo...
Hinges and Flap Fittings
Baûn leà vaø Tay naâng
3
Phụ kiện Hafele 2013 (section03).pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ kiện Hafele 2013 (section03).pdf - Người đăng: painttb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Phụ kiện Hafele 2013 (section03).pdf 9 10 337