Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tập huấn cho cán bộ khuyến nông làm công tác huấn luyện (Daklak 10/2000)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CChæångtrçnh huáúnnluyãûnnkhuyãúnnnnäng
hæång trçnh huáú luyãû khuyãú äng
cho dæû aï Häù tråü quaín lyï taì nguyãn næåï taû ènh Daklak
cho dæû aïnnHäù tråü quaín lyï taìi inguyãn næåïcctaûi iTTènh Daklak

Phæång phaïp táûp huáún
Phæång phaïp táûp huáún
cho caïn bäü khuyãún näng laìm
cho caïn bäü khuyãún näng laìm
cäng taïc huáún luyãûn
cäng taïc huáún luyãûn
(Training for trainer)
(Training for trainer)
TS. Phạm Văn Hiền
TS. Phạm Văn Hiền
Daklak 10 2000
Daklak 10 --2000

MUÛC TIÃU CHUNG
Náng cao nàng læûc laìm viãûc cho caïc khuyãún näng viãn
trong caïc chæång trçnh khuyãún nängü trãn quan âiãøm tiãúp
cáûn “Hãû thäúng tæì dæåïi”.
Phaït huy täút nháút nguäön læûc taûi chäù, âaím baío sæû tham gia
täúi æu cuía näng dán trong caïc chæång trçnh phaït triãøn näng
thän;
Náng cao kyî nàng huáún luyãûn cho caïc khuyãún näng
viãn

MUÛC TIÃU CUÛ THÃØ
Cung cáúp mäüt säú kiãún thæïc vaì thæûc haình vãö táûp huáún cho
näng dán; âàûc âiãøm tám lyï cuía ngæåìi âi hoüc, laì ngæåìi dán
täüc thiãøu säú; kiãún thæïc vãö nhæîng nguyãn tàõc cuía quaï trçnh
daûy vaì hoüc.
Cung cáúp mäüt säú phæång phaïp huáún luyãûn näng dán
Cung cáúp phæång phaïp xáy dæûng vaì thiãút kãú mäüt
chæång trçnh huáún luyãûn våïi sæû tham gia cuía näng dán
Xaïc âënh nhu cáöu huáún luyãûn cuía näng dán vaì læûa choün
âuïng caïc cäng cuû, thiãút bë cáön thiãút vaì phæång phaïp phuì
håüp cho cäng taïc huáún luyãûn.
Nàõm âæåüc phæång phaïp theo doîi, âaïnh giaï vaì hoìan thiãûn
mäüt chæång trçnh huáún luyãûn.

PHÆÅNG PHAÏP
Rao giaíng hoaìn toaìn ?

KHÄNG

PHÆÅNG PHAÏP
Hoüc våïi sæû tham gia cuía quyï baûn

?

NÃN NHÆ
VÁÛY

Hoüc våïi sæû tham gia laì váûy âoï !

NÄÜI DUNG

Caïc nguyãn tàõc cuía quaï trçnh daûy vaì hoüc âäúi våïi näng dán
Nhæîng traûng thaïi tám lyï cuía ngæåìi hoüc
Xáy dæûng mäüt chæång trçnh huáún luyãûn näng dán
Thiãút kãú baìi giaíng huáún luyãûn näng dán
Caïc phæång phaïp huáún luyãûn näng dán
Âaïnh giaï vaì hoaìn thiãûn mäüt chæång trçnh huáún luyãûn
Khuyãún näng
Thæûc haình xaïc âënh nhu cáöu huáún luyãûn vaì huáún luyãûn

KÃÚT QUAÍ MONG ÂÅÜI

Tçnh caím vui veí, thán thiãûn hån trong âaûi gia âçnh
Khuyãún näng
Hiãøu caïc khaïi niãûm vãö khuyãún näng, nguyãn tàõc huáún
luyãûn, âàûc âiãøm tám lyï cuía ngæåìi hoüc, âàûc biãût ngæåìi dán täüc
thiãøu säú.
Nàõm âæåüc caïc phæång phaïp huáún luyãûn truyãön thäúng
láùn nhæîng phæång phaïp hoüc våïi sæû tham gia cuía näng dán.
Hiãøu vãö caïch xáy dæûng mäüt chæång trçnh huáún luyãûn,
caïch thiãút kãú mäüt baìi giaíng phuì håüp cho tæ...
Chæång trçnh huáún luyãûn khuyãún näng
cho dæû aïn Häù tråü quaín lyï taìi nguyãn næåïc taûi Tènh Daklak
Phæång phaïp táûp huáún
cho caïn bäü khuyãún näng laìm
cäng taïc huáún luyãûn
(Training for trainer)
TS. Phm Văn Hin
Daklak 10 - 2000
C
C
h
h
æå
æå
ng tr
ng tr
ç
ç
nh hu
nh hu
áú
áú
n luyã
n luyã
û
û
n khuyã
n khuyã
ú
ú
n n
n n
ä
ä
ng
ng
cho
cho
d
d
æû
æû
a
a
ï
ï
n H
n H
äù
äù
tr
tr
åü
åü
qua
qua
í
í
n ly
n ly
ï
ï
ta
ta
ì
ì
i nguyãn n
i nguyãn n
æåï
æåï
c ta
c ta
û
û
i
i
T
T
è
è
nh Daklak
nh Daklak
Phæång phaïp táûp huáún
cho caïn bäü khuyãún näng laìm
cäng taïc huáún luyãûn
(Training for trainer)
TS. Phm Văn Hin
Daklak 10 - 2000
Phương pháp tập huấn cho cán bộ khuyến nông làm công tác huấn luyện (Daklak 10/2000) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tập huấn cho cán bộ khuyến nông làm công tác huấn luyện (Daklak 10/2000) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Phương pháp tập huấn cho cán bộ khuyến nông làm công tác huấn luyện (Daklak 10/2000) 9 10 478