Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 8043 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
_________________________________________________________________
PGS.TS. ĐẶNG KIM VUI (Chủ biên)
TS. LÊ SỸ TRUNG - ThS. NGUYỄN VĂN MẠN - ThS. ĐẶNG THỊ THU HÀ

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÓ SỰ THAM GIA
TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP XÃ HỘI
(SÁCH CHUYÊN KHẢO DÙNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP,
QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ NÔNG LÂM KẾT HỢP)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2007

LỜI NÓI ĐẦU
Từ năm 1991 Ngành Lâm nghiệp Việt Nam đang từng bước đổi mới từ lâm
nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội (LNXH). Chấp nhận mọi thành phần kinh
tế tham gia vào quản lý và phát triển rừng, đặc biệt là cộng đồng dân cư sống trong và
gần rừng. Đây là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu tạo ra
một diện tích rừng đủ lớn, quản lý bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần xoá
đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Tuy nhiên đối với phát
triển Lâm nghiệp xã hội còn nhiều bất cập, hạn chê do thiếu kiên thức, kỹ năng,
phương pháp tiếp cận, thực hiện chính sách chưa đồng bộ,...
Để giúp cho cán bộ làm công tác ở địa phương có tài liệu tham khảo trong phổ
cập và phát triển lâm nghiệp, Khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên được sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ lâm nghiệp xã hội giai đoạn II (1998 - 2004)
đã triển khai nhiều thử nghiệm về xây dựng mô hình cộng đồng tham gia quản lý bảo
vệ rừng, phát triển công nghệ có sự tham gia. Các thử nghiệm này đã đem lại kết quả
nhất đinh, được cộng đồng chấp nhận. Để khuyên cáo và nhân rộng kết quả đó, nhóm
nghiên cứu xin giới thiệu cuốn sách "Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong
phát triển lâm nghiệp xã hội". Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính, do các các tác
giả biên soạn như sau:
PGS.TS. Đặng Kim Vui - Chủ biên, trực tiếp biên soạn Phần 1 : Giới thiệu chung
và Phần 3: Phương pháp tiếp cận LNXH.
ThS. Nguyễn Văn Mạn biên soạn Phần 2: Giới thiệu về LNXH.
TS. Lê Sỹ Trung, ThS. Đặng Thị Thu Hà biên soạn Phần 4 : Kết quả áp dụng
phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển LNXH cấp thôn bản.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với độc giả và rất mong nhận được
sự góp ý để hoàn thiện trong lần xuất bản sau.
Nhóm tác giả

2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ADB: .Asian Development Banh (Ngân hàng Phát triển châu Á)
AEA: Agro - Ecological Analysis (Phân tích sinh thái nông nghiệp)
CSHT: Cơ sở hạ tầng
D&D: Design & Diagnostic (Chẩn đoán và Thiết kế)
FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông - Lương thế giới)
FSP: Social Forestr...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
_________________________________________________________________
PGS.TS. ĐẶNG KIM VUI (Ch biên)
TS. LÊ S TRUNG - ThS. NGUYN VĂN MN - ThS. ĐẶNG TH THU HÀ
PHƯƠNG PHÁP TIP CN CÓ S THAM GIA
TRONG PHÁT TRIN LÂM NGHIP XÃ HI
(SÁCH CHUYÊN KHO DÙNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIP,
QUN LÝ BO V RNG VÀ NÔNG LÂM KT HP)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI - 2007
Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội 9 10 267