Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) LÚA, NGÔ VÀ MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ

Được đăng lên bởi nguyenthihongdao-tnct
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008
For Evaluation Only.

CACERP
Ministry of Planning and
Investment

Capacity Building for Central Region Poverty Reduction
TA Project 3772 VIE

Asian Development Bank

Level 4, MPI Project Building, 2 Hoang Van Thu St, Hanoi, Vietnam. Tel./fax (84-4) 7341 311, tel. 7341 310, email tcnlmt@hn.vnn.vn

Tài liệu hướng dẫn lớp nông dân

QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM)
LÚA, NGÔ VÀ MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI
CÂY ĂN QUẢ
Bài giảng của nhóm 1:
PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh, TS.Nguyễn Văn Viên
TS.Nguyễn Thị Kim Oanh, TS.Đỗ Tấn Dũng
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông ngjhiệp I Hà Nội

Hà Nội 2004

Training_IPM model_detailed lesson_vn

1

MỤC LỤC
Lời giới thiệu........................................................................................................... 9
Bài 1 ..................................................................................................................... 10
KHAI MẠC, XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ NỘI QUI LỚP HỌC ............................... 10
NÔNG DÂN VỀ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP ............................................... 10
TRÊN CÂY LÚA, NGÔ (IPM)................................................................................ 10
1.1 MỞ ĐẦU...................................................................................................... 10
1.2. MỤC ĐÍCH................................................................................................. 10
1.3. YÊU CẦU.................................................................................................... 10
1.4. VẬT LIỆU ................................................................................................... 10
1.5. THỜI GIAN: 150 phút ................................................................................. 10
1.6. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH (ứng với từng mục tiêu)..... 10
1.6.1. Khai mạc và làm quen, Ban lãnh đạo địa phương phát biểu ý kiến: 50
phút................................................................................................................. 10
1.6.2. Xây dựng mục tiêu, nội quy và nhiệm vụ của từng thành viên đối với
lớp học: 55 phút.............................................................................................. 11
1.6.3. Cách đánh giá kết quả học tập hàng ngày: 20 phút.............................. 11
1.6.4. Kiểm tra đầu khóa học: 15 phút ............................................................ 12
Bài 2 ..................................................
Training_IPM model_detailed lesson_vn
1
Ministry of Planning and
Investment
CACERP
Capacity Building for Central Region Poverty Reduction
TA Project 3772 VIE
Asian Development Bank
Level 4, MPI Project Building, 2 Hoang Van Thu St, Hanoi, Vietnam. Tel./fax (84-4) 7341 311, tel. 7341 310, email tcnlmt@hn.vnn.vn
Tài liu hướng dn lp nông dân
QUN LÝ DCH HI TNG HP (IPM)
LÚA, NGÔ VÀ MT S SÂU BNH HI
CÂY ĂN QU
Bài ging ca nhóm 1:
PGS.TS. Nguyn Văn Đĩnh, TS.Nguyn Văn Viên
TS.Nguyn Th Kim Oanh, TS.Đỗ Tn Dũng
Khoa Nông hc, Trường Đại hc Nông ngjhip I Hà Ni
Hà Ni 2004
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008
For Evaluation Only.
QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) LÚA, NGÔ VÀ MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) LÚA, NGÔ VÀ MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ - Người đăng: nguyenthihongdao-tnct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) LÚA, NGÔ VÀ MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ 9 10 5