Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Được đăng lên bởi Lộc Lì Lộm
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Đề tài:

ĐA DẠNG SINH HỌC
MÔN: Quản lý tài nguyên thiên nhiên.
GVHD: Nguyễn Trần Liên Hương.
Nhóm:

STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

1

Nguyễn Thị Tường Vi

13162113

2

Lê Ngọc Huyền Trang

13162095

3

Nguyễn Thị Linh Trúc

12127197

4

Nguyễn Duy Lộc

12127101

TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 4 năm 2015.

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ
 Đa dạng sinh học là thuật ngữ thể hiện tính đa dạng của các thể sống, loài và quần
thể, tính biến động di truyền giữa chúng và tất cả sự tập hợp phức tạp của chúng
thành các quần xã và hệ sinh thái. Đa dạng sinh học được thể hiện ở 3cấp độ: đa
dạng di truyền, đa dạng về loài và đa dạng hệ sinh thái.
 Nghiên cứu về đa dạng sinh học để thấy được giá trị, vai trò to lớn của đa dạng
sinh học. Nhìn nhân đa dạng sinh học trong bối cảnh thực tế để có những hành
động phù hợp nhằm bảo tồn, phục hồi và nâng cao đa dạng sinh học.
II. KHÁI NIỆM ĐA DẠNG SINH HỌC

 Theo Công ước ĐDSH năm 1992: “ ĐDSH là sự đa dạng và phong phú của sinh
vật từ mọi nguồn trên Trái Đất, bao gồm đa dạng di truyền, đa dạng loài và đa
dạng hệ sinh thái.”
 Khái niệm về ĐDSH của Bộ KHCN&MT (NXB KHKT, 2001): “ĐDSH là thuật
ngữ dùng để mô tả sự phong phú và đa dạng của giới tự nhiên. ĐDSH là sự
phong phú của mọi cơ thể sống từ mọi nguồn, trong các hệ sinh thái trên đất liền,
các hệ sinh thái dưới nước khác và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên.”

Theo định nghĩa của Qũy Bảo Tồn thiên nhiên thế giới thì “ĐDSH là sự phồn
thịnh của cuộc sống trên Trái Đất, là hàng triệu loài động vật, thực vật và vi sinh
vật, là những nguồn gen của chúng và là các hệ sinh thái phức tạp cùng tồn tại
trong môi trường sống.”
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
1. Đa dạng loài: đa dạng loài là số lượng và sự đa dạng của các loài được tìm
thấy tại một khu vực nhất định tại một vùng nào đó.
- Ước tính: số lượng đa dạng loài dao động từ 2 triệu đến 100 triệu loài, con số
ước tính triệu
a) Các loài trên cạn và các loài nước ngọt:
Trong rừng nhiệt đới đã phát hiện 1200 loại bọ cánh cứng và 80% trong số đó là các loài
mới cho khoa học. Có ít nhất 6 triệu đến 9 triệu loài động vật chân khớp và có thể lên tới
30 triệu loài, nhưng chỉ mới mô tả được phần nhỏ. Diện tích 1m 2 rừng ôn đới có thể chứa
tới 200000 con rệp và hàng chục nghìn động vật không xương sống khác.
b) Các loài sinh vật biển:
Đáy biển sâu có thể hơn 1 triệu loài có thể chưa được biết đến. Các quần xã sinh vật hoàn
toàn mới- các quần xã hốc thủy nhiệt, mới được biết đến chưa đến 2 thập niên trư...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Đề tài: ĐA DẠNG SINH HỌC
MÔN: Quản lý tài nguyên thiên nhiên.
GVHD: Nguyễn Trần Liên Hương.
Nhóm:
TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 4 năm 2015.
STT HỌ VÀ TÊN MSSV
1 Nguyễn Thị Tường Vi 13162113
2 Ngọc Huyền Trang 13162095
3 Nguyễn Thị Linh Trúc 12127197
4 Nguyễn Duy Lộc 12127101
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - Người đăng: Lộc Lì Lộm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 9 10 463