Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình trồng cà rốt

Được đăng lên bởi hoandacau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊtgièng cµ rèt
super VL 444F1
I.§Æc ®iÓm gièng:
gièng rèt lai F1 do h·ng h¹t gièng hµng ®Çu NhËt B¶n TaKis lai t¹o
s¶n xuÊt ra. Gièng ®îc ®a vµo s¶n xuÊt thµnh c«ng ë ViÖt Nam tõ n¨m 1996 ®îc
®¸nh gi¸ ®©y lµ mét gièng cµ rèt tèt hµng ®Çu ë ViÖt Nam hiÖn nay.
Gièng cã ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau:
- D¹ng c©y: sinh trëng khoÎ, däc dµi võa ph¶i- däc t¬ng ®èi ®øng gän
mµu s¾c l¸ xanh ®Ëm.
- D¹ng cñ: thu«n dµi vµ mËp- cñ dµi trung b×nh: 16- 20cm. Vá cñ nh½n bãng rÊt Ýt
m¾t- Mµu s¾ccñ: ®á da cam ®Ëm- thÞt cñ n¹c-b lâi nhá, ¨n gißn ngät, Ýt
h¨ng nªn ¨n sèng rÊt ngon, v× ®é ®êng kh¸ cao ¨n ngät vµ m¸t.
- Thêi gian sinh trëng: trång ®Õn thu ho¹ch ®é giµ ¨n ngät 110-> 115
ngµy.
- N¨ng suÊt cñ: ®¹t tõ 1.5 tÊn-> 2 tÊn/sµo B¾c Bé ( 45- 55 tÊn/ha).
- Gièng sinh trëng vµ ra cñ thÝch hîp ë nhiÖt ®é tõ 18-28oC
- Kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh tèt víi bÖh phÊn tr¾ng, bÖnh lë cæ rÔ vµ bÖnh thèi ®en cñ.
II. Yªu cÇu kü thuËt:
1.Thêi vô gieo trång: Gièng cã thÓ trång 2 vô:
Vô 1. Gieo trång tõ cuèi th¸ng 7 ©m- hÕt th¸ng 10 ©m.
Vô 2. Gieo trång tõ ®Çu th¸ng 12©m - th¸ng 1 ©m.
2.Lªn luèng, lµm ®Êt:
rèt rÊt thÝch hîp víi lo¹i ch©n ®Êt c¸t pha thÞt nhÑ t¬i xèp cÊu tîng nhÑ,
tÇng canh t¸c dÇy trång cµ rèt míi cho ra cñ ®îc dµi, th¼ng, Ýt bÞ cong queo cñ.
- Yªu cÇu tríc khi trång : Ph¶i lµm ®Êt kü t¬i xèp mÞn s¹ch cá d¹i.
- Lªn luèng : Réng 0.65m – lªn vång cao – luèng cao so víi mÆt ruéng 0.3m –
mét luèng trång 3 hµng.
3.Gieo h¹t:
Tríc khi gieo h¹t ph¶i cho h¹t vµo tói v¶i ®Ëp nhÑcho gÉy hÕt l«ngsau ®ã
trén h¹t víi mïn ®Êt tØ lÖ: 1:1, bá vµo chËu tíi Èm ®¶o ®Òu råi ®Ëy l¹i sau 8-10 giê t-
íi Èm lÇn n÷a sau 2 ngµy ®ªm ®em gieo h¹t sÏ mäc ®Òu.
Gieo v·i h¹t theo theo hµng sau tØa ®Þnh c©y.
Lîng h¹t sö dông cho 1 ha 2,5-2,7kg( 0.9-1kg/sµo).
4.MËt ®é gieo trång:
Hµng c¸ch hµng : 20cm - c©y x c©y : 10cm -Gieo v·i sau khi hµng lªn cao 5-8cm
th× tØa ®Þnh c©y lÇn 1 - lo¹i bá nh÷ng c©y xÊu. Khi c©y cao 12-15cm tØa ®Þnh c©y lÇn
2 ®Ó ®Þnh c©y vîi mËt ®é c¸ch nhau 10cm/c©y.
5.Bãn ph©n ch¨m sãc:
a/ Tíi níc:
Sau khi gieo h¹t ph¶i tíi níc ngay, mçi ngµy tíi mét lÇn cho ®Õn khic©y mäc ®Òu
sau ®ã tõ 3-5 ngµy tíi mét lÇn- khi c©y ®· cã cñ ph¸t triÓn mçi tuÇn tíi mét lÇn.
b/ Xíi x¸o lµm cá:
ViÖc xíi x¸o lµmlóc cµ rèt cßn bÐrÊt quan träng t¸c ®éng lín ®Õn n¨ng
suÊt rèt t¸c dông lµm t¬i xèp ®Êt cho ph¸t triÓn, diÖt d¹i b¶o ®¶m ®ñ
chÕ ®é ¸nh s¸ng cho c©y cµ rèt.
- Xíi x¸o lÇn 1: khi c©y cao 5-8 cm
- Xíi x¸o lÇn 2: khi ®· tØa ®Þnh c©y xong.
- Xíi x¸o lÇn 3: sau khi trång 35-40 ngµy.
Quy trình trồng cà rốt - Trang 2
Quy trình trồng cà rốt - Người đăng: hoandacau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy trình trồng cà rốt 9 10 519