Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất thực phẩm truyền thống

Được đăng lên bởi Hồng Zòn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA HÓA KỸ THUẬT
[\	\\

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM TRUYỀN
THỐNG
Mã số môn học: 1071183
Số tín chỉ: 2

Giáo viên phụ trách: GVC – ThS Trần Xuân Ngạch

Đà Nẵng - 2007

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng: Công Nghệ chế biến thực phẩm
thủy sản tập 2 , NXB Nông nghiệp 1990.
2. Lương Hữu Đồng: Kỹ thuật chế biến thủy sản, NXB Nông nghiệp 1998
3. Nguyễn Đức Lượng: Công nghệ sinh học ,tập 3, NXB ĐH Quốc gia
TPHồ Chí Minh, 1998.
4. Nguyễn Thị Hiền (chủ biên) Công nghệ sản xuất mì chính và các sản
phẩm lên men cổ truyền. NXB KH và KT Hà Nội 2004.
5. Quản Văn Thịnh: Công nghệ lên men ĐHBK Hà Nội 1972.
6. Lê Bạch Tuyết: Các quá trình cơ bản trong quá trình chế biến thực phẩm,
ĐHBK Hà Nội 1994.
7. Trần Ngọc Thêm: Cơ sở văn hóa Việt Nam, tái bản lần thứ 2, NXBGD
1999.

CHƯƠNG I - MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
1.1. Văn hóa và văn hóa học.
- Trong tiếng Việt, văn hóa (culture) được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học
thức (trình độ văn hóa: culture standard), lối sống (cultured); theo nghĩa chuyên môn hẹp
để chỉ trình độ phát triển của một giai đoạn lịch sử (văn hóa Đông sơn, văn hòa Phùng
nguyên…).
- Theo nghĩa rộng: văn hóa bao gồm tất cả những gì thuộc về sáng tạo của con
người, tức là:
“ Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo
và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi
trường tự nhiên và xã hội”.
- Các đặc trưng của văn hóa: có 4 đặc trưng cơ bản:
+ Tính hệ thống: nhờ đó mà nó thực hiện được chức năng tổ chức xã hội, là nền
tảng của xã hội, tức là một nền văn hóa (cultural base).
+ Tính giá trị: có thể phân biệt giá trị vật chất và giá trị tinh thần, giá trị sử dụng,
giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị vĩnh cửu, giá trị nhất thời, nhờ đó mà nó thực hiện
được chức năng điều chỉnh xã hội, làm động lực cho sự phát triển của xã hội.
+ Tính nhân sinh: văn hóa là một hiện tượng xã hội do con người sáng tạo ra,
nhờ đó mà nó thực hiện được chức năng giao tiếp của con người.
+ Tính lịch sử: được duy trì bằng truyền thống văn hóa (traditional culture), nhờ
đó mà nó thực hiện được chức năng giáo dục.
- Văn hóa học (culturelogy) là khoa học nghiên cứu về văn hóa có các bộ môn
nghiên cứu như: văn hóa sử, địa văn hóa, văn hóa đại cương, cơ sở văn hóa với mục đích
bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc.
1.2. Văn hóa ẩm thực Việt Nam:
- Để duy trì cuộc sống thì ăn uống là việc quan trọng đầu tiên: có thực mới v...
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA HÓA K THUT
[\\\
BÀI GING MÔN HC
CÔNG NGH SN XUT THC PHM TRUYN
THNG
Mã s môn hc: 1071183
S tín ch: 2
Giáo viên ph trách: GVC – ThS Trn Xuân Ngch
Đà Nng - 2007
sản xuất thực phẩm truyền thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất thực phẩm truyền thống - Người đăng: Hồng Zòn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
sản xuất thực phẩm truyền thống 9 10 543