Ktl-icon-tai-lieu

tái chế vỏ sầu riêng

Được đăng lên bởi baovehanhtinhxanh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………... i
TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN…………………………………………….. ii
Phần I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................1
1.1. Một số khái niệm………………………………………………………... 1
1.2. Nguồn gốc và tác hại của rác thải sinh hoạt ……………………............. 1
1.3. Tình hình quản lý và xử lý rác ở Gia Lai….............................................. 3
1.4. Tình hình nghiên cứu và xử lý vỏ sầu riêng………………………......… 3
1.5. Đặc điểm sinh học và công dụng của cải Thượng hải……………….….. 4
Phần II . GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU…… 6
2.1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………….... 6
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu…………………………………….…… 6
2.3. Giả thuyết khoa học…………………………………………..……......…6
2.4. Mục đích nghiên cứu………………………………………………..…... 6
Phần III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………. 7
3.1. Kỹ thuật xử lý vỏ sầu riêng làm chất nền……………………………...... 7
3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm………………………………………….. 7
3.3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cải Thượng hải………………………....….. 7
3.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp xác định……………..……...... 8
3.5. Phương pháp xử lý các số liệu………………………………….…….…. 8
Phần IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN …………………. 10
4.1. Kết quả nghiên cứu………………………………………………….......10
4.1.1. Một số chỉ tiêu dinh dưỡng trong vỏ sầu riêng………………………..10
4.1.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất cải Thượng hải…….10
4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu ……………………………………….. 13
Phần V. KẾT LUẬN……………………………………………………….. 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

i
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện dự án “ Tái chế vỏ sầu riêng làm chất nền
trồng cải Thượng hải ”, chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo điều
kiện của BGH Trường THPT Phạm Văn Đồng, tập thể tổ Hóa - Sinh – Công
nghệ. Chúng em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ đó.
Chúng em xin bày tỏ lòng biêt ơn sâu sắc tới Th.S. Trần Thị Phương
Anh, cô giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho chúng em hoàn thành dự án
này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo, các bạn học
sinh đang học tại trường THPT Phạm Văn Đồng và gia đình đã động viên,
khích lệ, tạo điều kiện và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện và
hoàn thành dự án.
TÁC GIẢ DỰ ÁN
Học sinh
Thái Văn Nam
Bùi Thị Ngọc Giàu

ii
DANG MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
ĐC: Đối chứng
CT: Công thức
CT1: Công thức 1
CT2: Công thức 2
CT3: Công thức 3

iii
TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN
Trên địa bàn thành phố Pleiku, trong thời gian qua một lượng lớn vỏ sầu
riêng thải ra môi trường...
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………... i
TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN…………………………………………….. ii
Phần I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................1
1.1. Một số khái niệm………………………………………………………... 1
1.2. Nguồn gốc và tác hại của rác thải sinh hoạt ……………………............. 1
1.3. Tình hình quản lý và xử lý rác ở Gia Lai….............................................. 3
1.4. Tình hình nghiên cứu và xử lý vỏ sầu riêng………………………......… 3
1.5. Đặc điểm sinh học và công dụng của cải Thượng hải……………….….. 4
Phần II . GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU…… 6
2.1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………….... 6
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu…………………………………….…… 6
2.3. Giả thuyết khoa học…………………………………………..……......…6
2.4. Mục đích nghiên cứu………………………………………………..…... 6
Phần III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………. 7
3.1. Kỹ thuật xử lý vỏ sầu riêng làm chất nền……………………………...... 7
3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm………………………………………….. 7
3.3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cải Thượng hải………………………....….. 7
3.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp xác định……………..……...... 8
3.5. Phương pháp xử lý các số liệu………………………………….…….…. 8
Phần IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN …………………. 10
4.1. Kết quả nghiên cứu………………………………………………….......10
4.1.1. Một số chỉ tiêu dinh dưỡng trong vỏ sầu riêng………………………..10
4.1.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất cải Thượng hải…….10
4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu ……………………………………….. 13
Phần V. KẾT LUẬN……………………………………………………….. 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
tái chế vỏ sầu riêng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tái chế vỏ sầu riêng - Người đăng: baovehanhtinhxanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tái chế vỏ sầu riêng 9 10 118